ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Διεύθυνση: Καραολή και Δημητρίου 80

ΜΕΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Διευθυντής

Μέλη ΔΕΠ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η αποστολή του Εργαστηρίου Διοίκησης και Οικονομικής των Βιομηχανικών Επιχειρήσεων είναι να διεξάγει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στα γνωστικά αντικείμενα των Επιστημών της Διοίκησης και της Οικονομικής των βιομηχανικών επιχειρήσεων. Βασικό στόχο αποτελεί η συμμετοχή και ο συντονισμός ερευνητικών και συμβουλευτικών έργων για λογαριασμό εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών και η ανάπτυξη συνεργασιών με Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και με σημαντικούς διεθνείς επιχειρηματικούς φορείς.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Το Εργαστήριο δύναται να ασκεί τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • Υποστηρίζει την κάλυψη σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό και μεταδιδακτορικό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος, σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του Εργαστηρίου.
 • Διεξάγει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στα γνωστικά του αντικείμενα, με σκοπό την ανάπτυξη νέας γνώσης και την απόκτηση τεχνογνωσίας, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εφαρμοσμένο επίπεδο.
 • Συνεργάζεται, κατόπιν απόφασης του αρμοδίου οργάνου του Πανεπιστημίου Πειραιώς με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής, αναγνωρισμένα ιδρύματα της αλλοδαπής, ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι τους συμπίπτουν, συμβαδίζουν ή αλληλοσυμπληρώνονται με αυτούς του Εργαστηρίου.
 • Συνεργάζεται με δημόσιους φορείς, οργανισμούς, ινστιτούτα και ιδιωτικές εταιρείες με σκοπό να συμβάλλει στη μελέτη και στη λύση προβλημάτων που αφορούν το αντικείμενο του Εργαστηρίου.
 • Εξασφαλίζει πόρους και πηγές χρηματοδότησης για την ενίσχυση της έρευνας στα αντικείμενα του Εργαστηρίου.
 • Συνεισφέρει στη δημιουργία νέων σύγχρονων και ελκυστικών προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία εντάσσεται, καθώς και στην αναβάθμιση των υφιστάμενων, στο πλαίσιο των επιστημονικών αντικειμένων του Εργαστηρίου.
 • Παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες προς τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τον σκοπό του Πανεπιστημίου Πειραιώς, και ιδίως προς τους φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Αναλαμβάνει την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων/προγραμμάτων, την οικονομική διαχείριση των οποίων αναλαμβάνει ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Πειραιώς, καθώς και την οργάνωση και παροχή επιμορφωτικών προγραμμάτων μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.
 • Αναλαμβάνει τη διεξαγωγή βιομηχανικής έρευνας στο πλαίσιο συμφώνου συνεργασίας με επιχειρήσεις ή βιομηχανίες της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
 • Διοργανώνει επιστημονικές διαλέξεις, ημερίδες, σεμινάρια, συμπόσια, συνέδρια και άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις.
 • Προσκαλεί Έλληνες και ξένους αναγνωρισμένους επιστήμονες για συνεργασία με τα μέλη του Εργαστηρίου και συμμετοχή στις δραστηριότητες του Εργαστηρίου.
 • Θέτει υπό την αιγίδα του την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων υψηλής στάθμης,
 • Αναλαμβάνει και αναθέτει εξειδικευμένα έργα σε τρίτους, προς εξυπηρέτηση των σκοπών του Εργαστηρίου.
 • Συνδέεται με παραγωγικούς τομείς και φορείς της κοινωνίας και της οικονομίας με σκοπό την προαγωγή των ευρύτερων επιστημονικών του στόχων και την ανταποδοτικότητα στην κοινωνία.
 • Αναλαμβάνει κάθε άλλη δραστηριότητα που καθορίζεται από τον εσωτερικό κανονισμό του, εφόσον προάγει τη διδασκαλία, την επιστήμη και την έρευνα.
 • Εξασφαλίζει πόρους και πηγές χρηματοδότησης για την ενίσχυση της έρευνας στα αντικείμενα του Εργαστηρίου.

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε