«Το Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας αναγνωρίζει την ποιότητα ως κύριο μέσο για την επίτευξη υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκού και ερευνητικού έργου. Η κουλτούρα ποιότητας του Τμήματος εκδηλώνεται με τη δέσμευση του προσωπικού και των φοιτητών/τριών του προς το σκοπό αυτό. Το ακαδημαϊκό και το διοικητικό προσωπικό του Τμήματος εργάζονται και συνεργάζονται σύμφωνα με τις αξίες του, ασπάζονται το όραμα και την αποστολή του και συμβάλλουν στην επίτευξη των στρατηγικών του στόχων. Αναγνωρίζουν και υιοθετούν καλές πρακτικές και συμμετέχουν σε διαδικασίες συνεχούς βελτίωσης.»

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Το Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας δεσμεύεται να διασφαλίζει την ποιότητα σε όλες τις δραστηριότητές του, μέσω της υιοθέτησης κατάλληλης πολιτικής που θα προωθεί την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και θα υλοποιεί τους στόχους του. Επίσης, δεσμεύεται να διεξάγει υψηλού επιπέδου έρευνα και να παρέχει ποιοτικά εκπαιδευτικά προγράμματα και υπηρεσίες για την κάλυψη των αναγκών όχι μόνο της ακαδημαϊκής κοινότητας, αλλά και της κοινωνίας.

Για το σκοπό αυτό, το Τμήμα υποστηρίζει τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας, με βάση τις εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας και τις απαιτήσεις της αγοράς και της κοινωνίας. Παράλληλα, προσφέρει εκπαίδευση με επίκεντρο τον άνθρωπο, σύγχρονη, προσβάσιμη, ισότιμη και χωρίς αποκλεισμούς, στη βάση διεθνών προτύπων ποιότητας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Το Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας εφαρμόζει πολιτική ποιότητας με σκοπό τη συνεχή βελτίωση του συνόλου των προγραμμάτων σπουδών του, της ερευνητικής δραστηριότητας και των διοικητικών υπηρεσιών του, με στόχο την αναβάθμιση του ακαδημαϊκού και του διοικητικού έργου, καθώς και της γενικότερης λειτουργίας του.

Η πολιτική ποιότητας του Τμήματος στοχεύει στην επίτευξη του οράματός του και των επιμέρους στρατηγικών του στόχων. Αναπόσπαστο μέρος αυτής αποτελούν οι διαδικασίες για την παροχή άριστης εκπαίδευσης και τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου έρευνας. Όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος, στη βάση των διαχρονικών αξιών που το Τμήμα υιοθετεί και πρεσβεύει, συμβάλλουν ουσιαστικά στην αποτελεσματική επίτευξη της αποστολής και των στόχων του.

Οι κύριοι στόχοι του Τμήματος είναι:

 • Η παροχή υψηλού επιπέδου πανεπιστημιακής παιδείας και εκπαίδευσης και η συνεχής προσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών του στις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις και στις ανάγκες της αγοράς και της κοινωνίας, εστιάζοντας στην ανάπτυξη των σύγχρονων και αναγκαίων ικανοτήτων και δεξιοτήτων, με προσήλωση στις αρχές της επιστημονικής δεοντολογίας.
 • Η ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, συμβάλλοντας στην οικοδόμηση και ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας, καθώς και στην εντονότερη διασύνδεση της εφαρμοσμένης έρευνας με την παραγωγή.
 • Η εξωστρέφεια και η διεθνοποίηση, με επέκταση και εντατικοποίηση των διεθνών δικτυώσεων και των στρατηγικών συνεργασιών που διατηρεί με ακαδημαϊκούς και άλλους φορείς, συνδιαμορφώνοντας τις εξελίξεις στον ευρωπαϊκό και διεθνή ακαδημαϊκό χώρο, και συμμετέχοντας ενεργά στις προσπάθειες που καταβάλλει η διεθνής κοινότητα για ανάπτυξη και ευημερία.
 • Η βελτίωση των δεσμών και της συνάφειας με την αγορά εργασίας.
 • Η ισχυροποίηση της διασύνδεσης με την τοπική κοινωνία και η ενίσχυση του κοινωνικού αντίκτυπου της δράσης του Τμήματος, μέσω της ανάπτυξης συνεργειών και της υιοθέτησης και προώθησης των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής.
 • Η προώθηση της αριστείας, η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και η ανάπτυξη ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος, που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να πετύχουν οι φοιτητές/τριες, το ακαδημαϊκό και το διοικητικό προσωπικό του.
 • Η αναβάθμιση και η επέκταση υποδομών και υπηρεσιών για την επίτευξη ενός άρτιου υλικοτεχνικού περιβάλλοντος και την αποδοτικότερη λειτουργία του Τμήματος.
 • Η διασφάλιση ποιότητας και συνεχής βελτίωση της ακαδημαϊκής μονάδας.

Η διασφάλιση ποιότητας βασίζεται στη στενή συνεργασία μεταξύ του ακαδημαϊκού και του διοικητικού προσωπικού του Τμήματος για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, προκειμένου το Τμήμα να ανταποκρίνεται διαρκώς τόσο στις διεθνείς προκλήσεις εκπαιδευτικής και ερευνητικής αριστείας, όσο και στις προσδοκίες των φοιτητών/τριών, των αποφοίτων, του διδακτικού, ερευνητικού και διοικητικού προσωπικού του, των συνεργαζόμενων με το Τμήμα φορέων και της κοινωνίας.

Το Τμήμα είναι προσηλωμένο στο να διασφαλίσει ότι οι στόχοι του επιτυγχάνονται, με την υιοθέτηση μιας φοιτητο-κεντρικής ακαδημαϊκής στρατηγικής και με την εφαρμογή του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Πλαίσιο της Πολιτικής Ποιότητας του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας

 1. Το Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας λειτουργεί στη βάση διεθνών προτύπων ποιότητας.
 2. Η πολιτική ποιότητας του Τμήματος συντάσσεται με τους στρατηγικούς στόχους του Τμήματος, σε επίπεδο ακαδημαϊκών και διοικητικών λειτουργιών και εναρμονίζεται με την πολιτική ποιότητας του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
 3. Όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας αναγνωρίζουν και υποστηρίζουν την πολιτική ποιότητας του Τμήματος.
 4. Έχει τεθεί σε εφαρμογή ένα αποτελεσματικό και αποδοτικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας, το οποίο περιλαμβάνει την πολιτική ποιότητας, διαδικασίες και δείκτες απόδοσης και συμβάλλει στην επίτευξη του οράματος και της αποστολής του Τμήματος.

ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε το αρχείο

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ / ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Διαβάστε το αρχείο

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε το αρχείο

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε το αρχείο

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε το αρχείο

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε το αρχείο

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗTIKO ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Δείτε το Πιστοποιητικό

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε