Διδάσκοντες: Χριστίνα ΣιοντόρουΑγγελική Γεροντή
Κωδικός Μαθήματος: ΤΕΠΑΡ20
Εξάμηνο: 7ο (Χειμερινό)
Απαιτούμενα:
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Αριθμός Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 2,5

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές/τριες τις βασικές έννοιες της ερευνητικής μεθοδολογίας, να αποκτήσουν βασικές γνώσεις για το σχεδιασμό επιστημονικών έργων μικρής κλίμακας και να εξοικειωθούν με τις τεχνικές συγγραφής και τη χρήση λογισμικών αναζήτησης, επεξεργασίας αποτελεσμάτων, εξόρυξης γνώσης, παραπομπής, ταξινόμησης, κλπ. Επίσης, οι φοιτητές/τριες θα αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις δομής, περιεχομένου, βιβλιογραφίας, εμφάνισης και παρουσίασης μιας επιστημονικής εργασίας (μελέτη, βιβλιογραφική ανασκόπηση, πτυχιακή/διπλωματική, τεχνικό κείμενο, κλπ.).

Με τη χρήση παραδειγμάτων, μελετών περίπτωσης και σχετικού οπτικοακουστικού υλικού, οι φοιτητές/τριες θα εξοικειωθούν με την κατανόηση επιστημονικών κειμένων καθώς θα αναπτύξουν δεξιότητες που αφορούν:

 • Στη χρήση της γλώσσας ως το πρωταρχικό και ουσιαστικό επικοινωνιακό εργαλείο με το οποίο μεταδίδεται η επιστημονική γνώση από το συγγραφέα στον αναγνώστη.
 • Στη διαμόρφωση του προβλήματος προς διερεύνηση και των υποθέσεων σχετικά με τους πιθανούς αιτιολογικούς παράγοντες που συμβάλουν στο πρόβλημα, στην αποσύνθεση του προβλήματος σε θεματικές υπο-ενότητες και παραμέτρους, στον προσδιορισμό των ορίων μελέτης του προβλήματος και του πλαισίου προσέγγισης των θεματικών υπο-ενοτήτων και παραμέτρων του προβλήματος.
 • Στις τεχνικές αναζήτησης δεδομένων, γνώσεων και πληροφοριών.
 • Στην αξιολόγηση βιβλιογραφικών πηγών και δεδομένων.
 • Στην αποτελεσματική αξιοποίηση εργαλείων ΤΠΕ (λογισμικό αναζήτησης, επεξεργασίας αποτελεσμάτων, παρουσίασης δεδομένων, βιβλιογραφικών αναφορών και παραπομπών).
 • Στο σχεδιασμό και τη σύνθεση ενός επιστημονικού έργου μικρής κλίμακας (αναζήτηση δεδομένων/πληροφοριών, οργάνωση της παρουσίασης των δεδομένων/ πληροφοριών, τεκμηρίωση, συμπερασματολογία).
 • Στη συγγραφή κειμένων με επιστημονικά ορθό τρόπο, αναπτύσσοντας το θέμα της εργασίας σε όλες τις διαστάσεις που έχουν προσδιοριστεί.
 • Στην εφαρμογή ηθικών αρχών και δεοντολογίας στη συγγραφή εργασιών.
 • Στην τεκμηρίωση της εργασίας ώστε να συμβάλλει στην προαγωγή της γνώσης για το θέμα που πραγματεύεται.
 • Στην προφορική παρουσίαση επιστημονικής εργασίας ή/και τεχνικής μελέτης.
 • Στην οργάνωση, το συντονισμό και τη διεκπεραίωση ομαδικής εργασίας (σχεδιασμός ενοτήτων, ανάθεση ρόλων, χρονοδιαγράμματα, ομογενοποίηση ενοτήτων, παρουσίαση).

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε