Διδάσκων: Κωνσταντίνος Κωστόπουλος
Κωδικός Μαθήματος: ΤΕΟΔΕ03-1
Εξάμηνο: 3ο (Χειμερινό)
Απαιτούμενα:
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Αριθμός Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 5,5

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η Διοίκηση Βιομηχανικών Επιχειρήσεων εστιάζει στις βασικές λειτουργίες της διοίκησης καθώς και σε θέματα οργανωσιακής συμπεριφοράς. Αναλύονται ζητήματα που αφορούν το άτομο στον οργανισμό/επιχείρηση με έμφαση στις στάσεις, στη προσωπικότητα, και στις αξίες του ατόμου/εργαζομένου, καθώς και στις διαφορετικές πρακτικές παρακίνησης και ατομικής λήψης αποφάσεων. Στη συνέχεια, εξετάζονται θέματα συμπεριφοράς των διαφορετικών ομάδων ενός οργανισμού, και ειδικότερα των παραγόντων αποτελεσματικής λειτουργίας ομάδων, της επικοινωνίας, της ηγεσίας, καθώς και της διαχείρισης συγκρούσεων και πρακτικών διαπραγμάτευσης. Οι τελευταίες θεματικές ενότητες αναλύουν τον οργανισμό ως σύστημα, εστιάζοντας σε ζητήματα οργανωσιακού σχεδιασμού και σύγχρονων οργανωτικών δομών, καθώς και σε θέματα που σχετίζονται με την οργανωσιακή κουλτούρα. Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων θα γίνει συζήτηση και ανάλυση πραγματικών μελετών περίπτωσης (case studies) και χρήση σεναρίων και παιγνίων ρόλων με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων εφαρμογής των θεωριών οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων.
Με τη χρήση της σύγχρονης βιβλιογραφίας, μελετών περίπτωσης και σχετικού οπτικοακουστικού υλικού, οι φοιτητές θα βοηθηθούν στην κατανόηση επιστημονικών εννοιών, καθώς και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που αφορούν:

 • Στις διαφορετικές προσεγγίσεις της διοίκησης επιχειρήσεων, στους διαφορετικούς τύπους επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς και στις βασικές λειτουργίες της διοίκησης.
 • Στο ρόλο και στα χαρακτηριστικά των ατόμων μέσα στη σύγχρονη επιχείρηση (στάσεις, προσωπικότητα, αξίες, λήψη αποφάσεων, μέθοδοι παρακίνησης).
 • Στο ρόλο και στα χαρακτηριστικά των ομάδων ως βασική μονάδα εργασίας μέσα στη σύγχρονη επιχείρηση (δυναμική ομάδων έργου, στυλ ηγεσίας και ηγετικές συμπεριφορές, διαδικασίες επικοινωνίας και διαχείρισης συγκρούσεων).
 • Στη φύση των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών ως συστήματα (οργανωσιακό περιβάλλον, αρχές οργανωσιακού σχεδιασμού και σύγχρονες οργανωσιακές δομές, ζητήματα κουλτούρας και ελέγχου της απόδοσης).

ΣΤΟΧΟΙ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα συζητηθούν τα ακόλουθα:

 • Εισαγωγή στις θεωρητικές προσεγγίσεις και στις βασικές λειτουργίες της διοίκησης επιχειρήσεων
 • Στάσεις και εργασιακή ικανοποίηση
 • Προσωπικότητα, αξίες, και ατομική λήψη αποφάσεων
 • Παρακίνηση: Βασικές έννοιες και εφαρμογές
 • Συμπεριφορά και δυναμική των οργανωσιακών ομάδων
 • Διαδικασίες επικοινωνίας και διοίκηση συγκρούσεων στους σύγχρονους οργανισμούς
 • Ηγετικές συμπεριφορές και στυλ ηγεσίας
 • Θεμελιώδεις αρχές του οργανωσιακού σχεδιασμού και σύγχρονες οργανωσιακές δομές
 • Ζητήματα οργανωσιακής κουλτούρας και ελέγχου της απόδοσης

Στο μάθημα χρησιμοποιείται συνδυασμός διδακτικών και μαθησιακών μεθόδων με στόχο την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών και την πρακτική εφαρμογή των υπό εξέταση θεματικών ενοτήτων.
Επιπλέον, στο eclass αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων, διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες και μελέτες περίπτωσης για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Βιβλίο [77109690]: Οργανωσιακή συμπεριφορά- Βασικές Έννοιες και Σύγχρονες Προσεγγίσεις, Εκδ. Κριτική, 2018,RobbinsStephenP., JudgeTimothyA.
 • Βιβλίο [50656013]: Διοίκηση Επιχειρήσεων, Εκδ. Τζιόλα, 2017, Bateman Shell
 • Βιβλίο [68379703]: Διοίκηση επιχειρήσεων, Εκδ. Κριτική, 2012, RobbinsStephenP., DecenzoDavidA., CoulterMary

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • Journal of Management
 • Journal of Management Studies
 • Human Resource Management
 • Group & Organization Management
 • Journal of Business Research
 • Academy of Management Perspectives
 • International Journal of Human Resource Management
 • Journal of Organizational Behavior
 • Journal of Applied Psychology
 • Academy of Management Journal

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

 • 100% από τις γραπτές εξετάσεις.
 • 30% βαθμολογική επιβράβευση από την ενεργή συμμετοχή και τον γραπτό σχολιασμό μελετών περίπτωσης (σε προαιρετική βάση).

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος ανακοινώνεται στο eclass μετά το τελευταίο μάθημα του εξαμήνου. Ο τελικός βαθμός του μαθήματος διαμορφώνεται ως εξής:

 • 100% από τις γραπτές εξετάσεις, δίωρης διάρκειας, στην εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου και, σε περίπτωση αποτυχίας, στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.
 • Βαθμολογική επιβράβευση: 30% (επί προβιβάσιμου βαθμού στις γραπτές εξετάσεις) από την ενεργή συμμετοχή στη συζήτηση και γραπτό σχολιασμό μελετών περίπτωσης (σε προαιρετική βάση).

Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει ερωτήσεις σύντομης διάρκειας ή/και ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίου. Η εξέταση  διεξάγεται με κλειστά βιβλία.
Οι φοιτητές/τριες με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην γραφή και στην ανάγνωση (όπως αυτές πιστοποιούνται και χαρακτηρίζονται από αρμόδιο φορέα) εξετάζονται βάσει της προβλεπόμενης από το Τμήμα διαδικασίας.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διδασκαλία: Διαλέξεις με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων, ανάλυση και συζήτηση μελετών περίπτωσης σε πραγματικά επιχειρησιακά ζητήματα, βιωματικές (ομαδικές) ασκήσεις, προβολή σχετικών video, υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass
Επικοινωνία με τους φοιτητές: email, πλατφόρμα eclass

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε