«Το Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας αναγνωρίζει την ποιότητα ως κύριο μέσο για την επίτευξη υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκού και ερευνητικού έργου. Η κουλτούρα ποιότητας του Τμήματος εκδηλώνεται με τη δέσμευση του προσωπικού και των φοιτητών/τριών του προς το σκοπό αυτό. Το ακαδημαϊκό και το διοικητικό προσωπικό του Τμήματος εργάζονται και συνεργάζονται σύμφωνα με τις αξίες του, ασπάζονται το όραμα και την αποστολή του και συμβάλλουν στην επίτευξη των στρατηγικών του στόχων. Αναγνωρίζουν και υιοθετούν καλές πρακτικές και συμμετέχουν σε διαδικασίες συνεχούς βελτίωσης.»

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Το Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας δεσμεύεται να διασφαλίζει την ποιότητα σε όλες τις δραστηριότητές του, μέσω της υιοθέτησης κατάλληλης πολιτικής που θα προωθεί την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και θα υλοποιεί τους στόχους του. Επίσης, δεσμεύεται να διεξάγει υψηλού επιπέδου έρευνα και να παρέχει ποιοτικά εκπαιδευτικά προγράμματα και υπηρεσίες για την κάλυψη των αναγκών όχι μόνο της ακαδημαϊκής κοινότητας, αλλά και της κοινωνίας.

Για το σκοπό αυτό, το Τμήμα υποστηρίζει τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας, με βάση τις εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας και τις απαιτήσεις της αγοράς και της κοινωνίας. Παράλληλα, προσφέρει εκπαίδευση με επίκεντρο τον άνθρωπο, σύγχρονη, προσβάσιμη, ισότιμη και χωρίς αποκλεισμούς, στη βάση διεθνών προτύπων ποιότητας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Το Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας εφαρμόζει πολιτική ποιότητας με σκοπό την ακαδημαϊκή αριστεία, την πληρότητα και αρτιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τη συνεχή βελτίωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η πολιτική ποιότητας του προγράμματος λειτουργεί συμπληρωματικά στην πολιτική ποιότητας του Τμήματος και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, σε συμμόρφωση με το πρότυπο και τις αρχές της ΕΘΑΑΕ. Όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος, στη βάση των διαχρονικών αξιών που το Τμήμα υιοθετεί και πρεσβεύει, συμβάλλουν ουσιαστικά στην αποτελεσματική επίτευξη της αποστολής και των στόχων του.

Ακαδημαϊκή αριστεία

Το Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας διασφαλίζει στους φοιτητές/τριές του υψηλής ποιότητας εκπαίδευση με γνώμονα την ακαδημαϊκή δεοντολογία και την επαγγελματική ακεραιότητα. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος στη Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία παρέχει εξειδικευμένη γνώση, ικαότητες και δεξιότητες για την αντιμετώπιση των σύγχρονων τεχνολογικών, διοικητικών και κοινωνικών προκλήσεων στους κλάδους της διακίνησης και διανομής προϊόντων, διαχείρισης ενέργειας και περιβάλλοντος και διοίκησης έργων.

Το Τμήμα διασφαλίζει:

 • Τη συμμόρφωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τις προδιαγραφές και διατάξεις που επιβάλλει το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τυχόν κατευθυντήριες γραμμές του Πανεπιστημίου Πειραιώς, συμπεριλαμβανομένων και όλων των υποχρεώσεων που προκύπτουν ή καθορίζονται από τους φορείς πιστοποίησης και την πολιτεία.
 • Τη διασύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα, ενσωματώνοντας τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Για το σκοπό αυτό, οι διδάσκοντες/ουσες του προγράμματος (μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, εξωτερικοί συνεργάτες) είναι επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι/ες διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις, εκτενές ερευνητικό έργο και σημαντική εμπειρία στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος σπουδών.
 • Την παροχή σύγχρονων υποδομών και χώρων εκπαίδευσης στους φοιτητές/τριές του (αίθουσες διδασκαλίας, ερευνητικές εγκαταστάσεις, εργαστήρια). Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος έχουν, επίσης, πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα ακαδημαϊκών πόρων, συμπεριλαμβανομένων διαδικτυακών βάσεων δεδομένων, ηλεκτρονικών περιοδικών και βιβλίων. Τούτο διασφαλίζει ότι οι φοιτητές/τριες έχουν στη διάθεσή τους πόρους που χρειάζονται για να επιτύχουν στις σπουδές τους.

Αρτιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Το Τμήμα δεσμεύεται να παρέχει στους φοιτητές/τριές του τα εργαλεία που απαιτούνται για να επιτύχουν τους ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς τους στόχους. Για το σκοπό αυτό, το Τμήμα παρέχει ένα υποστηρικτικό εκπαιδευτικό περιβάλλον που ενθαρρύνει την ακαδημαϊκή εξέλιξη και την προσωπική ανάπτυξη. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει σαφή και μετρήσιμα μαθησιακά αποτελέσματα μέσω μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας που βοηθά του φοιτητές/τριες να αναπτύξουν την κριτική σκέψη, την ερευνητική ικανότητα και τις αναλυτικές δεξιότητες που απαιτούνται για να διεξαγάγουν και να ολοκληρώσουν με επιτυχία σύνθετες ενέργειες/δράσεις. Το πρόγραμμα προσφέρει, επίσης, ευκαιρίες στους φοιτητές/τριες να ασχοληθούν με την έρευνα και την σύνταξη επιστημονικών κειμένων, συμπεριλαμβανομένων υψηλού επιστημονικού επιπέδου διπλωματικών εργασιών.

Επιπρόσθετα, για να εξασφαλίσει την ποιοτική ανάπτυξη του μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών του, το Τμήμα ακολουθεί μια πολιτική που εμπλέκει ενεργά τους/τις φοιτητές/τριές του στον ανασχεδιασμό του προγράμματος μέσω της αξιολόγησης μαθημάτων, διδασκόντων, διοικητικών υπαλλήλων, προγραμμάτων κινητικότητας και προγράμματος σπουδών.

Συνεχής βελτίωση

Το Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας επιδιώκει και υλοποιεί τη συνεχή αξιολόγηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών προκειμένου να εξασφαλίσει στους φοιτητές/τριές του μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία ή/και να τους/τις υποστηρίξει στη συνέχιση των σπουδών τους.

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών επανεξετάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα το πρόγραμμα σπουδών, τις μεθόδους διδασκαλίας και τις υποδομές του Τμήματος για να διασφαλίσει ότι ανταποκρίνονται στις ανάγκες των φοιτητών/τριών του. Το Τμήμα επιδιώκει, επίσης, την ανατροφοδότηση από φοιτητές/τριες, διδάσκοντες/ουσες, απόφοιτους/ες, επαγγελματικούς εταίρους και επιστημονικούς συνεργάτες προκειμένου να εντοπίσει τομείς για βελτίωση στο πρόγραμμα σπουδών, στις εκπαιδευτικές μεθόδους και στις υποδομές.

Οι στόχοι ποιότητας του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία είναι οι εξής:

 • Παροχή υψηλού επιπέδου πανεπιστημιακής παιδείας & εκπαίδευσης και συνεχής προσαρμογή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις επιστημονικές εξελίξεις.
 • Ενίσχυση της διασύνδεσης της εφαρμοσμένης έρευνας και της καινοτομίας με τη διδασκαλία και με την αγορά εργασίας.
 • Εξωστρέφεια και διεθνοποίηση του προγράμματος με  επέκταση και εντατικοποίηση των διεθνών δικτυώσεων και των στρατηγικών συνεργασιών με  ακαδημαϊκούς, και άλλους φορείς.
 • Ισχυροποίηση της διασύνδεσης του Τμήματος με την τοπική κοινωνία και με την αγορά εργασίας.
 • Αναβάθμιση και επέκταση υποδομών και υπηρεσιών για την επίτευξη ενός άρτιου υλικοτεχνικού περιβάλλοντος και την αποδοτική λειτουργία του προγράμματος.
 • Προώθηση της αριστείας και ανάπτυξη ευνοϊκού περιβάλλοντος για φοιτητές/τριες.
 • Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού.
 • Διασφάλιση ποιότητας και συνεχής βελτίωση του προγράμματος.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΜΣ

Διαβάστε το αρχείο

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ

Διαβάστε το αρχείο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΠΜΣ

Διαβάστε το αρχείο

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε το αρχείο

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε το αρχείο

ΜΕΘΟΔΟΙ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε το αρχείο

ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ

Διαβάστε το αρχείο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΜΣ

Διαβάστε το αρχείο

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε