Διδάσκων: Βασίλειος Ζήσης (Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων)
Κωδικός Μαθήματος: ΤΕΛΟΓ42-1
Εξάμηνο: 4ο (Εαρινό)
Απαιτούμενα:
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Αριθμός Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 5,5

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η Λογιστική Κόστους στηρίζεται σε έννοιες που αναπτύχθηκαν στο μάθημα του Α΄ εξαμήνου «Χρηματοοικονομική Λογιστική» και εμβαθύνει σε ειδικά θέματα χρηματοοικονομικής λογιστικής. Αυτό το μάθημα θεωρείται βασικό στην εμπειρική εφαρμογή διαφορετικών λογιστικών πρακτικών αλλά και στην κατανόηση της πληροφορίας που φέρουν οι λογιστικοί αριθμοί.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες:

 • Θα έχουν διευρύνει τους ορίζοντες στην ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων και στην κριτική προσέγγιση των λογιστικών αριθμών και μεθοδολογιών.
 • Θα μπορούν να αναλύουν διαφορετικές λογιστικές μεθόδους αποτίμησης και απεικόνισης στοιχείων στις οικονομικές καταστάσεις.
 • Θα έχουν εξοικειωθεί με έννοιες και όρους όπως αποθέματα, πάγια και μέθοδοι αποσβέσεων, χρεόγραφα, κλπ.
 • Θα έχουν αποκτήσει συνολική εικόνα του όλου λογιστικού κυκλώματος και θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τις διαδικασίες και τους κανόνες με τους οποίους καταρτίζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις μεγάλων επιχειρήσεων.
 • Θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τη σημασία ενός μεγάλου αριθμού λογιστικών μεγεθών στις οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων.

ΣΤΟΧΟΙ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κατά την διάρκεια του μαθήματος ολοκληρώνεται η παρουσίαση των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη κατανόηση των λογιστικών αρχών και κανόνων αποτίμησης που αποτελούν το πλαίσιο για μία ευρύτερη και πληρέστερη προσέγγιση τόσο της θεωρίας όσο και των κανόνων της λογιστικής πρακτικής.
Συγκεκριμένα, εξετάζονται ειδικά θέματα που αφορούν:

 • τη λογιστική παρακολούθηση των Παγίων (κόστος κτήσης – προσθήκες – βελτιώσεις, μέθοδοι απόσβεσης),
 • τη λογιστική παρακολούθηση των Αποθεμάτων (περιοδική και διαρκής απογραφή, μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων),
 • τη λογιστική παρακολούθηση των Απαιτήσεων, των Χρεογράφων και λοιπών στοιχείων του Ενεργητικού,
 • τη λογιστική παρακολούθηση των Υποχρεώσεων και των Προβλέψεων,
 • την αναγνώριση των εσόδων και των εξόδων,
 • την αποτίμηση σε ξένο νόμισμα και
 • την καταχώρηση πράξεων σε συνάλλαγμα.

Επιπλέον, στο eclass αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων και διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Βιβλίο [59391279]: Τεχνικές και Διαχείριση Κόστους, NeedlesBelverd, PowersMarian
 • Βιβλίο [5431]: ΑΡΧΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΙ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΡΡΟΣ
 • Βιβλίο [1138]: Λογιστική κόστους, Γεώργιος Βενιέρης, Σάνδρα Κοέν, Μαρία Κωλέτση

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • European Research Studies
 • International Research Journal of Finance and Economics
 • International Bulletin of Business Administration
 • Modern Accounting and Auditing
 • Managerial Finance

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

 • 100% από τις γραπτές εξετάσεις

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος ανακοινώνεται στο eclass μετά το τελευταίο μάθημα του εξαμήνου. Ο τελικός βαθμός του μαθήματος διαμορφώνεται κατά 100% από τις γραπτές εξετάσεις, δίωρης διάρκειας, στην εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου και, σε περίπτωση αποτυχίας, στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.
Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει την επίλυση προβλημάτων/ασκήσεων και ερωτήσεις σύντομης απάντησης. Διεξάγεται με κλειστά βιβλία.
Οι φοιτητές/τριες με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην γραφή και στην ανάγνωση (όπως αυτές πιστοποιούνται και χαρακτηρίζονται από αρμόδιο φορέα) εξετάζονται βάσει της προβλεπόμενης από το Τμήμα διαδικασίας.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διδασκαλία: Διαλέξεις με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα, υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass
Επικοινωνία με τους φοιτητές: email, πλατφόρμα eclass

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε