Διδάσκων: Δημήτριος Σιδηράς
Κωδικός Μαθήματος: ΤΕΦΥΣ02-2
Εξάμηνο: 2ο (Εαρινό)
Απαιτούμενα:
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Αριθμός Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 5,5

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα αποκτήσουν βασικές γνώσεις που θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν δεξιότητες στην:

 • Επίλυση προβλημάτων ισοζυγίων υλικών και ενέργειας σε συνθήκες σταθεροποιημένης και μη σταθεροποιημένης κατάστασης.
 • Σύνθεση βασικές χημικών διεργασιών σε διαγράμματα ροής της παραγωγικής διαδικασίας αντιπροσωπευτικών βιομηχανικών μονάδων.
 • Επίλυση προβλημάτων προσδιορισμού της βέλτιστης δυναμικότητας εγκατάστασης.
 • Επίλυση προβλημάτων με χημικές και βιοχημικές διεργασίες προστασίας περιβάλλοντος.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα αποκτήσουν βασικές γνώσεις που θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν δεξιότητες στην:

 • Επίλυση προβλημάτων ισοζυγίων υλικών και ενέργειας σε συνθήκες σταθεροποιημένης και μη σταθεροποιημένης κατάστασης.
 • Σύνθεση βασικές χημικών διεργασιών σε διαγράμματα ροής της παραγωγικής διαδικασίας αντιπροσωπευτικών βιομηχανικών μονάδων.
 • Επίλυση προβλημάτων προσδιορισμού της βέλτιστης δυναμικότητας εγκατάστασης.
 • Επίλυση προβλημάτων με χημικές και βιοχημικές διεργασίες προστασίας περιβάλλοντος.

ΣΤΟΧΟΙ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Το μάθημα έχει σκοπό την εξοικείωση των φοιτητών/τριών με:

 • Βασικές χημικές διεργασίες και σύνθεση αυτών σε διαγράμματα ροής της παραγωγικής διαδικασίας αντιπροσωπευτικών βιομηχανικών μονάδων.
 • Μεταφορά της χημικής μετατροπής της ύλης από μικρή σε μεσαία και μεγάλη βιομηχανική κλίμακα.
 • Σύνδεση με οικονομίες κλίμακας και εξωτερικές οικονομίες σε περιπτώσεις συνδυασμού βιομηχανικών μονάδων.
 • Ισοζύγια υλικών και ενέργειας σε συνθήκες σταθεροποιημένης και μη σταθεροποιημένης κατάστασης.
 • Χημικές και βιοχημικές διεργασίες προστασίας περιβάλλοντος.
 • Υποσυστήματα εξοικονόμησης υλικών με ανακύκλωση.
 • Υποσυστήματα θερμοχημικά, ηλεκτροχημικά, εξοικονόμησης και υποκατάστασης ενέργειας στις διεργασίες.
 • Δυναμικά φυσικοχημικά συστήματα στην παραγωγική διαδικασία, ευστάθεια, ευαισθησία, επικινδυνότητα, συνδυασμός και έλεγχος βιομηχανικών φυσικών και χημικών διεργασιών με νέες τεχνολογίες, βελτιστοποίηση με τεχνικά και οικονομικά κριτήρια.
 • Σχέσεις συνθηκών διεργασιών παραγωγής και ποιότητας ενδιάμεσων/ τελικών προϊόντων.
 • Μέθοδοι προσδιορισμού της βέλτιστης δυναμικότητας εγκατάστασης.

Τα εργαστήρια διεξάγονται στο Εργαστήριο Προσομοίωσης Βιομηχανικών Διεργασιών, με σκοπό την εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τη θεματολογία του μαθήματος και την πρακτική τους εξάσκηση στη μοντελοποίηση βιομηχανικών διεργασιών, στην επεξεργασία αποτελεσμάτων και στη λήψη απόφασης με τεχνο-οικονομικά κριτήρια. Το λογισμικό που χρησιμοποιείται είναι το MS EXCEL ή κάποιο ισοδύναμο (Open Office, κλπ.), καθώς και εξειδικευμένο λογισμικό που αναπτύχθηκε για τις ανάγκες του Εργαστηρίου. Οι φοιτητές/τριες εκπαιδεύονται στα εργαστήρια με σύστημα εκ περιτροπής. Το πρόγραμμα των εργαστηρίων αναρτάται στην ιστοσελίδα του μαθήματος και στο eclass στην αρχή του εξαμήνου.
Επιπλέον, στο eclass αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων, διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες και ασκήσεις για εξάσκηση.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Βιβλίο [9722]: Σχεδιασμός χημικών βιομηχανιών, Μαρίνος – Κουρής Δ.Σ., Μαρούλης Ζ.Β.
 • Βιβλίο [18549018]: Στοιχεία χημικών διεργασιών, Μάτης Κ.Α., Μαύρος Π., Τριανταφυλλίδης Κ.Σ.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Για φοιτητές/τριες του 1ου έτους:

 • 60% από τις γραπτές εξετάσεις
 • 40% από τον βαθμό του εργαστηρίου

Για φοιτητές/τριες παλαιοτέρων ετών:

 • 100% από τις γραπτές εξετάσεις

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος ανακοινώνεται στο eclass μετά το τελευταίο μάθημα του εξαμήνου. Ο τελικός βαθμός του μαθήματος διαμορφώνεται κατά 40% από τον βαθμό του εργαστηρίου και κατά 60% από τον βαθμό της γραπτής εξέτασης, δίωρης διάρκειας, στην εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου και, σε περίπτωση αποτυχίας, στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Οι φοιτητές/τριες παλαιότερων ετών βαθμολογούνται κατά 100% από τον βαθμό της γραπτής εξέτασης.
Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει την επίλυση προβλημάτων/ασκήσεων και διεξάγεται με ανοικτά βιβλία.
Οι φοιτητές/τριες με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην γραφή και στην ανάγνωση (όπως αυτές πιστοποιούνται και χαρακτηρίζονται από αρμόδιο φορέα) εξετάζονται βάσει της προβλεπόμενης από το Τμήμα διαδικασίας.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διδασκαλία: Διαλέξεις με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα, υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass
Εργαστηριακή εκπαίδευση: Χρήση λογισμικού ανοικτής πρόσβασης για την επεξεργασία των αποτελεσμάτων, εξειδικευμένο λογισμικό που αναπτύχθηκε για τις ανάγκες του Εργαστηρίου
Επικοινωνία με τους φοιτητές: email, πλατφόρμα eclass

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΛΑΝΟ

Το μάθημα αποτελείται από δύο ενότητες: τη θεωρητική ενότητα (διαλέξεις) και την εργαστηριακή ενότητα.

Εβδομάδα Περιεχόμενα Μαθήματος
Βασικές χημικές διεργασίες και σύνθεση αυτών σε διαγράμματα ροής της παραγωγικής διαδικασίας αντιπροσωπευτικών βιομηχανικών μονάδων.
Μεταφορά της χημικής μετατροπής της ύλης από μικρή σε μεσαία και μεγάλη βιομηχανική κλίμακα.
Σύνδεση με οικονομίες κλίμακας και εξωτερικές οικονομίες σε περιπτώσεις συνδυασμού βιομηχανικών μονάδων.
Ισοζύγια υλικών και ενέργειας σε συνθήκες σταθεροποιημένης και μη σταθεροποιημένης κατάστασης.
Χημικές και βιοχημικές διεργασίες προστασίας περιβάλλοντος. Υποσυστήματα εξοικονόμησης υλικών με ανακύκλωση.
Υποσυστήματα θερμοχημικά, ηλεκτροχημικά, εξοικονόμησης και υποκατάστασης ενέργειας στις διεργασίες.
Δυναμικά φυσικοχημικά συστήματα στην παραγωγική διαδικασία, ευστάθεια, ευαισθησία, επικινδυνότητα, συνδυασμός και έλεγχος βιομηχανικών φυσικών και χημικών διεργασιών με νέες τεχνολογίες, βελτιστοποίηση με τεχνικά και οικονομικά κριτήρια.
Σχέσεις συνθηκών διεργασιών παραγωγής και ποιότητας ενδιάμεσων/ τελικών προϊόντων.
Μέθοδοι προσδιορισμού της βέλτιστης δυναμικότητας εγκατάστασης.
10η Υπολογιστικές εφαρμογές σε αντιδραστήρες διαλείποντος έργου.
11η Υπολογιστικές εφαρμογές σε αντιδραστήρες συνεχούς έργου τύπου CFSTR.
12η Υπολογιστικές εφαρμογές σε αντιδραστήρες συνεχούς έργου τύπου PFR.
13η Επαναληπτικές ασκήσεις.

Εργαστήριο: Προσομοίωση και βελτιστοποίηση διεργασιών με χρήση φυσικών προσομοιωτών στο Εργαστήριο Προσομοίωσης Βιομηχανικών Διεργασιών.

Εβδομάδα Περιεχόμενα Μαθήματος
Μελέτη Ομοιογενούς Αντιδραστήρα (CFSTR). Οικονομοτεχνική Bελτιστοποίηση Συστήματος Ομοιογενών Αντιδραστήρων
10η Βελτιστοποίηση στήλης προσρόφησης. Βελτιστοποίηση Ανοδίωσης Αλουμινίου
11η Βελτιστοποίηση Αντιδραστήρα Διαλείποντος Έργου (Batch Reactor) για την Αξιοποίηση Βιομάζας
12η Μελέτη Αυλωτού Αντιδραστήρα (PFR). Εφαρμογή στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων. Προσομοίωση & βελτιστοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος προστασίας περιβάλλοντος
13η Αναπλήρωση εργαστηριακών μαθημάτων.

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε