Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο «Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία», (Industrial Management and Technology).

Άρθρο 1 - Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς θα οργανώσει και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία» (Industrial Management and Technology) σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2 - Αντικείμενο – Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη «Βιομηχανική Διοίκηση & Τεχνολογία» προσφέρει αφενός προχωρημένη επιστημονική κατάρτιση στα ανωτέρω αντικείμενα και αφετέρου υψηλή επαγγελματική εξειδίκευση κατάλληλη για τη σύγχρονη αγορά εργασίας. Συγκεκριμένα, κύριος σκοπός του ΠΜΣ είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, καθώς ταυτόχρονα και η ανάπτυξη και μελέτη της τεχνολογίας και των συστημάτων παραγωγής που συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη διοίκηση των επιχειρήσεων. Βασική επιδίωξη αποτελεί η εκπαίδευση σύγχρονων διοικητικών στελεχών, που θα είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες στο χώρο των επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα σπουδών καλύπτει όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης με έμφαση στον τομέα της παραγωγής. Η δομή του προγράμματος συνθέτει αρμονικά τις διοικητικές, οικονομικές και τεχνολογικές διαστάσεις ενός πολύπλοκου συστήματος όπως είναι η βιομηχανική μονάδα, έτσι ώστε οι απόφοιτοι του Προγράμματος να μπορούν να αντιμετωπίζουν επιτυχώς τα σύνθετα διοικητικά και οικονομοτεχνικά προβλήματα, που είναι βέβαιο ότι θα παρουσιάζονται συχνά στην επαγγελματική τους πορεία. Ειδικότερα, το ΠΜΣ είναι οργανωμένο στις κάτωθι τρεις ειδικεύσεις:

 • Διοίκηση Logistics (Logistics Management)
 • Διοίκηση Έργων και Ανάπτυξη Προϊόντων (Project Management & Product Development)
 • Διαχείριση Ενέργειας και Περιβάλλοντος (Energy and Environmental Management)

Οι βασικοί επιστημονικοί και επιστημολογικοί στόχοι των τριών ειδικεύσεων περιγράφονται συνοπτικά στη συνέχεια:

(α) Διοίκηση Logistics: Σκοπός της ειδίκευσης αυτής είναι η παροχή εξειδικευμένων και στοχευμένων γνώσεων ανωτάτου επιπέδου στο αντικείμενο των Logistics βασισμένων σε ένα σύγχρονο επιστημονικό υπόβαθρο. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο να προσφέρει στους συμμετέχοντες τις απαιτούμενες από την αγορά εργασίας εστιασμένες τεχνολογικές γνώσεις και διοικητικές δεξιότητες που οδηγούν σε μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.

(β) Διοίκηση Έργων και Ανάπτυξη Προϊόντων: Η ειδίκευση αυτή καλύπτει δύο σύγχρονα και συμπληρωματικά θεματικά πεδία. Η ειδίκευση της «Διοίκησης Έργων» ασχολείται με τη μεθοδολογία, τα εργαλεία και τις τεχνικές προγραμματισμού, εκτέλεσης και παρακολούθησης ενός έργου ενώ η «Ανάπτυξη Προϊόντων» ασχολείται με τη χρήση σύγχρονων αρχών, μεθόδων, πρακτικών και προηγμένων εργαλείων για τη δημιουργία και εισαγωγή στην αγορά νέων, καινοτομικών προϊόντων. Το σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών είναι εστιασμένο στην κάλυψη πραγματικών αναγκών της αγοράς εργασίας, αφενός καλύπτοντας γνωσιακές απαιτήσεις σε δύο εξόχως χρήσιμα αντικείμενα, αφετέρου συνδυάζοντάς τα ώστε να προκύπτει αποτέλεσμα προστιθέμενης αξίας για τον εκπαιδευόμενο.

(γ) Διαχείριση Ενέργειας και Περιβάλλοντος: Η ειδίκευση αυτή στοχεύει στη μεταφορά της επιστημονικής γνώσης και των κατάλληλων πρακτικών και μεθοδολογικών εργαλείων στους φοιτητές/τριες αυτού ώστε να καταστούν ικανοί να διαχειρίζονται αποτελεσματικά θέματα που άπτονται ενεργειακών και περιβαλλοντικών προβλημάτων μέσω σύγχρονων ολιστικών και διεπιστημονικών μεθόδων. Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία στελεχιακού δυναμικού που θα είναι σε θέση να καλύψει τις παρούσες και μελλοντικές ανάγκες των επιχειρήσεων και οργανισμών σε θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και υποστήριξης συστημάτων διαχείρισης της ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Συμπερασματικά, καθίσταται εμφανές ότι η συνολική διάρθρωση και οι ειδικεύσεις που παρέχει το ΠΜΣ αντικατοπτρίζουν τη βαθύτερη ανάγκη της σύγχρονης ελληνικής, αλλά και παγκόσμιας οικονομίας να δημιουργηθούν στελέχη στο χώρο του επιχειρηματικού κόσμου υψηλής επιστημονικής επάρκειας που είναι παράλληλα ικανά να εναρμονίσουν την οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη με το σεβασμό στο περιβάλλον και να ανταποκριθούν στο καίριο αίτημα για βιώσιμη ανάπτυξη.

Επιπροσθέτως, κρίσιμος στρατηγικός στόχος κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του ΠΜΣ είναι η αξιοποίηση της έρευνας και η διασύνδεσή της με τη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων. Το πλούσιο σε όγκο, εύρος και επιστημονική απήχηση δημοσιευμένο ερευνητικό έργο -ενδεικτικό μέρος του οποίου παρουσιάζεται στην ενότητα Α.3- έχει άμεση αλλά και έμμεση συμβολή στη δημιουργία και μορφοποίηση του διδακτικού υλικού των μαθημάτων, ιδιαίτερα των ασκήσεων, του εκπαιδευτικού λογισμικού αλλά και των επεξηγηματικών μελετών περίπτωσης.

Αντικείμενο και βασικός στόχος των μαθημάτων του ΠΜΣ αποτελεί η παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, λειτουργικών εργαλείων και εν γένει ερευνητικών αποτελεσμάτων στην εκάστοτε επιστημονική περιοχή. Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων παρουσιάζονται τα πλέον σύγχρονα ερευνητικά αποτελέσματα, ενώ παραλλήλως δεικνύεται και η εφαρμογή τους σε πραγματικά προβλήματα οργανισμών ενθαρρύνοντας έτσι την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη κατανόηση των ερευνητικών εννοιών αλλά και η μετατροπή τους σε γνώσεις και δεξιότητες των μεταπτυχιακών φοιτητών. Επίσης, οι φοιτητές καλούνται να μελετήσουν σχετικά άρθρα σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και να χρησιμοποιήσουν επιστημονικές βάσεις δεδομένων με στόχο τη κατανόηση της χρησιμότητας  και της διασύνδεσης ερευνητικών μεθοδολογιών με τις προκλήσεις και τα προβλήματα των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών. Παράλληλα, η επιλογή θεμάτων μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών ακολουθεί σε μεγάλο βαθμό τις επιστημονικές εξελίξεις στα εκάστοτε ερευνητικά πεδία των διδασκόντων στο ΠΜΣ, προσφέροντας έτσι ευκαιρίες συμμετοχής των φοιτητών σε ερευνητικά έργα των διδασκόντων με σκοπό την έκθεσή τους σε ερευνητικές μεθοδολογίες και εργαλεία που θα βελτιώσουν περαιτέρω τη δημιουργικότητα και τις αναλυτικές τους δεξιότητες. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι πολλοί φοιτητές του προγράμματος έχουν παρουσιάσει τις διπλωματικές τους εργασίες σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια.

Το σύνολο αυτών των διδακτικών προσεγγίσεων είναι ιδιαιτέρως σημαντικές και χρήσιμες για τους συμμετέχοντες στο ΠΜΣ, δεδομένου ότι η πλειοψηφία των φοιτητών του προγράμματος διαθέτει εργασιακή εμπειρία σε διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας. Συνεπώς, μέσω των παραπάνω δράσεων διασύνδεσης της έρευνας με τη διδασκαλία αναπτύσσεται μία δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ φοιτητών και διδασκόντων, όπου η εφαρμογή ερευνητικών αποτελεσμάτων και μεθοδολογιών στην επίλυση σχετικών προβλημάτων και προκλήσεων συνεισφέρει στους διαφορετικούς τομείς διοικητικών και θετικών επιστημών του προγράμματος με αντίκτυπο στην ποιότητα της εργασίας των συμμετεχόντων και ευρύτερα στην κοινωνία.

Άρθρο 3 - Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία» (Industrial Management and Technology) με τις εξής ειδικεύσεις:

 1. Διοίκηση Logistics (Logistics Management)
 2. Διαχείριση Ενέργειας και Περιβάλλοντος (Energy and Environmental Management)
 3. Διοίκηση Έργων και Ανάπτυξη Προϊόντων (Project Management & Product Development) με κατευθύνσεις α) Διοίκηση Έργων (Project Management) και β) Ανάπτυξη Προϊόντων (Product Development).
Άρθρο 4 - Δομή και Όργανα του ΠΜΣ
 1. Αρμόδια όργανα για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία του ΠΜΣ σύμφωνα με το νόμο 4485/2017 είναι:

α) η Σύγκλητος του Ιδρύματος,

β) η Συνέλευση του Τμήματος

γ) η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ,

δ) η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών,

ε) ο Διευθυντής του ΠΜΣ

 1. Η Σύγκλητος είναι το αρμόδιο όργανο για τα θέματα ακαδημαϊκού, διοικητικού, οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα των ΠΜΣ. Επίσης, η Σύγκλητος ασκεί όσες αρμοδιότητες σχετικά με τα ΠΜΣ δεν ανατίθενται από το νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα.
 2. Η Συνέλευση του Τμήματος έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) εισηγείται στη Σύγκλητο δια της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών για την       αναγκαιότητα ίδρυσης ΠΜΣ,

β) ορίζει τα μέλη των ΣΕ,

γ) κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκόντων του ΠΜΣ,

δ) συγκροτεί επιτροπές επιλογής ή εξέτασης των υποψήφιων μεταπτυχιακών    φοιτητών,

ε) διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης προκειμένου να απονεμηθεί το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.),

στ) εγκρίνει τον προϋπολογισμό

ζ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.

 1. Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, οι οποίοι έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τη Συνέλευση του Τμήματος για διετή θητεία. Τα μέλη της ΣΕ δεν δικαιούνται επιπλέον αμοιβή ή αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στην επιτροπή. Η θητεία του Προέδρου της ΣΕ μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Η ΣΕ είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό της λειτουργίας του προγράμματος.
 • Εισηγείται στη Συνέλευση την κατανομή του διδακτικού έργου μεταξύ των διδασκόντων του ΠΜΣ.
 • Ορίζει τον επιβλέποντα και τα μέλη της τριμελούς επιτροπής εξέτασης διπλωματικών εργασιών, ο ορισμός της οποίας επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.
 • Εξετάζει φοιτητικά θέματα όπως αιτήσεις αναστολής φοίτησης, παράτασης σπουδών, αναγνώρισης μαθημάτων από προηγούμενη μεταπτυχιακή εκπαίδευση, αντικατάστασης μαθημάτων του παρόντος Προγράμματος με μαθήματα άλλων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, και εισηγείται σχετικά στη Συνέλευση του Τμήματος.
 • Επιμελείται οικονομικών ζητημάτων και εισηγείται τους προϋπολογισμούς στη Συνέλευση του Τμήματος.
 1. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών συστήνεται σε κάθε Ίδρυμα, αποτελείται από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, ο οποίος εκτελεί χρέη Προέδρου και τους Κοσμήτορες του οικείου Ιδρύματος ως μέλη και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 32 του Ν.4485/2017.
 2. Ο Διευθυντής του ΠΜΣ είναι μέλος ΔΕΠ πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή, του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ. Επιπλέον, είναι μέλος και Πρόεδρος της ΣΕ και ορίζεται μαζί με τον Αναπληρωτή του, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για διετή θητεία. Ο Διευθυντής του ΠΜΣ εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος. Ο Διευθυντής δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό του έργο ως Διευθυντής. Έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Συγκαλεί σε συνεδρίαση τη ΣΕ.

β) Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των εν λόγω συνεδριάσεων, λαμβάνοντας υπόψη εισηγήσεις των μελών και οργάνων του ΠΜΣ.

γ) Εισηγείται εκλογές για την αναπλήρωση μελών επιτροπών λόγω κένωσης θέσης.

δ) Έχει την ευθύνη σύνταξης του προϋπολογισμού και απολογισμού του Προγράμματος, τους οποίους υποβάλλει στη Συνέλευση.

ε) Ο Διευθυντής του ΠΜΣ ως Επιστημονικός Υπεύθυνος του αντίστοιχου έργου είναι αρμόδιος για την παρακολούθηση και την εκτέλεση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού όπως επίσης για την έκδοση των εντολών πληρωμής των σχετικών δαπανών, την υπογραφή των εντολών πληρωμής και τη συνυπογραφή των συμβάσεων ανάθεσης έργου.

Τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του ΠΜΣ αναλαμβάνει η Γραμματεία του Τμήματος και η Γραμματεία του ΠΜΣ. Οι διοικητικοί υπάλληλοι που υποστηρίζουν τα ΠΜΣ εκτός ωρών εργασίας τους στο Πανεπιστήμιο, καθώς και αυτοί στους οποίους έχει ανατεθεί έργο σχετικά µε τα ΠΜΣ, δύνανται να αμείβονται για τις υπηρεσίες που παρέχουν.

Άρθρο 5 - Κατηγορίες εισακτέων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.4485/2017.

Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου , μπορούν μετά από αίτησή τους να γίνουν δεκτοί ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ’ έτος, και ανά ΠΜΣ που οργανώνεται σε Τμήμα του Ιδρύματος όπου υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με το αντικείμενο του τίτλου σπουδών και του έργου που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

Το ΠΜΣ δέχεται κατ’ ανώτατο όριο ογδόντα (80) φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος και προγραμματίζεται να απασχολεί είκοσι έναν (21) συνολικά διδάσκοντες, ώστε  η αναλογία αριθμού μεταπτυχιακών φοιτητών ανά διδάσκοντα να είναι τέσσερα προς έναν (4:1).

Σημειώνεται ότι ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ του Τμήματος είναι περίπου ογδόντα (80)  ανά έτος σε σχέση και με τον αριθμό των περίπου εκατό τριάντα πέντε (135) προπτυχιακών φοιτητών ανά έτος και των δεκαπέντε (15) διδασκόντων του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Τα ανωτέρω στοιχεία δίνονται κατά προσέγγιση και ανταποκρίνονται στα δεδομένα του έτους σύνταξης του Κανονισμού.

Άρθρο 6 - Κριτήρια και Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων για τα ΠΜΣ

Η επιλογή των εισακτέων στο ΠΜΣ γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 και τις ρυθμίσεις του παρόντος Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Με απόφαση της Συνέλευσης, δημοσιεύεται και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του Ιδρύματος προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ. Στην προκήρυξη αναγράφονται όλες οι σχετικές λεπτομέρειες (ημερομηνίες και τόπος κατάθεσης της αίτησης, απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να τη συνοδεύουν, κ.ά.). Οι σχετικές αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος, σε προθεσμία που ορίζεται κατά την προκήρυξη και δύναται να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης και στις τρεις ειδικεύσεις του ΠΜΣ  αναγράφεται επί της κάθε αίτησης αύξων αριθμός που προσδιορίζει την επιθυμητή σειρά προτίμησης.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από κάθε υποψήφιο είναι τα εξής:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας
 2. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα
 3. Επικυρωμένο Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου.
 5. Δύο συστατικές επιστολές
 6. Επικυρωμένο Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας, επιπέδου B1
 7. Σύντομο σημείωμα στο οποίο θα επισημαίνονται οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί ο υποψήφιος να συμμετάσχει στο συγκεκριμένο ΠΜΣ.
 8. Κάθε άλλο στοιχείο το οποίο, κατά την κρίση του υποψηφίου, μπορεί να αξιοποιηθεί κατά την επιλογή.

Η Συνέλευση του Τμήματος με απόφασή της δύναται να ορίσει πρόσθετα δικαιολογητικά.

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται από την Επιτροπή Επιλογής η οποία αποτελείται από μέλη ΔΕΠ, και ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης.

Τα κριτήρια επιλογής καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων αυτών είναι τα ακόλουθα:

 1. Βαθμό(οί) πτυχίου(ων)
 2. Μέσος όρος βαθμολογίας σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ
 3. Επίδοση σε πτυχιακή ή διπλωματική εργασία
 4. Γνώση ξένης γλώσσας ή ξένων γλωσσών
 5. Συνάφεια του Τμήματος προέλευσης με το ΠΜΣ
 6. Κατοχή δεύτερου πτυχίου Α΄ ή Β κύκλου σπουδών
 7. Είδος και εύρος εργασιακής ή/και ερευνητικής εμπειρίας
 8. Συνέντευξη
 9. Συστατικές επιστολές από μέλη ∆ΕΠ ΑΕΙ ή / και από εργοδότη
 10. Πρόσθετα κριτήρια που ορίζει με απόφασή της η Συνέλευση του Τμήματος

Η Επιτροπή Επιλογής μπορεί να αποφασίσει, μετά από σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης, τη διεξαγωγή πρόσθετων (εσωτερικών) εξετάσεων για όλους ή για μερικούς υποψηφίους. Την ύλη και το χρόνο των εξετάσεων αυτών καθορίζει η Επιτροπή Επιλογής.

Η διαδικασία επιλογής διενεργείται από την Επιτροπή Επιλογής, η οποία:

α) Καταρτίζει πλήρη κατάλογο όσων έχουν υποβάλει αίτηση.

β) Απορρίπτει τους υποψηφίους που δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια σε περίπτωση που έχουν τεθεί τέτοια από τη Συνέλευση και περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ.

γ) Καλεί σε συνέντευξη όσους υποψηφίους αποφασισθεί να κληθούν. Η συνέντευξη γίνεται από τα µέλη της Επιτροπής Επιλογής.

δ) Οργανώνει τυχόν εσωτερικές εξετάσεις για όποιους υποψηφίους που θα κριθεί απαραίτητο.

ε) Ιεραρχεί βαθμολογικά τους υποψηφίους και υποβάλλει την πρότασή της για την τελική επιλογή στη Συνέλευση.

Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του ΠΜΣ, καταβάλλοντας  το τέλος εγγραφής εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την απόφαση της Συνέλευσης.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση της κατάταξης του πίνακα επιτυχόντων, έχουν δυνατότητα εγγραφής όλοι οι ισοβαθμήσαντες.

Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν αν υπάρχουν, οι επιλαχόντες, με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα, να εγγραφούν στο Πρόγραμμα.

Άρθρο 7 - Διάρκεια Σπουδών - Όροι Φοίτησης

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, ορίζεται στα πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Ειδική εξαίρεση για την παράταση του τυπικά ανώτατου αυτού χρονικού ορίου μπορεί να δοθεί από τη Συνέλευση, κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερομένου, και μόνο για λόγους υγείας. Μετά τη λήξη της γενικά προβλεπόμενης από το νόμο παράτασης, ο φοιτητής διαγράφεται από το πρόγραμμα.

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής με αίτησή του μπορεί να ζητήσει αιτιολογημένα προσωρινή αναστολή φοίτησης η οποία δεν υπερβαίνει συνολικά τα δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρούνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.

Άρθρο 8 - Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό ή το εαρινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους.

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε  παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, εργαστηρίων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, κ.ά. καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης. Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση κατά τις απογευματινές ώρες και διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων, ανά ειδίκευση, διαμορφώνεται ως εξής:

 1. Ειδίκευση: Διοίκηση Logistics (Logistics Management)
Α΄ Εξάμηνο
Μαθήματα Υποχρεωτικά Διδ. ώρες Πιστωτικές μονάδες
Αναλυτικές Μέθοδοι 30 6
Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού 30 6
Μεταφορές & Συστήματα Διανομής 30 6
Μαθήματα Επιλογής (Επιλέγονται 2 εκ των 5)  
Οι Πολιτικές των Προμηθειών του Δημοσίου 30 6
Ειδικά Θέματα Διοίκησης Αποθεμάτων 30 6
Συστήματα ERP στην Αλυσίδα Εφοδιασμού – Εφαρμογές με το SAP 30 6
Υπολογιστικά Εργαλεία Ανάλυσης και Επίλυσης Προβλημάτων 30 6
Κοστολόγηση και Logistics 30 6
Σύνολο   30

 

Β΄ Εξάμηνο
Μαθήματα Υποχρεωτικά Διδ. ώρες Πιστωτικές μονάδες
Διοίκηση Αποθήκευσης και Διανομής Προϊόντων 30 6
Διοίκηση Εφοδιασμού 30 6
Μαθήματα Επιλογής (Επιλέγονται 3 εκ των 10)  
Χρηματοοικονομική Διοίκηση 30 6
Συστήματα ERP στην Αλυσίδα Εφοδιασμού – Εφαρμογές με το SAP 30 6
Το Management  του Διεθνούς Εμπορίου 30 6
Προηγμένα Θέματα Συστημάτων  των ERP  – Εφαρμογές με το SAP 30 6
Διοίκηση Έργων 30 6
Στρατηγική Διοίκηση 30 6
Εφαρμογές Πληροφορικής 30 6
Συσκευασία Υλικών και Προϊόντων 30 6
Logistics και Περιβάλλον 30 6
Βιώσιμες Αλυσίδες Εφοδιασμού 30 6
Σύνολο   30

 

Γ΄ Εξάμηνο
Μαθήματα Υποχρεωτικά Διδ. ώρες Πιστωτικές μονάδες
Διοίκηση Συμβάσεων 30 6
Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 12
Μαθήματα Επιλογής (Επιλέγονται 2 εκ των 6)  
Συντήρηση και Αξιοπιστία Εξοπλισμού και Εγκαταστάσεων 30 6
Διοίκηση Γνώσης και Οργανωσιακής Αλλαγής 30 6
Προηγμένα Θέματα Συστημάτων των ERP – Εφαρμογές με το SAP 30 6
Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού 30 6
Αποθήκευση & Συστήματα Χειρισμού Προϊόντων 30 6
Service Management – Customer Service 30 6
Πρακτική Άσκηση 6
Σύνολο   30

 

 1. Ειδίκευση: Διαχείριση Ενέργειας και Περιβάλλοντος (Energy and Environmental Management)
Α΄ Εξάμηνο
Μαθήματα Υποχρεωτικά Διδ. ώρες Πιστωτικές μονάδες
Οικονομικά Ενέργειας και Περιβάλλοντος 30 6
Κλιματική αλλαγή & Ατμοσφαιρική Ρύπανση 30 6
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 30 6
Μαθήματα Επιλογής (Επιλέγονται 2 εκ των 4)  
Επίλυση Προβλημάτων με τη βοήθεια Η/Υ 30 6
Green IT 30 6
Ρύπανση σε Χερσαίους και Υδατικούς Αποδέκτες 30 6
Συμβατικές Μορφές Ενέργειας 30 6
Σύνολο   30

 

Β΄ Εξάμηνο
Μαθήματα Υποχρεωτικά Διδ. ώρες Πιστωτικές μονάδες
Ενεργειακή & Περιβαλλοντική  Πολιτική 30 6
Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών και Ενεργειακών Έργων 30 6
Μαθήματα Επιλογής (Επιλέγονται 3 εκ των 8)  
Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και Ανακύκλωση 30 6
Εξοικονόμηση και Αποθήκευση Ενέργειας 30 6
Διοίκηση Ποιότητας και Κινδύνων (Quality and Risk Management) 30 6
Συστήματα και Εργαλεία Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 30 6
Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων 30 6
Διαχείριση Ηλεκτρικής Ενέργειας 30 6
Ειδικά Κεφάλαια Ενέργειας 30 6
Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών και Ενεργειακών Έργων 30 6
Σύνολο   30

 

Γ΄ Εξάμηνο
Μαθήματα Υποχρεωτικά Διδ. ώρες Πιστωτικές μονάδες
Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 12
Μαθήματα Επιλογής (Επιλέγονται 3 εκ των 5)  
Εναλλακτικά Καύσιμα 30 6
Θαλάσσια Ρύπανση 30 6
Οικολογικός Σχεδιασμός Προϊόντων 30 6
Διοίκηση Προμηθειών και Συμβάσεων 30 6
Διοίκηση Έργων 30 6
Πρακτική Άσκηση 6
Σύνολο   30

 

 1. Ειδίκευση: Διοίκηση Έργων και Ανάπτυξη Προϊόντων (Project Management & Product Development)
Α΄ Εξάμηνο
Κατεύθυνση: Διοίκηση Έργων (Project Management) Κατεύθυνση: Ανάπτυξη Προϊόντων (Product Development)    
Μαθήματα Υποχρεωτικά Διδ. ώρες Πιστωτικές μονάδες
Διοίκηση Έργων Διοίκηση Έργων 30 6
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προϊόντων Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προϊόντων 30 6
Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού CAD/CAM /CAE 30 6
Διοίκηση Προμηθειών και Συμβάσεων Υπολογιστικές Μέθοδοι και Εργαλεία 30 6
Μαθήματα Επιλογής  
(Επιλέγονται 1 εκ των 2) (Επιλέγονται 1 εκ των 3)
CAD/CAM/CAE Ειδικά Θέματα Διοίκησης Αποθεμάτων 30 6
Διοίκηση Γνώσης και Οργανωσιακής Αλλαγής Διοίκηση Προμηθειών και Συμβάσεων 30 6
Οικονομικά Ενέργειας και Περιβάλλοντος 30 6
Σύνολο   30

 

Β΄ Εξάμηνο
Κατεύθυνση: Διοίκηση Έργων (Project Management) Κατεύθυνση: Ανάπτυξη Προϊόντων (Product Development)    
Μαθήματα Υποχρεωτικά Διδ. ώρες Πιστωτικές μονάδες
Στρατηγική Διοίκηση Στρατηγική Διοίκηση 30 6
Χρηματοοικονομική Διοίκηση Χρηματοοικονομική Διοίκηση 30 6

Διοίκηση Ποιότητας  και Κινδύνων

(Quality and Risk Management)

Διοίκηση Ποιότητας  και Κινδύνων

(Quality and Risk Management)

30 6
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Έργων Σύγχρονες Τεχνολογίες Ανάπτυξης Προϊόντων 30 6
Μαθήματα Επιλογής (Επιλέγονται 1 εκ των 2)  
Συσκευασία Υλικών & Προϊόντων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Έργων 30 6
Συστήματα ERP στη Διοίκηση Έργων και Ανάπτυξη Προϊόντων – Εφαρμογές με το SAP Διοίκηση Αποθήκευσης και Διανομής Προϊόντων 30 6
Σύνολο   30

 

Γ΄ Εξάμηνο
Κατεύθυνση: Διοίκηση Έργων (Project Management) Κατεύθυνση: Ανάπτυξη Προϊόντων (Product Development)    
Μαθήματα Υποχρεωτικά Διδ. ώρες Πιστωτικές μονάδες
Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα 30 6
Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 12
Μαθήματα Επιλογής (Επιλέγονται 2 εκ των 4)  
Οικολογικός Σχεδιασμός Προϊόντων 30 6
Συντήρηση και Αξιοπιστία Εξοπλισμού και Εγκαταστάσεων 30 6
Ειδικά Θέματα και Πιστοποίηση στη Διοίκηση Έργων 30 6
Αναλυτικές Μέθοδοι 30 6
Πρακτική Άσκηση 6
Σύνολο   30

 

Το μάθημα επιλογής του Γ’ Εξαμήνου «Πρακτική Άσκηση» αντιστοιχεί σε έξι (6) πιστωτικές μονάδες, οι οποίες δεν προσμετρούνται στις προϋποθέσεις απόκτησης του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ). Το μάθημα περιλαμβάνεται χωρίς βαθμολογία στο Παράρτημα Διπλώματος.

Για την διδασκαλία ενός μαθήματος επιλογής ο αντίστοιχος αριθμός φοιτητών ορίζεται σε οκτώ (8) ή το 50% των φοιτητών μιας κατεύθυνσης. Όταν δεν ικανοποιείται η ελάχιστη αυτή προϋπόθεση δεν θα διδάσκεται το μάθημα. Στην περίπτωση αυτή οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να επιλέξουν άλλο μάθημα.

Το ακαδημαϊκό ημερολόγιο καθώς και το ωρολόγιο πρόγραμμα καταρτίζονται, στο πλαίσιο του ακαδημαϊκού ημερολογίου του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με ευθύνη του Διευθυντή κάθε ΠΜΣ και εγκρίνονται από τη Συνέλευση. Στην αρχή κάθε περιόδου ανακοινώνεται το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της περιόδου στο οποίο περιλαμβάνονται οι ημέρες και ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων, οι ημερομηνίες άλλων εκδηλώσεων ή υποχρεώσεων, κ.λπ.

Είναι δυνατό, µε απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και έγκριση της Συγκλήτου να γίνεται τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανακατανομή των μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων. Η τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων περιλαμβάνεται στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ.

Άρθρο 9 - Όροι Φοίτησης – υποχρεώσεις και δικαιώματα μεταπτυχιακών φοιτητών
 1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται για τους φοιτητές του Α΄ κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Το Ίδρυμα υποχρεούται να εξασφαλίσει στους φοιτητές με αναπηρία ή/και ειδικές ανάγκες προσβασιμότητα στα προτεινόμενα συγγράμματα και τη διδασκαλία.
 2. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να συμμετέχουν και να παρακολουθούν σεμινάρια ερευνητικών ομάδων, επισκέψεις εργαστηρίων, συνέδρια/ημερίδες με γνωστικό αντικείμενο συναφές με αυτό του ΠΜΣ, διαλέξεις ή άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις του ΠΜΣ κ.ά.
 3. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές συμμετέχουν στα μαθήματα Πληροφοριακής Παιδείας που διεξάγει η βιβλιοθήκη που αφορούν: στρατηγικές αναζήτησης πληροφοριακών πηγών και αξιολόγηση αποτελεσμάτων (εγκυρότητα, επικαιρότητα, σχετικότητα), σύνταξη βιβλιογραφίας και πρότυπα βιβλιογραφικών αναφορών, δεοντολογία της πληροφορίας (αποφυγή λογοκλοπής) και αυτοαπόθεση των Διπλωματικών εργασιών στο Ιδρυματικό Αποθετήριο ΔΙΩΝΗ.
 4. Το ΠΜΣ παρέχει έναν αριθμό υποτροφιών ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο στους φοιτητές που καταβάλλουν τέλη φοίτησης, με βάση ακαδημαϊκά κριτήρια και με απόφαση της Συνέλευσης. Για την κατάταξη των υποψηφίων υποτρόφων θα λαμβάνεται υπόψη ο μεγαλύτερος μέσος όρος βαθμολογίας όλων των μαθημάτων που έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε κάθε εξάμηνο σπουδών. Οι υποτροφίες μπορεί να καλύπτουν μέρος ή το σύνολο των διδάκτρων. Το ύψος κάθε υποτροφίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος των διδάκτρων ενός εξαμήνου. Δίνεται η δυνατότητα στον φοιτητή να συμψηφίσει το ποσό της υποτροφίας του με την πληρωμή του επόμενου εξαμήνου. Οι υποτροφίες εγγράφονται στον προϋπολογισμό του ΠΜΣ Τυχόν υποχρεώσεις των υποτρόφων καθορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης. Η Συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισήγηση της ΣΕ, μπορεί να προβεί σε τροποποιήσεις ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του ΠΜΣ.

Υποτροφίες Αριστείας.

Δικαίωμα υποτροφίας αριστείας, έχουν οι φοιτητές που θα καταβάλλουν τέλη φοίτησης.

Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές στην εκδήλωση ενδιαφέροντος που προκηρύσσει το ΠΜΣ έχουν παράλληλα το δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση υποτροφίας για το 1ο εξ. σπουδών εφόσον πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

 • Βαθμός πτυχίου οκτώ (8) και άνω από Ελληνικό ΑΕΙ/ΑΤΕΙ ή το αντίστοιχο του 8/10 για πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ιδρύματος εξωτερικού.

ή/και

 • Σειρά αποφοίτησης στο άνω 10% της τάξεως των (που θα βεβαιούται με επίσημο έγγραφο της αντίστοιχης γραμματείας) ή επίδοση άνω του 90% στο GMAT (quantitative) ή στο GRE (quantitative)
 1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν ανελλιπώς τις παραδόσεις, τα εργαστήρια και άλλες δραστηριότητες που προβλέπονται για κάθε μάθημα. Για κάθε μάθημα υπάρχει ανώτατο όριο απουσιών των έξι ωρών. Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου αυτού ο φοιτητής θεωρείται αποτυχών στο μάθημα αυτό. Σε περίπτωση που το ποσοστό απουσιών φοιτητή ξεπερνά το 20% ανά μάθημα, τίθεται θέμα διαγραφής του φοιτητή. Το εν λόγω θέμα εξετάζεται από τη ΣΕ, η οποία γνωμοδοτεί σχετικά στη Συνέλευση του Τμήματος, η δυνατότητα εκπόνησης από τον φοιτητή ειδικής συμπληρωματικής εργασίας ή επανάληψης του μαθήματος σε άλλο εξάμηνο.
 2. Στο τρίτο (γ΄) εξάμηνο του Προγράμματος προβλέπεται η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η Συντονιστική Επιτροπή, ύστερα από αίτηση του υποψηφίου στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας και ο προτεινόμενος επιβλέπων, ορίζει τον επιβλέποντα αυτής και συγκροτεί την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα από τα μέλη της οποίας είναι και ο επιβλέπων. Ο Επιβλέπων της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορεί να είναι μέλος ΔΕΠ που διδάσκει στο ΠΜΣ και τα άλλα δύο (2) μέλη μπορεί να είναι μέλη ΔΕΠ που διδάσκουν στο ΠΜΣ ή ερευνητές των βαθμίδων Α, Β, Γ ή διδάσκοντες στο ΠΜΣ οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος.

Για να εγκριθεί η εργασία ο φοιτητής οφείλει να την υποστηρίξει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής.

Η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορεί να είναι στην ελληνική ή/και στην αγγλική γλώσσα.

Η ΣΕ συντάσσει και η Συνέλευση εγκρίνει Οδηγό σύνταξης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ο οποίος κοινοποιείται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, και περιλαμβάνει οδηγίες συγγραφής, υποβολής, παρουσίασης, εξέτασης και βαθμολόγησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες εφόσον εγκριθούν από την εξεταστική επιτροπή, αναρτώνται υποχρεωτικά στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος. Επίσης, γίνεται ηλεκτρονική κατάθεση της διπλωματικής εργασίας από τον ίδιο τον φοιτητή, στο Ιδρυματικό Αποθετήριο ΔΙΩΝΗ της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου.

 1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να καταβάλλουν τα τέλη φοίτησης, το αργότερο, εντός δύο (2) εβδομάδων από την έναρξη των μαθημάτων του αντίστοιχου εξαμήνου εκτός από το πρώτο εξάμηνο σπουδών τα οποία πρέπει να καταβληθούν πριν από την πραγματοποίηση της εγγραφής τους στο ΠΜΣ Σε περίπτωση μη τήρησης των οικονομικών του υποχρεώσεων ο φοιτητής διαγράφεται από το Πρόγραμμα. Σε ειδικές περιπτώσεις και κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερομένου αποφασίζεται η μείωση ή απαλλαγή διδάκτρων.
 2. Για τη συμμετοχή τους στο ΠΜΣ «Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία» οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των 1.933,33 ευρώ ανά εξάμηνο. Η καταβολή του τέλους γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου.
 3. Ολική επιστροφή των εξαμηνιαίων τελών φοίτησης σε φοιτητή, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει εγγραφή και δεν επιθυμεί να παρακολουθήσει το ΠΜΣ, είναι δυνατή μετά από εισήγηση της ΣΕ και σχετική απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, μόνο σε περίπτωση εμφάνισης σοβαρού κωλύματος του φοιτητή. Το τελευταίο θα πρέπει να αποδεικνύεται (με επίσημα δικαιολογητικά που κατατίθενται στην ΣΕ) ότι προέκυψε μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής του στο ΠΜΣ.
 4. Σε περίπτωση που εγγεγραμμένος φοιτητής ζητήσει τη διαγραφή του και δεν εντάσσεται στην κατηγορία της παραγράφου 9, του επιστρέφεται το 70% των εξαμηνιαίων τελών φοίτησης με την προϋπόθεση ότι η αίτηση διαγραφής γίνεται εντός των 2 πρώτων εβδομάδων διδασκαλίας του εξαμήνου. Σε κάθε άλλη περίπτωση οριστικής αποχώρησης ή διαγραφής δεν επιστρέφονται τα καταβληθέντα τέλη φοίτησης.
 5. Σε περίπτωση διαγραφής ενός μεταπτυχιακού φοιτητή παρέχεται σχετική βεβαίωση που αναφέρει τα μαθήματα στα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς.
 6. Η Συνέλευση του Τμήματος, μετά την εισήγηση της ΣΕ, δύναται να αποφασίσει τη διαγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών. Μεταξύ των λόγων διαγραφής φοιτητή περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι:

– υπερβούν το ανώτατο όριο απουσιών

– έχουν αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων και δεν έχουν  ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα

– δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία τους,

– υπερβούν τη μέγιστη χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ, όπως ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό,

– έχουν παραβιάσει τις κείμενες διατάξεις όσον αφορά την αντιμετώπιση πειθαρχικών παραπτωμάτων από τα αρμόδια πειθαρχικά Όργανα,

– αυτοδίκαια κατόπιν αιτήσεως των μεταπτυχιακών φοιτητών,

– υποπέσουν σε παράπτωμα που εμπίπτει στο δίκαιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας (Ν.2121/93) κατά τη συγγραφή των προβλεπόμενων εργασιών τους,

– δεν καταβάλλουν το προβλεπόμενο τέλος φοίτησης.

– όσοι έχουν καταβάλλει το τέλος φοίτησης

 1. Σε περίπτωση μη εξόφλησης του τέλους φοίτησης δεν θα χορηγείται βεβαίωση περάτωσης σπουδών.

Τυχόν αναπροσαρμογή του ύψους των διδάκτρων μπορεί να γίνει μόνο για νέο Κύκλο Σπουδών με απόφαση των αρμοδίων οργάνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Το ΠΜΣ με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίσει σε φοιτητές της κάθε ειδίκευσης, μαθήματα από ολοκληρωμένες μεταπτυχιακές σπουδές των άλλων δύο ειδικεύσεων του ΠΜΣ Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας.

Κάθε υποψήφιος, πριν εγγραφεί, οφείλει να λαμβάνει γνώση αυτού του Κανονισμού και να δηλώνει εγγράφως ότι αποδέχεται τους κανόνες λειτουργίας του ΠΜΣ.

Άρθρο 10 - Εξετάσεις - Έλεγχος Γνώσεων

Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα σπουδών, το χειμερινό και το εαρινό, έκαστο εκ των οποίων περιλαμβάνει τουλάχιστον δώδεκα (12) εβδομάδες διδασκαλίας και τρεις (3) εβδομάδες εξετάσεων, με επαναληπτική εξεταστική περίοδο τον Σεπτέμβρη. Η παρακολούθηση των μαθημάτων/εργαστηρίων κ.λπ. είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση κωλύματος διεξαγωγής μαθήματος προβλέπεται η αναπλήρωσή του. Η ημερομηνία και η ώρα αναπλήρωσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

Για την απόκτηση ΔΜΣ κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς στο σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων του ΠΜΣ και να εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, συγκεντρώνοντας ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες.

Ο βαθμός του ΔΜΣ καθορίζεται από τους βαθμούς των μαθημάτων του Προγράμματος και το βαθμό της μεταπτυχιακής εργασίας µε τρόπο που αποφασίζει η Συνέλευση. Ο βαθμός του ΔΜΣ µε ευθύνη της Γραμματείας, καταχωρείται στον ατομικό φάκελο του φοιτητή.

Η τελική αξιολόγηση και βαθμολογία στα επιμέρους μαθήματα του ΠΜΣ καθορίζεται από τον διδάσκοντα, ο οποίος μπορεί να οργανώσει κατά την κρίση του γραπτές ή και προφορικές εξετάσεις ή και να στηριχθεί σε εργασίες ή εργαστηριακές ασκήσεις. Η βαθμολόγηση γίνεται στην κλίμακα 0-10: από 0 έως και 4,99 αποτυχών και από 5 έως και 10 επιτυχών. Η βαθμολογία των μαθημάτων κατατίθεται στη Γραμματεία του ΠΜΣ εντός 20 ημερών από τη λήξη της εξεταστικής περιόδου.

Εάν μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων, κατά την εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου ή Ιουνίου, παρέχεται η δυνατότητα να επανεξετασθεί στο ίδιο μάθημα κατά την επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση μη επιτυχούς εξέτασης και την περίοδο του Σεπτεμβρίου, εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του, από τριμελή επιτροπή μελών ΔΕΠ του Τμήματος, τα μέλη της οποίας έχουν το ίδιο ή συναφές αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων.

Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής δύναται να αποτύχει σε έως δύο (2) μαθήματα ανά εξάμηνο. Με απόφαση της Συνέλευσης καθορίζονται ειδικές περιπτώσεις ανωτέρας βίας (ασθένεια, φόρτος εργασίας, κ.λπ.) κατά τις οποίες δύναται να επιτρέπεται μεγαλύτερος αριθμός μαθημάτων.

Περιπτώσεις παραπτωμάτων όπως αντιγραφή στις εξετάσεις ή στην εκπόνηση εργασιών και στην επίλυση ασκήσεων, ανάρμοστη συμπεριφορά κ.λπ., συνεπάγονται διαγραφή από το Πρόγραμμα μετά από απόφαση της Συνέλευσης.

Τα γραπτά φυλάσσονται υποχρεωτικά και με επιμέλεια του διδάσκοντος για δύο (2) χρόνια. Μετά την πάροδο του χρόνου αυτού τα γραπτά παύουν να έχουν ισχύ και καταστρέφονται, εκτός αν εκκρεμεί σχετική ποινική, πειθαρχική ή οποιαδήποτε άλλη διοικητική διαδικασία. Η καταστροφή τους είναι καλύτερα να γίνεται σε συσκευές καταστροφής εγγράφων του Ιδρύματος και τα προϊόντα της καταστροφής να ανακυκλώνονται.

Άρθρο 11 - Ανάθεση διδασκαλίας – διδάσκοντες στο ΠΜΣ

Οι διδάσκοντες του ΠΜΣ, προέρχονται, κατά 60%, από:

– μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος,

– μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος, κατόχους διδακτορικού διπλώματος εκτός κι αν το γνωστικό τους αντικείμενο είναι εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής,

– ομότιμους καθηγητές (άρ. 69, Ν.4386/2016) και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος,

– διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α’ 112),

– επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους είτε κάτοχους διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιους διδάκτορες είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, οι οποίοι μπορεί να απασχολούνται ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι με απόφαση της Συνέλευσης και πράξη του Προέδρου του οικείου Τμήματος για τη διεξαγωγή διδακτικού και ερευνητικού έργου, καθοριζόμενου με τη σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του ακαδημαϊκού υποτρόφου και του Πρύτανη του οικείου ΑΕΙ. (παρ. 7, άρ. 29, Ν. 4009/2011).

Με αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ανατίθεται διδασκαλία σε:

– μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ,

– ερευνητές από ερευνητικά κέντρα του αρ. 13Α, Ν. 4310/2014, της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών,

– επισκέπτες καταξιωμένους επιστήμονες από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ,

– επισκέπτες μεταδιδακτορικούς ερευνητές, Έλληνες ή αλλοδαπούς νέους επιστήμονες, κάτοχους διδακτορικού διπλώματος (παρ.7, άρ. 16, Ν.4009/2011)

ή γίνονται νέες προσλήψεις/συμβάσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω (παρ. 1, 2, 5 & 6, αρ. 36, Ν.4485/2017).

Η ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων, σεμιναρίων και ασκήσεων του ΠΜΣ γίνεται ύστερα από εισήγηση της ΣΕ και έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Ο υπεύθυνος για τη διδασκαλία μαθήματος στο ΠΜΣ είναι υποχρεωμένος:

 1. Να τηρεί πιστά το πρόγραμμα για τις παραδόσεις του μαθήματος.
 2. Να καθορίζει το περιεχόμενο του μαθήματος σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις, όπως αυτό προκύπτει από τη χρήση διεθνώς καθιερωμένων συγγραμμάτων και επιστημονικών άρθρων από τη διεθνή βιβλιογραφία, στα πλαίσια της ύλης του μαθήματος.
 3. Να φροντίζει για τη συσχέτιση του θεωρητικού μέρους της διδασκαλίας με την υψηλού επιπέδου πρακτική, όπως αυτή εφαρμόζεται σε σύγχρονες επιχειρήσεις. Η προσπάθεια αυτή ενισχύεται με τη χρήση μελέτης περιπτώσεων, με αξιοποίηση προσκεκλημένων ομιλητών αναγνωρισμένων για την πείρα και ειδικές γνώσεις τους ή με συνδυασμό των δύο.
 4. Να τηρεί επαρκείς ώρες γραφείου που θα επιτρέπουν την απρόσκοπτη επικοινωνία των φοιτητών μαζί του για θέματα που άπτονται των σπουδών τους και του συγκεκριμένου μαθήματος.
 5. Οι διδάσκοντες υποχρεούνται κατά την έναρξη του εξαμήνου  να υποβάλουν προς διανομή στη Γραμματεία του ΠΜΣ αναλυτικό πρόγραμμα που θα καλύπτει σε εβδομαδιαία βάση την ύλη για κάθε ενότητα του μαθήματος, μελέτες περιπτώσεων, και σχετική βιβλιογραφία και  αρθρογραφία (module syllabus).
 6. Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ορίζεται από την Συνέλευση και ύστερα από πρόταση της ΣΕ ένα μέλος ΔΕΠ που διδάσκουν στο ΠΜΣ, ως επιβλέπον. Η ΣΕ και το επιβλέπον μέλος έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή.
Άρθρο 12 - Τίτλος Σπουδών

Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) είναι δημόσιο έγγραφο. Ο τύπος του ορίζεται µε απόφαση της Συγκλήτου. Το ΔΜΣ συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα.

Τα ΠΜΣ οδηγούν σε τίτλο σπουδών επιπέδου 7 σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (ΕΠΠ).

Το ΔΜΣ που απονέμει το ΠΜΣ που διοργανώνεται από ένα Τμήμα υπογράφεται από τον Πρύτανη, τον Πρόεδρο του Τμήματος και τον Γραμματέα του Τμήματος.

Ο  βαθμός  του Διπλώματος  χαρακτηρίζεται  ως  εξής:   από 5 έως 6.49 ΚΑΛΩΣ, από 6.50 έως 8.49 ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ και  από 8.50 έως 10 ΑΡΙΣΤΑ

Το βιβλίο διπλωματούχων μεταπτυχιακών φοιτητών υπογράφεται από τον Γραμματέα του Τμήματος, τον Πρόεδρο του Τμήματος και τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου.

Στο ΔΜΣ επισυνάπτεται Παράρτημα Διπλώματος στην ελληνική και αγγλική γλώσσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ.Α’) και της Υ.Α. Φ5/89656/Β3/13-8-07 (ΦΕΚ 1466, τ.Β’).

Άρθρο 13 - Ορκωμοσία

Φοιτητής/φοιτήτρια που ολοκλήρωσε επιτυχώς τις μεταπτυχιακές σπουδές του/της, ορκίζεται ενώπιον του Αντιπρύτανη ή του Κοσμήτορα ως εκπροσώπου του Πρύτανη και του Προέδρου του Τμήματος. Η ορκωμοσία δεν αποτελεί συστατικό τύπο της επιτυχούς περάτωσης των σπουδών, είναι όμως αναγκαία προϋπόθεση για τη χορήγηση του μεταπτυχιακού διπλώματος. Πριν από την ορκωμοσία μπορεί να χορηγείται στους αποφοίτους σχετική βεβαίωση επιτυχούς περάτωσης των μεταπτυχιακών σπουδών τους. Το τελετουργικό της ορκωμοσίας καθώς και το κείμενο του όρκου των αποφοίτων των ΠΜΣ ορίζεται µε απόφαση της Συγκλήτου.

Άρθρο 14 - Υποδομή ΠΜΣ

Για την εύρυθμη λειτουργία του ΠΜΣ θα διατεθούν αίθουσες διδασκαλίας και σεμιναρίων, αμφιθέατρα εξοπλισμένα με οπτικοακουστικά μέσα και εργαστήρια του Ιδρύματος και του Τμήματος.

Άρθρο 15 - Χρηματοδότηση ΠΜΣ

Η χρηματοδότηση του ΠΜΣ μπορεί να προέρχεται από τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών. Το τέλος φοίτησης του ΠΜΣ ανέρχεται στο ποσό των 5.800,00 ευρώ (2.000/α΄ εξάμηνο, 2.000/β΄ εξάμηνο, 1.800/γ΄ εξάμηνο,). Άλλες πηγές χρηματοδότησης ενδέχεται να είναι  δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες, ερευνητικά προγράμματα από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους, όπως προγράμματα της Ε.Ε. ή άλλων διεθνών οργανισμών.

Το 30% του ετησίου κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ αφορά στην κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος.

Άρθρο 16 - Αξιολόγηση

Στο τέλος κάθε εξαμήνου, πραγματοποιείται αξιολόγηση κάθε μαθήματος και κάθε διδάσκοντος από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κοινοποιούνται με ευθύνη του Διευθυντή του ΠΜΣ και λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαμόρφωση του προγράμματος και τις αναθέσεις διδασκαλίας των επόμενων ακαδημαϊκών ετών. Η εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του ΠΜΣ καθώς και η διασφάλιση και πιστοποίηση της ποιότητας, θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 (Α’ 189) και τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4485/2017.

Κατά τη λήξη της θητείας της ΣΕ, με ευθύνη του απερχόμενου Διευθυντή, συντάσσεται αναλυτικός απο­λογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου και των λοιπών δραστηριοτήτων του ΠΜΣ, ο οποίος κατατίθεται στο Τμήμα «Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας». Ο εν λόγω απολογισμός με ευθύνη της Κοσμητείας αποστέλλεται αμελλητί στα μέλη της ΕΣΕ.

Άρθρο 17 - Μεταβατικές Διατάξεις

Οι φοιτητές που εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα περατώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου Κανονισμού.

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα Κανονισμό θα ρυθμίζονται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΜΣ

Διαβάστε το αρχείο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΠΕΙ

Διαβάστε το αρχείο

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΒΔΤ

Διαβάστε το αρχείο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε το αρχείο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΣΜΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Διαβάστε το αρχείο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Διαβάστε το αρχείο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε το αρχείο

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κατεβάστε το πρότυπο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε το αρχείο

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε