Διδάσκοντες: Βασίλειος Δεδούσης, Δημήτριος ΣιδηράςΑγγελική Γεροντή
Κωδικός Μαθήματος: ΤΕΠΑΡ25-2
Εξάμηνο: 3ο (Χειμερινό)
Απαιτούμενα:
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Αριθμός Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 5,5

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές/τριες τις βασικές έννοιες φυσικών διεργασιών που απαντώνται κατά την παραγωγή αγαθών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνονται σε θέματα ρευστομηχανικής, θερμοδυναμικής και ισοζυγίων μάζας και ενέργειας.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα μπορούν:

  • Να επιλύουν προβλήματα ισοζυγίων μάζας σε βασικές φυσικές διεργασίες.
  • Να επιλύουν προβλήματα ισοζυγίων ενεργείας σε βασικές φυσικές διεργασίες.
  • Να συνθέτουν την αλληλουχία των βιομηχανικών διεργασιών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή αγαθών.
  • Να επιλύουν ισοζύγια υλικών σε συνθήκες σταθεροποιημένης κατάστασης (steady state conditions) σε ολοκληρωμένα βιομηχανικά υποσυστήματα.
  • Να χειρίζονται επαρκώς θέματα ρευστομηχανικής και θερμοδυναμικής.

ΣΤΟΧΟΙ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κατά την διάρκεια του μαθήματος παρουσιάζονται βασικές έννοιες φυσικών διεργασιών που απαντώνται κατά την παραγωγή αγαθών. Το μάθημα καλύπτει δύο ενότητες:

  • Ενότητα Α: Ρευστομηχανική και θερμοδυναμική
  • Ενότητα Β: Φυσικές διεργασίες και ισοζύγια μάζας

Επιπλέον, στο eclass αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων, διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες και ασκήσεις για εξάσκηση.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  • Βιβλίο [50655948]: Βασικές Διεργασίες Χημικής Μηχανικής, 7η Έκδοση, McCabe-Smith-Harriott
  • Βιβλίο [18549017]: Στοιχεία φυσικών διεργασιών, Ζουμπούλης Αν., Καραπάντσιος Θ., Μάτης Κ., Μαύρος Π

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

  • 100% από τις γραπτές εξετάσεις

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος ανακοινώνεται στο eclass μετά το τελευταίο μάθημα του εξαμήνου. Ο τελικός βαθμός του μαθήματος διαμορφώνεται κατά 100% από τις γραπτές εξετάσεις, δίωρης διάρκειας, στην εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου και, σε περίπτωση αποτυχίας, στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.
Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει την επίλυση προβλημάτων/ασκήσεων και διεξάγεται με ανοικτά βιβλία.
Οι φοιτητές/τριες με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην γραφή και στην ανάγνωση (όπως αυτές πιστοποιούνται και χαρακτηρίζονται από αρμόδιο φορέα) εξετάζονται βάσει της προβλεπόμενης από το Τμήμα διαδικασίας.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διδασκαλία: Διαλέξεις με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα, υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass
Επικοινωνία με τους φοιτητές: email, πλατφόρμα eclass

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΛΑΝΟ

Το μάθημα καλύπτει δύο ενότητες:

Ενότητα Α΄: Ρευστομηχανική και Θερμοδυναμική.

Εβδομάδα Περιεχόμενα Μαθήματος
Ανάλυση ροής σε αγωγούς.
Αρχές λειτουργίας και χαρακτηριστικά αντλιών.
Στοιχεία τεχνικής θερμοδυναμικής.
Βιομηχανικές εφαρμογές.
Εναλλάκτες θερμότητας.
Ανάλυση φυσικών συστημάτων με ενεργειακά και οικονομοτεχνικά κριτήρια.
Εξισώσεις διατήρησης ενέργειας.
Διαστασιακή ανάλυση.
Ασκήσεις ροής σε αγωγούς.
10η Ασκήσεις αντλιών.
11η Ασκήσεις σε εναλλάκτες.
12η Επαναληπτικές ασκήσεις.
13η Επαναληπτικές ασκήσεις.

Ενότητα Β΄: Φυσικές διεργασίες και Ισοζύγια Μάζας.

Εβδομάδα Περιεχόμενα Μαθήματος
Εξισώσεις διατήρησης μάζας.
Βασικές φυσικές διεργασίες (Unit Operations): Απόσταξη.
Εκχύλιση, Διήθηση.
Εξάτμιση  – Ξήρανση.
Συμπύκνωση.
Καθίζηση.
Κρυστάλλωση.
Προσρόφηση – Απορρόφηση.
Ελάττωση μεγέθους και μηχανικός διαχωρισμός στερεών.
10η Ενδοεργοστασιακή μεταφορά και αποθήκευση στερεών.
11η Σύνθεση βιομηχανικών διεργασιών.
12η Ισοζύγια υλικών σε συνθήκες σταθεροποιημένης κατάστασης (steady state conditions) σε μεμονωμένες διεργασίες και βιομηχανικά υποσυστήματα.
13η Επαναληπτικές ασκήσεις.

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε