Στο Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας διεξάγεται διεπιστημονική και πολυτομεακή έρευνα υψηλής ποιότητας και επιπέδου σε ερευνητικές περιοχές αιχμής με την ενεργή συμμετοχή όλων των μελών του.

Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος απασχολούνται σε ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα στα οποία συμμετέχουν πολλές ερευνητικές ομάδες της Ελλάδας ή/και του εξωτερικού. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η διεπιστημονικότητα, ενώ οικοδομούνται συνεργασίες με διάφορα ιδρύματα και επιστήμονες. Πέραν αυτών, οι διαδικασίες διάχυσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων κρίνονται ως ικανοποιητικές βάσει της απήχησης που έχει το δημοσιευμένο έργο των μελών ΔΕΠ του Τμήματος.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ερευνητική πολιτική του Τμήματος συναρτάται με τους στόχους αυτού και καθορίζεται από την ερευνητική δραστηριότητα των μελών ΔΕΠ. Για το σκοπό αυτό έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν τα εργαστήρια του Τμήματος, τα οποία, παράλληλα με την εκπαιδευτική δραστηριότητα, φιλοξενούν και δραστηριότητες βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.

Οι κύριοι άξονες δραστηριότητας αφορούν: (α) στην προώθηση των σύγχρονων επιστημονικών και τεχνολογικών τάσεων, (β) στη διεπιστημονικότητα και στη συνεργασία με άλλους ερευνητικούς φορείς, (γ) στην καλύτερη εκπαίδευση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών και (δ) στην ενίσχυση της σύνδεσης με τη βιομηχανία και το επιχειρηματικό περιβάλλον.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

Οι δραστηριότητες των μελών ΔΕΠ του Τμήματος καλύπτουν ένα σχετικά ευρύ φάσμα ερευνητικών περιοχών όπως:

 • Τεχνικές βιομηχανικών συστημάτων, περιλαμβανομένων υπολογιστικών τεχνικών και μεθόδων ταχείας ανάπτυξης προϊόντων
 • Ρομποτικά συστήματα παραγωγής και αυτόματος έλεγχος
 • Μαθηματικός προγραμματισμός στην παραγωγή
 • Τεχνολογία υλικών – βιομηχανικές εφαρμογές, σχεδιασμός & ανάπτυξη νέων προϊόντων
 • Προηγμένες τεχνολογίες κατασκευής προϊόντων και συστήματα σχεδιασμού και παραγωγής με Η/Υ
 • Σχεδιασμός προϊόντων χημικής τεχνολογίας και βιοτεχνολογίας
 • Βιομηχανικές διεργασίες και διαχείριση φυσικών πόρων
 • Πληροφορική, πληροφοριακά συστήματα και ήπιες υπολογιστικές τεχνικές
 • Συστήματα διακίνησης & διανομής προϊόντων και διοίκηση προμηθειών
 • Τεχνοοικονομική ενεργειακών συστημάτων
 • Εταιρική στρατηγική
 • Χρηματοοικονομική διοίκηση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε το αρχείο

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε