Διδάσκοντες: Δημήτριος ΣιδηράςΧριστίνα Γ. Σιοντόρου, Χατζηνταή Νικολέτα, Αγγελική Γεροντή
Κωδικός Μαθήματος: ΤΕΤΕΧ08
Εξάμηνο: 2ο (Εαρινό)
Απαιτούμενα:
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Αριθμός Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 2,5

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το μάθημα είναι εργαστηριακό και αποτελεί συνέχεια του μαθήματος Στοιχεία Φυσικών Επιστημών (εξ. Α΄). Βασικός στόχος του είναι να εισάγει τους φοιτητές/τριες στην επιστημονική και ερευνητική μεθοδολογία. Στο εργαστήριο, οι φοιτητές/τριες εξοικειώνονται με την πειραματική και υπολογιστική προσομοίωση αντιπροσωπευτικών θεμάτων της σύγχρονης βιομηχανικής παραγωγής.

Τα εργαστήρια διεξάγονται στο Εργαστήριο Προσομοίωσης Βιομηχανικών Διεργασιών. Ιδιαίτερα, το μάθημα επιδιώκει να εξοικειώσει τους φοιτητές/τριες με: (α) τις βασικές αρχές πειραματικού σχεδιασμού, (β) τις βασικές αρχές και τους υπολογισμούς στη χημική μηχανική, (γ) τη μοντελοποίηση βιομηχανικών διεργασιών, (δ) τις μεθόδους προσδιορισμού κρίσιμων παραμέτρων φυσικών και χημικών διεργασιών για τη διαμόρφωση υποδειγμάτων, (ε) την προσομοίωση (φυσική και υπολογιστική) και την επεξεργασία αποτελεσμάτων, (στ) τη διαμόρφωση, επαλήθευση και τροποποίηση υποδειγμάτων με τη χρήση πειραματικών αποτελεσμάτων και (ζ) τη λήψη απόφασης με τεχνο-οικονομικά κριτήρια.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

  • Να χρησιμοποιούν τις βασικές αρχές της χημικής θερμοδυναμικής και κινητικής για την περιγραφή συστημάτων και την επίλυση προβλημάτων
  • Να κατανοούν την έννοια της χημικής ισορροπίας και να επιλύουν σχετικά προβλήματα
  • Να περιγράφουν συστήματα φυσικών και χημικών διεργασιών και να χρησιμοποιούν βασικές μεθόδους (υπολογιστικής και φυσικής προσομοίωσης) για τη μελέτη αυτών
  • Να χρησιμοποιούν υποδείγματα (μοντέλα) για βασικές διεργασίες στη βιομηχανία
  • Να επεξεργάζονται πειραματικά αποτελέσματα και να τα χρησιμοποιούν διαμόρφωση, επαλήθευση και τροποποίηση υποδειγμάτων
  • Να χρησιμοποιούν τεχνοοικονομικά κριτήρια για λήψη απόφασης

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε