Οι κλάδοι των Logistics, της Διαχείρισης Ενέργειας και του Project Management αποτελούν αναμφίβολα τομείς αιχμής στο σύγχρονο εργασιακό και οικονομικό περιβάλλον, τόσο στη χώρα μας, όσο και διεθνώς. Στο πλαίσιο αυτό, αποτελεί αδήριτη ανάγκη η εκπαίδευση επαγγελματιών στους παραπάνω τομείς, ικανών να ανταποκριθούν στις προκλήσεις και ανάγκες του σύγχρονου επιχειρηματικού κόσμου. Το ΠΜΣ στη «Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία» του Πανεπιστημίου Πειραιώς φιλοδοξεί να αποτελέσει βασική πηγή άντλησης στελεχιακού δυναμικού υψηλού επιπέδου για επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Σε αυτό συμβάλλει, τόσο το εκσυγχρονισμένο πρόγραμμα σπουδών που εστιάζει σε ειδικεύσεις υψηλής προτεραιότητας για τη χώρα µας και διεθνώς (Logistics Management, Energy & Environmental Management, Project Management), όσο και το ακαδημαϊκό προσωπικό με διακρίσεις στον τομέα του, δημοσιεύσεις στα καλύτερα διεθνή περιοδικά και με υψηλού επιπέδου ερευνητικό και συγγραφικό έργο. Παράλληλα, αναπόσπαστο μέρος της μαθησιακής εμπειρίας των φοιτητών του Προγράμματος αποτελούν ποικίλες δραστηριότητες, όπως σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια, εκπαιδευτικά ταξίδια, ασκήσεις προσομοίωσης, εταιρικές επισκέψεις που προσθέτουν ειδική αξία.

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε το αρχείο

Τρεις Ειδικεύσεις

ΔΙΟΙΚΗΣΗ LOGISTICS

Στόχος της ειδίκευσης αυτής αποτελεί η παροχή των απαιτούμενων εξειδικευμένων γνώσεων και προσωπικών δεξιοτήτων για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία στον κλάδο της Διακίνησης και Διανομής Προϊόντων. Ο παραπάνω στόχος επιτυγχάνεται μέσω ενός σύγχρονου προγράμματος σπουδών, το οποίο συνδυάζει τη μελέτη καθιερωμένων τεχνικών και προσεγγίσεων από το πεδίο της Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας με τη μελέτη θεμάτων που σχετίζονται με τις πρόσφατες τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις, όπως η αειφόρος/βιώσιμη διαχείριση εφοδιασμού, η μελέτη σύγχρονων τεχνικών ανάλυσης δεδομένων, και η εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες παραγωγής, αποθήκευσης και διανομής.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος, τη διαχείριση της ενέργειας και την αειφορική διαχείριση απαιτεί μια διεπιστημονική προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη όλες τις σχετικές τεχνικές, οργανωτικές, οικονομικές και κοινωνικές παραμέτρους. Στόχο της ειδίκευσης «Διαχείριση Ενέργειας & Περιβάλλοντος» αποτελεί η μεταφορά του συνόλου των γνώσεων, πρακτικών και μεθοδολογικών εργαλείων που απαιτούνται για την ολιστική μελέτη των παραπάνω θεμάτων και την προσαρμογή των επιχειρήσεων/οργανισμών στο σύγχρονο πλαίσιο της Κυκλικής Οικονομίας και της Αειφόρου Ανάπτυξης.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

Στόχος της ειδίκευσης αυτής αποτελεί η παροχή των γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την αποτελεσματική διαχείριση ενός έργου, από τα αρχικά στάδια σχεδιασμού και προγραμματισμού μέχρι την επιτυχή ολοκλήρωσή του. Το πρόγραμμα σπουδών συνδυάζει τη μελέτη ποιοτικών θεμάτων και πραγματικών περιπτώσεων με τεχνικές και ποσοτικές προσεγγίσεις, και είναι διαμορφωμένο κατά τρόπο που επιτρέπει σε φοιτητές/φοιτήτριες με διαφορετικό γνωστικό υπόβαθρο, να ωφεληθούν από την παρακολούθησή του. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη συμμετοχή και τη συνεργασία σε ομάδες, δεξιότητες οι οποίες είναι απαραίτητες για το συγκερασμό διαφορετικών γνώσεων, προσεγγίσεων και πρακτικών και την αποτελεσματική διαχείριση σύνθετων έργων.

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε