ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Διεύθυνση: Τσαμαδού 78, Νεοκλασικό κτήριο, 1ος όροφος

ΜΕΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Διευθυντής

Αλέξανδρος Φλάμος

Ερευνητική Ομάδα

Η ερευνητική ομάδα του εργαστηρίου απαρτίζεται από πλήθος ερευνητών υψηλής στάθμης με σημαντικές διακρίσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά με υψηλό δείκτη απήχησης.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το Εργαστήριο Τεχνοοικονομικής Ενεργειακών Συστημάτων (TechnoΕconomics of Energy Systems Laboratory – Teeslab) του τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας, εξυπηρετεί εκπαιδευτικές ανάγκες και διεξάγει θεμελιώδη και εφαρμοσμένη έρευνα στις ακόλουθες (ενδεικτικά αναφερόμενες) επιστημονικές περιοχές:

 • Τεχνοοικονομική Ανάλυση, Αξιολόγηση & Διαχείριση Ενεργειακών Συστημάτων
 • Μοντελοποίηση Ενεργειακών Αγορών & Σχεδιασμός Νέων Καινοτόμων Μηχανισμών
 • Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων
 • Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας
 • Τεχνολογίες Αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
 • Ενεργειακή Ανάλυση & Σχεδιασμός
 • Αξιόπιστος Ενεργειακός Εφοδιασμός
 • Μοντελοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων, Προσομοίωση και Ανάπτυξη Σεναρίων
 • Αποκεντρωμένα Ενεργειακά Συστήματα & Ευφυή Δίκτυα
 • Ανάλυση και Μοντελοποίηση της Συμπεριφοράς Καταναλωτών και Παραγωγών ενέργειας
 • Ανάπτυξη και υλοποίηση μεθόδων διαβούλευσης με παράγοντες της αγοράς ενέργειας
 • Εφαρμογές της Πράσινης Οικονομίας
 • Εργαλεία Ενεργειακής και Κλιματικής Πολιτικής
 • Σχεδιασμός, Παρακολούθηση, Αξιολόγηση & Ανάλυση Επιπτώσεων Ενεργειακών & Περιβαλλοντικών Πολιτικών

Το εργαστήριο παράγει υψηλού επιπέδου ερευνητικό & συμβουλευτικό έργο στις περιοχές της τεχνοοικονομικής ανάλυσης ενεργειακών συστημάτων, της διαχείρισης ενέργειας & περιβάλλοντος, του ενεργειακού σχεδιασμού και της ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής. Επίσης, συμμετέχει σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή ερευνητικά ανταγωνιστικά προγράμματα και αναπτύσσει ισχυρούς δεσμούς με ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα καθώς και με σημαντικούς ελληνικούς και ξένους βιομηχανικούς φορείς.

ΤΡΕΧΟΝΤΑ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Sustainable Energy Transitions Laboratory (SENTINEL)

2019 – 2022

Το έργο SENTINEL θα αναπτύξει, θα δοκιμάσει και θα παράσχει ελεύθερη πρόσβαση σε ένα πλαίσιο μοντελοποίησης το οποίο θα επιτρέψει την αντιμετώπιση της κρίσιμης πρόκλησης του επανασχεδιασμού του ενεργειακού συστήματος βασιζόμενο σε μη ορυκτές πηγές ενέργειας. Κεντρικός πυλώνας του έργου είναι η προσαρμοστικότητα του πλαισίου μοντελοποίησης, επιτρέποντας στα διάφορα ενεργειακά μοντέλα να μπορούν να συνδέονται μεταξύ τους, ανάλογα με τις ανάγκες των χρηστών. Η καινοτομία του έργου είναι ότι τα μοντέλα και τα δεδομένα τους θα είναι πλήρως ανοιχτά και διαφανή/τεκμηριωμένα, διευκολύνοντας την κατανόησή τους από τους τελικούς χρήστες και ενισχύοντας την αξιοπιστία τους. Επιπλέον, η ανάπτυξη πρωτοκόλλων ροής δεδομένων από το ένα μοντέλο στο άλλο, θα επιτρέψει την προσθήκη νέων μοντέλων στο πλαίσιο μοντελοποίησης, καθώς προκύπτουν νέες προκλήσεις ή ζητήματα που απαιτούν έρευνα. Τελικός στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη μιας πλατφόρμας που θα περιλαμβάνει το πλαίσιο μοντελοποίησης, τα απαραίτητα δεδομένα, υποστηρικτικό υλικό για τη χρήση τους, αποτελέσματα από μελέτες-περιπτώσεις, σεμινάρια και άλλο υλικό ηλεκτρονικής εκμάθησης.

Enhancing at an Early Stage the Investment Value Chain of Energy Efficiency Projects (Triple-A)

2019 – 2022

Το έργο στοχεύει στην αναγνώριση επενδύσεων ενεργειακής αποδοτικότητας που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, θέτοντας παράλληλα ισχυρά θεμέλια για την επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων ενεργειακής αποδοτικότητας για το 2030 και 2050. Βασικό πρόβλημα των επενδύσεων ενεργειακής αποδοτικότητας είναι η δυσκολία ανεύρεσης χρηματοδότησης, δεδομένης της δυσπιστίας των χρηματοπιστωτικών οργανισμών σχετικά με την αποδοτικότητα τους. Κύριος πυλώνας του έργου είναι η ενσωμάτωση των επιμέρους στοιχείων ρίσκου που υπάρχουν σε τέτοιου είδους επενδύσεις, και η παροχή των απαραίτητων εργαλείων στους φορείς ανάληψης έργων και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για την αξιολόγηση της οικονομικής βιωσιμότητας τους κατά τη φάση του σχεδιασμού. Καινοτομία του έργου προς αυτή την κατεύθυνση αποτελεί η μεθοδολογία Triple-A (assess-agree-assign), βάσει της οποίας (i) γίνεται εκ των προτέρων αξιολόγηση των διαθέσιμων επενδυτικών εργαλείων και των ρίσκων της επένδυσης, (ii) ακολουθεί συμφωνία σχετικά με το ποιες επενδύσεις αποδίδουν ικανοποιητικά λαμβάνοντας υπόψη Βασικούς Δείκτες Απόδοσης και τέλος (iii) γίνεται σύζευξη των επιλεγμένων επενδύσεων με τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Τελικός στόχος του έργου είναι να κάνει τις επενδύσεις ενεργειακής αποδοτικότητας πιο διαφανείς και ελκυστικές για τους φορείς ανάληψης έργων και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, συνεισφέροντας στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.

Enhancing the Implementation and Monitoring and Verification practices of Energy Saving Policies under Article 7 of the EED (ENSMOV)

2019 – 2022

Το έργο ENSMOV αποσκοπεί στην υποστήριξη των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την παρακολούθηση, την αναθεώρηση, τη βελτίωση και την εφαρμογή πολιτικών ενεργειακής αποδοτικότητας, αντιμετωπίζοντας πρακτικά και στρατηγικά ζητήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του άρθρο 7 της Ευρωπαϊκής οδηγίας για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Στόχος είναι η καθοδήγηση των κρατών μελών στον σχεδιασμό βραχυπρόθεσμων βελτιώσεων των υφιστάμενων πολιτικών με ταυτόχρονο σχεδιασμό μακροπρόθεσμων σχεδίων που θα βελτιώσουν τις αλληλεπιδράσεις πολιτικής. Για την επίτευξή αυτού του στόχου το έργο ‘ENSMOV’ (i) θα βοηθήσει στη διάδοση γνώσης και εμπειρίας μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών-μελών, σχετικών με την υλοποίηση των πολιτικών που απαντούν στις απαιτήσεις του άρθρου 7, μέσω καναλιών επικοινωνίας τοπικού, εθνικού ή διεθνούς χαρακτήρα, (ii) θα αναπτύξει κατάλληλα εργαλεία, τα οποία βασίζονται στις ανάγκες των συμμετεχόντων και στοχεύουν στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή του άρθρου 7 και (iii) θα συμβάλλει στη βελτίωση των συστημάτων ελέγχου, αναφοράς και επαλήθευσής (monitoring, reporting and verification – MRV) κατά την εφαρμογή των πολιτικών ενεργειακής αποδοτικότητας. Τέλος, το έργο έχει στόχο τη δημιουργία μιας πλατφόρμας/κοινότητας ανταλλαγής καλών πρακτικών που αφορούν την ανάπτυξη και την εφαρμογή πολιτικών ενεργειακής αποδοτικότητας, που θα παραμείνει ενεργή και μετά το τέλος του έργου, ενδυναμώνοντας τις σχέσεις συνεργασίας μεταξύ των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων.

Market Uptake of Solar Thermal Electricity through Cooperation (MUSTEC)

2017 – 2020

Το έργο στοχεύει στην υποστήριξη της ανάπτυξης και διάχυσης της Παραγωγής Ενέργειας με CSP καθώς και την ανάπτυξη του ενδοευρωπαϊκού εμπορίου ηλεκτρικής ενέργειας, με σκοπό την συνεργασία των κρατών μελών στη μείωση των εκπομπών του ενεργειακού τομέα. Έχοντας ως γνώμονα ένα διακρατικό ενεργειακό σύστημα που παρέχει ευέλικτη ηλεκτρική ενέργεια από τις νότιες στις βόρειες ευρωπαϊκές χώρες, στα πλαίσια του έργου αναγνωρίζονται τα εμπόδια που συγκρατούν την διάχυση των CSPs στην Ευρώπη, εντοπίζονται οι παράγοντες που οδηγούν στην εξάπλωση των CSPs στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και τα πιθανά σημεία στα οποία το ενδοευρωπαϊκό εμπόριο CSP-ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην μείωση εκπομπών άνθρακα, στην σταθεροποίηση του συστήματος ενέργειας και στην ενοποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Τελικός στόχος του έργου είναι η αξιολόγηση των υφιστάμενων εμποδίων και ευκαιριών που παρουσιάζονται κατά την υιοθέτηση της τεχνολογίας CSP και η πρόταση εύρωστων πολιτικών για την αντιμετώπιση των εμποδίων αυτών.

Peer Powered Cities and Regions (PROSPECT)

2017 – 2020

Κύριος στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της συνεργασίας και της ανταλλαγής γνώσης μεταξύ δημοσίων φορέων με σκοπό την υιοθέτηση των καλύτερων πρακτικών χρηματοδότησης και υλοποίησης σχεδίων βιώσιμης ενέργειας και εξοικονόμησης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Η αξιοποίηση της διαθέσιμης εμπειρίας οργανισμών και η σύνδεση των δημοσίων φορέων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με τους σχεδιαστές πολιτικών, τους χρηματοδοτικούς οργανισμούς και τους τοπικούς παράγοντες σε ένα δια-ευρωπαϊκό δίκτυο επικεντρωμένο στη χρηματοδότηση έργων και μέτρων βιώσιμης ενέργειας αποτελούν σημαντικούς στόχους του έργου. Το πρόγραμμα εκμάθησης περιλαμβάνει την σύσταση ομάδων ανταλλαγής γνώσης και εμπειρίας και την ανάπτυξη συνεργασιών που θα οδηγήσουν σε αλληλοκατανόηση των προβλημάτων, καταστάσεων και προκλήσεων των μελών τους.

Transitions pathways and risk analysis for climate change mitigation and adaptation strategies (TRANSrisk)

2015 – 2018

Το έργο στόχευσε στη δημιουργία ενός νέου μεθοδολογικού πλαισίου για την ανάλυση και την αξιολόγηση κόστους-οφέλους των μονοπατιών μετάβασης σε τεχνολογίες πιο φιλικές προς το περιβάλλον (τεχνολογίες μετριασμού της κλιματικής αλλαγής). Στοιχείο καινοτομίας του έργου αποτέλεσε ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη υπολογιστικών εργαλείων για την εκ των προτέρων αποτίμηση ενεργειακών πολιτικών, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες προσεγγίσεις και τους τρέχοντες περιορισμούς. Τελικός στόχος του έργου ήταν η αναγνώριση και η ανάλυση της αβεβαιότητας και των κινδύνων που χαρακτηρίζουν τα μονοπάτια μετάβασης σε τεχνολογίες μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και η ενσωμάτωση τους σε ένα εύρωστο μεθοδολογικό πλαίσιο σχεδιασμού μελλοντικών ενεργειακών πολιτικών χαμηλού άνθρακα.

Coordination and Assessment of Research and Innovation in Support of climate Mitigation Actions (CARISMA)

2015 – 2018

Το έργο CARISMA, υλοποίησε αναλύσεις πολιτικών περιορισμού της κλιματικής αλλαγής και διαβούλευση με εμπειρογνώμονες για την αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων για την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής. Το έργο στόχευσε στη καταγραφή τεχνολογιών μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και στη θέσπιση δεικτών για την αξιολόγηση κόστους-οφέλους της ανάπτυξης τους. Σημαντικό στοιχείο καινοτομίας αποτέλεσε η ανάπτυξη και η αξιολόγηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ενεργειακών πολιτικών (συνέργειες και συμβιβασμοί μεταξύ των διαφορετικών τεχνολογιών και επιλογών μετριασμού), καθώς και η ανάπτυξη ενός βελτιωμένου μεθοδολογικού πλαισίου για την τεχνοοικονομική μελέτη των ενεργειακών συστημάτων και την εκ των προτέρων αποτίμηση των ενεργειακών πολιτικών.

Energy Saving Policies and Energy Efficiency Obligation Schemes (ENSPOL)

2014 – 2016

Βασικός στόχος του έργου ήταν η υποστήριξη των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τη θέσπιση νέων υποχρεωτικών και εναλλακτικών μέτρων για την εξοικονόμηση ενέργειας. Κύριο μέλημα του ENSPOL ήταν η ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών προσαρμοσμένες στο εθνικό πλαίσιο, ώστε μέσω της συνεχούς αξιολόγησης των δυνατοτήτων και των αδυναμιών τους, αλλά και μέσω της βελτίωσης των υφιστάμενων μηχανισμών υποχρεωτικής εξοικονόμησης, να επιτευχθούν οι εθνικοί στόχοι για την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, όπως ακριβώς έχουν οριστεί από την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/27/ΕΕ.

A Best Practice Platform to support the Transition towards a Green Economy (GreenEcoNet)

2013 – 2016

Στο πλαίσιο του έργου σχεδιάσθηκε και αναπτύχθηκε μια διαδικτυακή πλατφόρμα για την ανάπτυξη ενός δικτύου ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών που σχετίζονται με την εφαρμογή και διάχυση «καθαρών» τεχνολογιών και πρακτικών που προωθούν την μετάβαση σε «Πράσινη Οικονομία», με τη συμμετοχή ιδιωτικών επιχειρήσεων, ακαδημαϊκών ερευνητικών ιδρυμάτων, δικτύων επιχειρήσεων και την ευρύτερη επιχειρηματική κοινότητα, με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες από την βιβλιογραφία και το άμεσα σχετιζόμενο περιβάλλον των επιχειρήσεων σχετικά με την εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών (ενσωμάτωση τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕΝ), Αποδοτικότητα πόρων, κ.α.) συγκεντρώθηκαν από εμπειρογνώμονες στον τομέα της έρευνας και της επιχειρηματικής κοινότητας. Στη συνέχεια, το έργο επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη και εφαρμογή μιας σειράς εργαλείων για την αξιολόγηση πρακτικών της «Πράσινης Οικονομίας» και την προώθηση στους εμπλεκόμενους φορείς.

Mobilizing and transferring knowledge on post-2012 climate policy implications (POLIMP)

2013 – 2016

Στόχος του POLIMP ήταν η παροχή γνώσης σχετικά με τις επιπτώσεις εναλλακτικών κατευθύνσεων πολιτικής για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Αρχικά εντοπίστηκαν περιοχές αυξημένου ενδιαφέροντος των εμπλεκομένων στην διαμόρφωση της κλιματικής πολιτικής. Στη συνέχεια εξετάστηκαν οι επιπτώσεις στους τομείς της οικονομίας, της τεχνολογίας, του περιβάλλοντος, της κοινωνίας κλπ. και τα αποτελέσματα ενσωματώθηκαν σε συγκεκριμένες προτάσεις χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Assessment of Policy Interrelationships and Impacts on Sustainability in Europe (APRAISE)

2011 – 2014

Κύριος στόχος του APRAISE ήταν η βελτίωση των μεθόδων και εργαλείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), καθώς και των εθνικών φορέων χάραξης πολιτικής για την επιλογή τον κατάλληλων ενεργειακών πολιτικών σε όρους αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και δυνατότητας εφαρμογής. Σημαντικό στοιχείο καινοτομίας αποτέλεσε η αξιολόγηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των διαφορετικών πολιτικών (συνέργειες και συμβιβασμοί) και η ανάπτυξη ενός βελτιωμένου μεθοδολογικού πλαισίου για την εκ των υστέρων και εκ των προτέρων αξιολόγηση των ενεργειακών πολιτικών, καθώς και των συνδυασμό τους, με βάση την αναθεώρηση και την επέκταση των υφιστάμενων προσεγγίσεων, λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική διάσταση της αειφόρου ανάπτυξης.

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε