Διδάσκων: Νικόλαος Ραχανιώτης
Κωδικός Μαθήματος: ΤΕΣΤΑ02-1
Εξάμηνο: 3ο (Χειμερινό)
Απαιτούμενα: Μαθηματικά Ι (για τα μητρώα που ξεκινούν από Τ22 και μετά)
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Αριθμός Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 5,5

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η κατανόηση των σημαντικότερων κατανομών τυχαίων μεταβλητών και των παραμέτρων τους και η χρήση των βασικών εργαλείων Περιγραφικής Στατιστικής, καθώς και η εκμάθηση και χρήση των βασικών εργαλείων Επαγωγικής Στατιστικής.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι ικανοί:

 • Να χρησιμοποιούν μεθοδολογίες πιθανοτήτων, περιγραφικής στατιστικής και επαγωγικής στατιστικής για την εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς τις ιδιότητες κάποιου πληθυσμού από τη μελέτη σχετικών δειγμάτων.
 • Να χρησιμοποιούν και να επεξεργάζονται ποσοτικά δεδομένα.
 • Να χρησιμοποιούν τα εργαλεία της στατιστικής σε θέματα των υπόλοιπων μαθημάτων του Τμήματος.

ΣΤΟΧΟΙ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κατά την διάρκεια των διαλέξεων παρουσιάζονται και συζητώνται τα ακόλουθα θέματα:

 • Κατανομές πιθανότητας τυχαίων μεταβλητών – Παράμετροι κατανομής τυχαίων μεταβλητών
 • Ειδικές διακριτές κατανομές
 • Ειδικές συνεχείς κατανομές
 • Κατανομές πιθανότητας πολυδιάστατων τυχαίων μεταβλητών
 • Ροπές κατανομών πολυδιάστατων τυχαίων μεταβλητών
 • Σύγκλιση ακολουθιών τυχαίων μεταβλητών
 • Περιγραφική Στατιστική
 • Εκτιμητική
 • Διαστήματα Εμπιστοσύνης
 • Έλεγχοι Υποθέσεων
 • Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση

Επίσης, οι φοιτητές/τριες παρακολουθούν εργαστηριακά μαθήματα στο Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Παραγωγής, με σκοπό την εξοικείωσή τους σε ασκήσεις Πιθανοτήτων και Στατιστικής και στην στατιστική επεξεργασία δεδομένων. Το λογισμικό που χρησιμοποιείται είναι το MS EXCEL ή κάποιο ισοδύναμο (Open Office, κλπ.).
Επιπλέον, στο eclass αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων, διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες, ασκήσεις και λογισμικό.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Στατιστική: Βασικές αρχές με έμφαση στην οικονομία και τις επιχειρήσεις. D. Levine, K. Szabat, D. Stephan, 2017. BROKEN HILL PUBLISHERS LTD.
 • Στατιστική για οικονομικά και διοίκηση επιχειρήσεων, G. Keller, 2010. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

 • 100% από τις γραπτές εξετάσεις

Η διάρκεια της εξέτασης είναι 2 ώρες και καλύπτει το υλικό των διαφανειών, των παραδόσεων και των συγγραμμάτων. Η μορφή της είναι ανοικτές ερωτήσεις, θεωρητικές και ασκήσεις.
Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος ανακοινώνεται στο eclass μετά το τελευταίο μάθημα του εξαμήνου. Ο τελικός βαθμός του μαθήματος διαμορφώνεται κατά 100% από τις γραπτές εξετάσεις, δίωρης διάρκειας, στην εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου και, σε περίπτωση αποτυχίας, στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.
Οι φοιτητές/τριες με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην γραφή και στην ανάγνωση (όπως αυτές πιστοποιούνται και χαρακτηρίζονται από αρμόδιο φορέα) εξετάζονται βάσει της προβλεπόμενης από το Τμήμα διαδικασίας.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διδασκαλία: Διαλέξεις με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα, υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass
Εργαστηριακή εκπαίδευση: Χρήση λογισμικού ανοικτής πρόσβασης για τις εργαστηριακές ασκήσεις
Επικοινωνία με τους φοιτητές: email, πλατφόρμα eclass

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε