Διδάσκων: Αλέξανδρος Μπουσδέκης
Κωδικός Μαθήματος: ΤΕΠΑΡ28-1
Εξάμηνο: 7ο (Χειμερινό)
Απαιτούμενα: Στατιστική (για τα μητρώα που ξεκινούν από Τ22 και μετά)
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Αριθμός Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 5,5

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές/τριες με την έννοια της διασφάλισης ποιότητας σε συστήματα διεργασιών καθώς και στην εφαρμογή των προτύπων διαχείρισης ποιότητας. Επίσης, οι φοιτητές/τριες εξασκούνται στη χρήση των στατιστικών εργαλείων ελέγχου ποιότητας, όπως χάρτες ελέγχου, μέσης τιμής και διακύμανσης, ποσοστού ελαττωματικών και αριθμού ελαττωματικών, καθώς και στην εκτίμηση δεικτών ποιότητας.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα:

 • Κατανοούν τους όρους της ποιότητας και των χαρακτηριστικών της.
 • Γνωρίζουν τις βασικές αρχές στατιστικής και πιθανοτήτων.
 • Μπορούν να δημιουργήσουν, επεξεργασθούν και αξιολογήσουν χάρτες ελέγχου ποιότητας.
 • Είναι εξοικειωμένοι με τις αρχές δειγματοληπτικού ελέγχου.
 • Μπορούν να εφαρμόζουν συστήματα διασφάλισης ποιότητας σε συστήματα παραγωγής σύμφωνα με τα πρότυπα της σειράς ISO 9000.
 • Μπορούν να εφαρμόζουν ολική διασφάλιση ποιότητας.

ΣΤΟΧΟΙ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος παρουσιάζονται οι ακόλουθες ενότητες:

 • Διαχείριση διεργασιών
 • Έννοια και συστήματα ελέγχου
 • Διεργασία ελέγχου ποιότητας
 • Στατιστικός έλεγχος με απλά δειγματοληπτικά σχέδια αποδοχής
 • Στατιστικός έλεγχος διεργασίας με χάρτες ελέγχου
 • Χάρτες ελέγχου μέσης τιμής και εύρους
 • Χάρτης ποσοστού ελαττωματικών
 • Χάρτης αριθμού ελαττωματικών
 • Χάρτης συνολικού αριθμού ελαττωματικών
 • Εντοπισμός μετατόπισης δείκτη ποιότητας διεργασίας με τη χρήση χαρτών ελέγχου
 • Έννοια της διασφάλισης ποιότητας
 • Συστήματα διαχείρισης QMS

Επιπλέον, στο eclass αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, μελέτες περίπτωσης, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων, διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες και ασκήσεις για εξάσκηση.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Βιβλίο [59374080]: Η Διοίκηση και ο Έλεγχος της Ποιότητας, Νικόλαος Π. Μπλέσιος
 • Βιβλίο [11368]: Στατιστικός έλεγχος ποιότητας, Ταγαράς Γιώργος Ν.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

 • 100% από τις γραπτές εξετάσεις

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος ανακοινώνεται στο eclass μετά το τελευταίο μάθημα του εξαμήνου. Ο τελικός βαθμός του μαθήματος διαμορφώνεται κατά 100% από τον βαθμό της γραπτής εξέτασης, δίωρης διάρκειας, στην εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου και, σε περίπτωση αποτυχίας, στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.
Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει την επίλυση προβλημάτων/ασκήσεων, ερωτήσεις σύντομης απάντησης ή/και ανάπτυξης δοκιμίου. Διεξάγεται με κλειστά βιβλία.
Οι φοιτητές/τριες με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην γραφή και στην ανάγνωση (όπως αυτές πιστοποιούνται και χαρακτηρίζονται από αρμόδιο φορέα) εξετάζονται βάσει της προβλεπόμενης από το Τμήμα διαδικασίας.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διδασκαλία: Διαλέξεις με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα, υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass
Επικοινωνία με τους φοιτητές: email, πλατφόρμα eclass

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΛΑΝΟ

Το μάθημα καλύπτει τις ακόλουθες ενότητες:

Εβδομάδα Περιεχόμενα Μαθήματος
Διαχείριση διεργασιών – Βασικές έννοιες
Έννοια και συστήματα ελέγχου / Διεργασία ελέγχου ποιότητας
Στατιστικός έλεγχος με απλά δειγματοληπτικά σχέδια αποδοχής
Στατιστικός έλεγχος διεργασίας με χάρτες ελέγχου
Χάρτες ελέγχου μέσης τιμής και εύρους ( και R)
Χάρτης ποσοστού ελαττωματικών (p-chart)
Χάρτης αριθμού ελαττωματικών (np-chart)
Χάρτης συνολικού αριθμού ελαττωματικών (c-chart)
Εντοπισμός μετατόπισης δείκτη ποιότητας διεργασίας με τη χρήση χαρτών ελέγχου
10η Έννοια της διασφάλισης ποιότητας
11η Συστήματα διαχείρισης QMS – QMS 9001:2015
12η Επαναληπτικά θέματα
13η Επαναληπτικά θέματα

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε