Διδάσκων: Νικόλαος Ραχανιώτης
Κωδικός Μαθήματος: ΤΕΠΑΡ11
Εξάμηνο: 4ο (Εαρινό)
Απαιτούμενα:
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Αριθμός Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 5,5

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Ο σχεδιασμός των παραγωγικών συστημάτων αποτελεί μέρος της Διοίκησης Παραγωγής, δηλαδή της επιστήμης που ασχολείται με τις έννοιες, τα προβλήματα και τις μεθόδους διοίκησης της λειτουργίας της παραγωγής. Συγκεκριμένα αναφέρεται στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την παραγωγή με μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στο σύστημα και το περιβάλλον του, που συνεπάγονται διάθεση σημαντικών πόρων. Αφορά, επομένως, τη λήψη αποφάσεων στρατηγικού χαρακτήρα για μια επιχείρηση. Τέτοιες είναι οι αποφάσεις που αφορούν το τι προϊόν ή υπηρεσία θα παραχθεί, το πόσο, το πού και το πώς θα παραχθεί κλπ. Στο πλαίσιο αυτό η παραγωγική επιχείρηση μελετάται ως σύστημα που αποτελείται από στοιχεία που συνεργάζονται μέσα σε ένα περιβάλλον ευκαιριών αλλά και κινδύνων για ένα κοινό σκοπό, ενώ οι επιμέρους λειτουργίες του είναι εκδηλώσεις μιας συλλογικής προσπάθειας, που σχετίζονται μεταξύ τους. Η γνώση, ειδικότερα, των στρατηγικών ζητημάτων που απασχολούν (ή πρέπει να απασχολούν) ένα τέτοιο σύστημα, των προβλημάτων που τίθενται και του επιστημονικού τρόπου προσέγγισής τους, καθιστά το στέλεχος που την κατέχει ιδιαίτερα χρήσιμο παράγοντα για την επιβίωση και ανάπτυξη της επιχείρησης.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες:

 • Θα έχουν αποκτήσουν εικόνα των βασικών στρατηγικών θεμάτων σχεδιασμού μιας παραγωγικής επιχείρησης.
 • Θα είναι εξοικειωμένοι με βασικά εργαλεία και τεχνικές ανάλυσης σχετικών προβλημάτων.
 • Θα έχουν αποκτήσει μια συνολική/συστημική εικόνα της παραγωγικής επιχείρησης.
 • Θα μπορούν να σχεδιάζουν παραγωγικά συστήματα (δυναμικότητα, θέση παραγωγής, μέθοδος παραγωγής, κλπ.).
 • Θα μπορούν να συνεκτιμούν περιβαλλοντικές παραμέτρους στο σχεδιασμό παραγωγικών συστημάτων.
 • Θα έχουν εξοικειωθεί με τις επιπτώσεις της παραγωγής στην κλιματική αλλαγή.

ΣΤΟΧΟΙ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος εξετάζονται τα παρακάτω θέματα:

 • Σχεδιασμός προϊόντων
 • Σχεδιασμός δυναμικότητας
 • Σχεδιασμός θέσης παραγωγής
 • Σχεδιασμός μεθόδου παραγωγής
 • Μέτρηση εργασίας
 • Χωροταξικός σχεδιασμός
 • Σχεδιασμός παραγωγικών συστημάτων & περιβάλλον
 • Κλιματική αλλαγή και παραγωγικά συστήματα

Επιπλέον, στο eclass αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων και διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες καθώς και μελέτες περίπτωσης για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Βιβλίο [59367825]: Διοίκηση επιχειρησιακών λειτουργιών, ReidDan R., SandersNada R.
 • Βιβλίο [68402905]: Διοίκηση Παραγωγής Ο Σχεδιασμός Παραγωγικών Συστημάτων – Β΄ Έκδοση, Παππής Κώστας Π.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • Journal of Operations Management
 • Production and Operations Management
 • International Journal of Production Economics
 • International Journal of Production Research
 • Production Planning and Control
 • Journal of Cleaner Production

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

 • 100% από τις γραπτές εξετάσεις

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος ανακοινώνεται στο eclass μετά το τελευταίο μάθημα του εξαμήνου. Ο τελικός βαθμός του μαθήματος διαμορφώνεται κατά 100% από τις γραπτές εξετάσεις, δίωρης διάρκειας, στην εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου και, σε περίπτωση αποτυχίας, στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.
Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει την επίλυση προβλημάτων/ασκήσεων, ερωτήσεις σύντομης απάντησης και ανάπτυξης δοκιμίων. Διεξάγεται με κλειστά βιβλία.
Οι φοιτητές/τριες με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην γραφή και στην ανάγνωση (όπως αυτές πιστοποιούνται και χαρακτηρίζονται από αρμόδιο φορέα) εξετάζονται βάσει της προβλεπόμενης από το Τμήμα διαδικασίας.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διδασκαλία: Διαλέξεις με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα, υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass
Επικοινωνία με τους φοιτητές: email, πλατφόρμα eclass

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΛΑΝΟ

Το μάθημα καλύπτει τις ενότητες:

Εβδομάδα Περιεχόμενα Μαθήματος
Εισαγωγή στα παραγωγικά συστήματα
Σχεδιασμός προϊόντων
Σχεδιασμός δυναμικότητας
Σχεδιασμός δυναμικότητας
Σχεδιασμός θέσης παραγωγής
Σχεδιασμός μεθόδου παραγωγής
Μέτρηση εργασίας
Χωροταξικός σχεδιασμός
Σχεδιασμός παραγωγικών συστημάτων & περιβάλλον
10η Σχεδιασμός παραγωγικών συστημάτων & περιβάλλον
11η Σχεδιασμός παραγωγικών συστημάτων & περιβάλλον
12η Κλιματική αλλαγή και παραγωγικά συστήματα
13η Θεωρία συστημάτων και λήψη αποφάσεων

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε