Διδάσκουσα: Χριστίνα Σιοντόρου
Κωδικός Μαθήματος: ΤΕΠΑΡ01-2
Εξάμηνο: 3ο (Χειμερινό)
Απαιτούμενα: Στοιχεία Φυσικών Επιστημών (για μητρώα που ξεκινούν από Τ22 και μετά)
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Αριθμός Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 5,5

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές/τριες με τις παραγωγικές διαδικασίες και προϊόντα των ανόργανων βιομηχανικών κλάδων: προϊόντα εξόρυξης, οξέα και λιπάσματα, κεραμικά υλικά, σίδηρος και χάλυβας, αέρια.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:

 • Να γνωρίζουν και να χειρίζονται τις βασικές αρχές της χημικής τεχνολογίας στις βιομηχανικές διεργασίες ανόργανων υλών/προϊόντων με ευρείες εφαρμογές.
 • Να χρησιμοποιούν τις μεθόδους που διδάχθηκαν στην επίλυση προβλημάτων που αφορούν στα ανόργανα συστήματα.
 • Να γνωρίζουν τις σχεδιαστικές και λειτουργικές παραμέτρους της ανόργανης βιομηχανίας
 • Να μπορούν να συνθέτουν διαδικασίες παραγωγής στην ανόργανη βιομηχανία.
 • Να διαχειρίζονται τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στη ποσοτική εκτίμηση τεχνο-οικονομικών παραμέτρων της παραγωγής προκειμένου να επιτυγχάνεται η συμμόρφωση των τελικών προϊόντων με τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

ΣΤΟΧΟΙ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος παρέχονται μελέτες περιπτώσεις που εστιάζουν σε θέματα:

 • χημικής τεχνολογίας και διαγραμμάτων ροής,
 • λειτουργικών παραμέτρων της παραγωγικής διαδικασίας με επίπτωση στην ποιότητα και τις ιδιότητες των τελικών προϊόντων,
 • εξοικονόμησης νερού και υλικών,
 • αξιοποίησης βιομηχανικών παραπροϊόντων και ανακύκλωσης,
 • περιβαλλοντικών εκπομπών.

Επιπλέον, στο eclass αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων, διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες και ασκήσεις για εξάσκηση.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Βιβλίο [18548719]: Ανόργανη Χημική Τεχνολογία, Σδούκου Α., Πομώνη Φ.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • Journal of Cleaner Production
 • Critical Reviews in Environmental Science and Technology
 • Journal of Hazardous Materials

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

 • 85% από τις γραπτές εξετάσεις
 • 15% από τις εργασίες που δίνονται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (σε προαιρετική βάση)

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος ανακοινώνεται στο eclass μετά το τελευταίο μάθημα του εξαμήνου. Ο τελικός βαθμός του μαθήματος διαμορφώνεται ως εξής:

 • Κατά 85% από τις γραπτές εξετάσεις, δίωρης διάρκειας, στην εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου και, σε περίπτωση αποτυχίας, στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.
 • Κατά 15% από τις εργασίες που δίνονται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (σε προαιρετική βάση).

Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει την επίλυση προβλημάτων/ασκήσεων και διεξάγεται με ανοικτά βιβλία.
Οι φοιτητές/τριες με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην γραφή και στην ανάγνωση (όπως αυτές πιστοποιούνται και χαρακτηρίζονται από αρμόδιο φορέα) εξετάζονται βάσει της προβλεπόμενης από το Τμήμα διαδικασίας.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διδασκαλία: : Διαλέξεις με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα, υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass
Επικοινωνία με τους φοιτητές: email, πλατφόρμα eclass

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΛΑΝΟ

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα συζητηθούν τα ακόλουθα:

Εβδομάδα Περιεχόμενα Μαθήματος

Εισαγωγή στους ανόργανους βιομηχανικούς κλάδους: χαρακτηριστικές βιομηχανίες, διαγράμματα ροής, φυσικές και χημικές διεργασίες, διαχείριση παραπροϊόντων, αποβλήτων και αέριων εκπομπών, κάθετη και οριζόντια ολοκλήρωση.

 • Υπολογιστικά θέματα: Εκφράσεις περιεκτικότητας & μετατροπές

Η χρήση του νερού στη βιομηχανία: βασικές εφαρμογές, κατανάλωση νερού στις εξορυκτικές δραστηριότητες και στην παραγωγή προϊόντων, επεξεργασία νερού, ανακύκλωση και αφαλάτωση.

 • Υπολογιστικά θέματα: Αραίωση/συμπύκνωση υδατικών διαλυμάτων – Υγρασία πρώτων υλών & προϊόντων

Ελληνικές μεταλλευτικές επιχειρήσεις Ι: χυτοσίδηρος και χάλυβας.

 • Μελέτη περίπτωσης: Περιβαλλοντική υποβάθμιση από εξορυκτικές δραστηριότητες  και τρόποι αποκατάστασης
 • Υπολογιστικά θέματα: Καθαρότητα α΄ ύλης και ποιοτικός έλεγχος

Παράδοση 1ης Εργασίας

Ειδικές εφαρμογές παραγωγής και μεταποίησης μεταλλευτικών προϊόντων σιδήρου: διαμόρφωση υποδειγμάτων και εκτίμηση παραμέτρων.

 • Υπολογιστικά θέματα: Αναγωγή σιδηρομεταλλεύματος (άμεση και έμμεση) – Εμπλουτισμός προϊόντος

Ελληνικές μεταλλευτικές επιχειρήσεις ΙΙ: παραγωγή άλλων μετάλλων και κραμάτων από πρωτογενή και δευτερογενή (ανακυκλούμενα) υλικά.

 • Υπολογιστικά θέματα: Επεξεργασία ορυκτών ποικίλης σύστασης – Ποιοτικός & ποσοτικός προσδιορισμός τελικών προϊόντων

Παράδοση 2ης Εργασίας

Βιομηχανία αλουμινίου: πρώτες ύλες, μέθοδοι παραγωγής, ενεργειακές απαιτήσεις  και εξοικονόμηση ενέργειας.

 • Υπολογιστικά θέματα: Παραγωγή αλουμίνας και αλουμινίου από βωξίτη

Βελτιστοποίηση παραγωγής στη βιομηχανία αλουμινίου με τεχνο-οικονομικά και περιβαλλοντικά κριτήρια.

 • Μελέτη περίπτωσης: Εξοικονόμηση υλικών και ενέργειας στην παραγωγή αλουμινίου

Αξιοποίηση παραπροϊόντων από την παραγωγή ενέργειας.

 • Μελέτη περίπτωσης: Συμπαραγωγή καύσιμου αερίου και πρώτων υλών

Παράδοση 3ης Εργασίας

Βιομηχανία δομικών υλικών: πρώτες ύλες, παραγωγή, προϊόντα, χρήσεις.

 • Μελέτη περίπτωσης: Επιλογή πρώτων υλών για την παραγωγή δομικών υλικών και ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού κόστους – Ανακύκλωση και εναλλακτικές χρήσεις δομικών απορριμμάτων
10η Ειδικές εφαρμογές υπολογισμού σύστασης τελικού προϊόντος από δεδομένη πρώτη ύλη και ανάμιξης πρώτων υλών για την παραγωγή προϊόντος βάσει προδιαγραφών.
11η

Βιομηχανία λιπασμάτων: φωσφορικά, αζωτούχα, καλιούχα.

 • Μελέτη περίπτωσης: Παραγωγή φωσφορικών και καλιούχων λιπασμάτων

Παράδοση 4ης Εργασίας

12η

Παραγωγή αερίων

 • Μελέτη περίπτωσης: παραγωγή αμμωνίας
13η

Επαναληπτικά θέματα.

Παράδοση 5ης Εργασίας

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε