Διδάσκων: Βασίλειος Δεδούσης
Κωδικός Μαθήματος: ΤΕΠΛΗ68-1
Εξάμηνο: 8ο (Εαρινό)
Απαιτούμενα:
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Αριθμός Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 5,5

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στο πλαίσιο του μαθήματος οι σπουδαστές μελετούν τις μεθόδους και τεχνολογίες Παραγωγής με Η/Υ (Computer-Aided Manufacturing – CAM) που εφαρμόζονται στον κατασκευαστικό τομέα της διακριτής βιομηχανικής παραγωγής. Στο πρώτο μέρος του μαθήματος παρουσιάζονται οι βασικές κατασκευαστικές τεχνολογίες, από τις οποίες εστιάζοντας κυρίως στις τεχνολογίες κατεργασιών κοπής. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία και η διαδικασία του αριθμητικού ελέγχου (Numerical Control – NC) και προγραμματισμός κομματιών. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζεται επίσης η γλώσσα προγραμματισμού ΑΡΤ. Στο τρίτο μέρος παρουσιάζονται οι βασικές τεχνολογίες Προσθετικής Κατασκευής/Τρισδιάστατης Εκτύπωσης (Additive Manufacturing/3D Printing) και οι εφαρμογές του στο πλαίσιο της ταχείας πρωτοτυποποίησης και παραγωγής (Rapid Prototyping & Manufacturing). Τέλος παρουσιάζονται βασικά θέματα που σχετίζονται με την Τεχνολογία Ομάδων (Group Technology) και τα Ευέλικτα Συστήματα Παραγωγής (Flexible Manufacturing Systems).
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες:

 • Θα έχουν εκπαιδευτεί σε βασικά ζητήματα μηχανουργικών κατεργασιών.
 • Θα έχουν εξοικειωθεί με τις τεχνολογίες υποβοήθησης αυτών των μεθόδων των παραγωγής με τη χρήση Η/Υ και συστημάτων CAM.
 • Θα γνωρίζουν σε μεγαλύτερο βάθος τις βασικές κατασκευαστικές τεχνολογίες.
 • Θα έχουν εξοικειωθεί με τις σύγχρονες τεχνολογίες προσθετικής κατασκευής και τρισδιάστατης εκτύπωσης, καθώς και με τις δυνατότητες που αυτές προσφέρουν.

ΣΤΟΧΟΙ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Το μάθημα καλύπτει τις ακόλουθες ενότητες:

 • Βασικές κατασκευαστικές τεχνολογίες
 • Κατεργασίες κοπής
 • Αριθμητικός έλεγχος και προγραμματισμός κατεργασιών
 • Προσθετική κατασκευή / Τρισδιάστατη εκτύπωση
 • Τεχνολογία ομάδων και ευέλικτα συστήματα παραγωγής

Επίσης, παρουσιάζονται επιλεγμένες μελέτες περίπτωσης από τη βιβλιογραφία.
Επιπλέον, στο eclass αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων, διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες και ασκήσεις για εξάσκηση.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Βιβλίο [68379767]: Τεχνολογίες προσθετικής κατασκευής, GibsonIan, RosenDavid, StuckerBrent
 • Βιβλίο [320305]: Σύγχρονες τεχνολογίες κατασκευής με τη βοήθεια Η/Υ, Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ, Β. ΔΕΔΟΥΣΗΣ, Β. ΚΑΝΕΛΛΙΔΗΣ, http://hdl.handle.net/11419/4521
 • Βιβλίο [41955474]: Συστήματα CAD/CAM και τρισδιάστατη μοντελοποίηση – Νέα αναθεωρημένη έκδοση, Μπιλάλης Νικόλαος Α., Μαραβελάκης Εμμανουήλ

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • Computer-Aided Design
 • International Journal of Advanced Manufacturing Technology
 • Rapid Prototyping Journal 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

 • 100% από τις γραπτές εξετάσεις

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος ανακοινώνεται στο eclass μετά το τελευταίο μάθημα του εξαμήνου. Ο τελικός βαθμός του μαθήματος διαμορφώνεται κατά 100% από τον βαθμό της γραπτής εξέτασης, δίωρης διάρκειας, στην εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου και, σε περίπτωση αποτυχίας, στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.
Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει την επίλυση προβλημάτων/ασκήσεων, ερωτήσεις σύντομης απάντησης ή/και ανάπτυξης δοκιμίου. Διεξάγεται με κλειστά βιβλία.
Οι φοιτητές/τριες με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην γραφή και στην ανάγνωση (όπως αυτές πιστοποιούνται και χαρακτηρίζονται από αρμόδιο φορέα) εξετάζονται βάσει της προβλεπόμενης από το Τμήμα διαδικασίας.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διδασκαλία: Διαλέξεις με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα, υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass
Επικοινωνία με τους φοιτητές: email, πλατφόρμα eclass

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΛΑΝΟ

Το μάθημα καλύπτει τις ακόλουθες ενότητες:

Εβδομάδα Περιεχόμενα Μαθήματος
Εισαγωγή
Βασικές κατασκευαστικές τεχνολογίες
Βασικές κατασκευαστικές τεχνολογίες
Κατεργασίες κοπής
Κατεργασίες κοπής
Κατεργασίες κοπής
Αριθμητικός έλεγχος και προγραμματισμός κατεργασιών
Αριθμητικός έλεγχος και προγραμματισμός κατεργασιών
Αριθμητικός έλεγχος και προγραμματισμός κατεργασιών
10η Προσθετική κατασκευή / Τρισδιάστατη εκτύπωση
11η Προσθετική κατασκευή / Τρισδιάστατη εκτύπωση
12η Προσθετική κατασκευή / Τρισδιάστατη εκτύπωση
13η Τεχνολογία ομάδων και ευέλικτα συστήματα παραγωγής

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε