Διδάσκων: Αλέξανδρος Φλάμος
Κωδικός Μαθήματος: ΤΕΤΕΧ01
Εξάμηνο: 7ο (Χειμερινό)
Απαιτούμενα:
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Αριθμός Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 5,5

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το ενεργειακό σύστημα περιλαμβάνει το σύνολο των διατάξεων που μετατρέπουν τις πρωτογενείς πηγές ενέργειας σε άλλες μορφές ώστε να είναι δυνατή η μεταφορά, η αποθήκευση και τελικά η αξιοποίησή της από τον καταναλωτή, για την παραγωγή ωφέλιμου έργου. Τα σημαντικότερα στοιχεία ενός ενεργειακού συστήματος σχετίζονται με την υποδομή του, το μέγεθος και τη σύνθεση των επιμέρους τομέων του καθώς και το είδος και τη χρήση των διαφόρων ενεργειακών μορφών σε αυτό.
Στο πλαίσιο του μαθήματος παρουσιάζεται η δομή του ενεργειακού συστήματος, οι παράμετροι οι οποίες επηρεάζουν την εξέλιξη του και βασικές προσεγγίσεις αξιολόγησης της «ποιότητας» του.
Στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη του κατάλληλου γνωστικού υποβάθρου, το οποίο θα επιτρέπει στους αποφοίτους του Τμήματος:

 • Να αναγνωρίζουν πιθανές ευκαιρίες της πράσινης οικονομίας (βελτίωση του βαθμού απόδοσης συμβατικών συστημάτων, αξιοποίηση ΑΠΕ, εργαλεία περιβαλλοντικής πολιτικής).
 • Να τις αξιολογούν.
 • Να επιλέγουν τις καλύτερες δυνατές εναλλακτικές λύσεις για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς στους οποίους δραστηριοποιούνται.
 • Ανάλογα με την θέση τους στην επιχείρηση, να αναπτύσσουν τεκμηριωμένες εισηγήσεις ή να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις αναφορικά με τα παραπάνω θέματα. 

ΣΤΟΧΟΙ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Το μάθημα καλύπτει τις ακόλουθες ενότητες:

 • Ενεργειακό Σύστημα, Ενεργειακό Πρόβλημα, Ασφάλεια Ενεργειακού Εφοδιασμού, Τεχνοοικονομική.
 • Ενεργειακών Συστημάτων, Ενεργειακή Ανάλυση Συστημάτων.
 • Παραγωγή και χρήσεις ενέργειας από ορυκτά καύσιμα, τεχνικά χαρακτηριστικά συστημάτων.
 • Ηλεκτρική Οικονομία. Βασικές παράμετροι τεχνολογιών αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), αιολική ενέργεια, ηλιακή ενέργεια, υδρο‐ενέργεια.
 • Κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα, πολιτική περιορισμού εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
 • Μελέτη περιπτώσεων.

Επίσης, παρουσιάζονται στους φοιτητές/τριες μελέτες περίπτωσης από την ακόλουθη βιβλιογραφία:

 • Hodge, B., K., Alternative Energy Systems and Applications, John Wiley & Sons, 2010.
 • Martin Kaltschmitt, Wolfgang Streicher, Andreas Wiese, Renewable Energy, Technology, Economics and Environment. Springer‐Verlag Berlin Heidelberg, 2007.
 • Shepherd W. and Shepherd D.W., Energy Studies, Imperial College Press, London, 1998.
 • Goldberg J., Energy, Environment & Development, Earthscan, U.K., 1996.
 • Eastop T.D. and Croft D.R., Energy Efficiency, Longman, U.K., 1996.
 • Schipper L. and Meyers S., Energy Efficiency and Human Activity, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1995.
 • Ιωάννης Κλεάνθη Καλδέλλης, Κοσμάς Αλεξάνδρου Καββαδίας, Υπολογιστικές εφαρμογές ήπιων μορφών ενέργειας, εκδόσεις Σταμούλη, 2005.
 • Λέφα Κ.Χ., Εισαγωγή στην τεχνολογία του Φυσικού Αερίου, Φοίβος, Αθήνα, 1994.
 • Φραγκόπουλος Χ.Α., Καρυδογιάννης Η.Π. και Καραλής Γ.Κ., Συμπαραγωγή Θερμότητας και Ηλεκτρισμού, ΕΛΚΕΠΑ, Αθήνα, 1994.
 • Rubin Edward, Introduction to Engineering & the Environment, McGraw‐Hill, 2001.
 • Godfrey Boyle, Bob Everett and Janet Ramage, Energy Systems & Sustainability – Power for a Sustainable Future, Oxford university press, 2004.
 • Βασίλειος Δ. Μπιτζιώνης, Δημήτριος Β. Μπιτζιώνης «Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας», Εκδόσεις Τζιόλα, 2010.

Επιπλέον, στο eclass αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων, διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες και ασκήσεις για εξάσκηση.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Βιβλίο [41963205]: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Ασημακόπουλος Δ., Αραμπατζής Γ., Αγγελής – Δημάκης Α., Καρταλίδης Α., Τσιλιγκιρίδης Γ.
 • Βιβλίο [22770910]: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Τσούτσος Θ., Κανάκης Ι.
 • Βιβλίο [41958303]: Μοντέλα Αποφάσεων Πολιτικής σε Ενεργειακά και Περιβαλλοντικά Συστήματα, Δούκας Χάρης, Ψαρράς Ιωάννης

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

 • 100% από τις γραπτές εξετάσεις

Ο τελικός βαθμός του μαθήματος διαμορφώνεται κατά 100%από τον βαθμό της γραπτής εξέτασης, δίωρης διάρκειας, στην εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου και, σε περίπτωση αποτυχίας, στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.
Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει την επίλυση προβλημάτων/ασκήσεων, ερωτήσεις σύντομης απάντησης ή/και ανάπτυξης δοκιμίου. Διεξάγεται με ελεύθερη χρήση τυπολογίου και κλειστά βιβλία.
Οι φοιτητές/τριες με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην γραφή και στην ανάγνωση (όπως αυτές πιστοποιούνται και χαρακτηρίζονται από αρμόδιο φορέα) εξετάζονται βάσει της προβλεπόμενης από το Τμήμα διαδικασίας.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διδασκαλία: Διαλέξεις με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα, υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass
Επικοινωνία με τους φοιτητές: email, πλατφόρμα eclass

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε