Διδάσκων: Δημήτριος Εμίρης
Κωδικός Μαθήματος: ΤΕΟΔΕ09
Εξάμηνο: 6ο (Εαρινό)
Απαιτούμενα:
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Αριθμός Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 5,5

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το μάθημα ασχολείται με τη μελέτη και την πρακτική εξάσκηση στη Διοίκηση Έργων, μέσα από την ενοποιημένη μελέτη των έργων από τη σύλληψη έως την ολοκλήρωσή τους. Εξετάζει γνωστικές περιοχές, μεθοδολογίες, εργαλεία και προσεγγίσεις Διοίκησης Έργων. Αρχικά, παρουσιάζονται τα στάδια αρχικής αξιολόγησης και επιλογής έργων, καθώς και η ανάγκη ευθυγράμμισης με την εταιρική στρατηγική. Κατόπιν, παρουσιάζεται βήμα-προς-βήμα η ανάπτυξη ενός πλήρους σχεδίου διοίκησης έργων, το οποίο περιλαμβάνει το καταστατικό, τα σχέδια διοίκησης φυσικού αντικειμένου, χρόνου και κόστους, καθώς και τη διαχείριση κινδύνων. Σε όλη την έκταση του μαθήματος, παρουσιάζονται εξειδικευμένες τεχνικές που συμπληρώνουν τις γνωστικές περιοχές, ενώ παράλληλα, οι τεχνικές εφαρμόζονται σε ενδεικτικά έργα με την υποστήριξη κατάλληλου λογισμικού (MS Project). Το μάθημα έχει πρακτικό προσανατολισμό, μελετά πραγματικές περιπτώσεις έργων και είναι κεντρικά τοποθετημένο στο πρόγραμμα σπουδών.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες:

 • Θα γνωρίζουν τις απαραίτητες βασικές εννοιών, μεθοδολογίες και τεχνικές σύγχρονης διοίκησης έργων ώστε να αισθάνονται άνετα όταν ασχοληθούν με ένα έργο.
 • Θα κατανοούν την αναγκαιότητα εναρμόνισης της διοίκησης έργων με τη στρατηγική, τις αξίες και τους στόχους ενός οργανισμού καθώς και τις πολυδιάστατες επιπτώσεις που έχουν τα έργα στο συνολικό περιβάλλον που εκτελούνται.
 • Θα είναι εξοικειωμένοι με τις πλέον διαδεδομένες και παγκοσμίως αποδεκτές τεχνικές και πρότυπα που διευκολύνουν τη διοίκηση έργων και αποτελούν την κοινή διεθνή γλώσσα συνεννόησης στα θέματα αυτά.
 • Θα μπορούν να παρουσιάζουν το μεθοδολογικό πλαίσιο επιλογής, ανάπτυξης, εκτέλεσης και παρακολούθησης έργων.
 • Θα έχουν εξασκηθεί στις διεργασίες PM και θα μπορούν να εμβαθύνουν τη μελέτη τους.

Επίσης, οι φοιτητές/τριες συμμετέχουν σε ατομικά και ομαδικά mini projects. Κάποιες μελέτες περίπτωσης δίνονται στην αγγλική γλώσσα, ενώ η ορολογία δίνονται και στα αγγλικά.
Επιπλέον, στο eclass αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων και διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις ή/και λογισμικό για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών.

ΣΤΟΧΟΙ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος παρουσιάζονται οι ακόλουθες ενότητες:

 • Ενότητα 1: Εισαγωγή – Βασικές έννοιες & ορισμοί – Το περιβάλλον της Διοίκησης Έργων – Ο κύκλος ζωής του έργου και του προϊόντος αυτού – Οργανωτικές δομές – Συμμέτοχοι και εμπλεκόμενοι – Ρόλος και υπευθυνότητες Διοικητών Έργων – Ο ρόλος του Γραφείου Διοίκησης Έργων (Project Management Office – PMO) – Τυπικές φάσεις ενός έργου – Επισκόπηση των γνωστικών περιοχών της Διοίκησης Έργων.
 • Ενότητα 2: Στρατηγικός σχεδιασμός και μέθοδοι επιλογής έργων – Ανάλυση του κύκλου ζωής – Πραγματική αξία και πραγματικό κόστος ενός έργου – Τεχνικές και μεθοδολογίες αξιολόγησης και επιλογής έργων – Οικονομική ανάλυση εφικτότητας και βιωσιμότητας.
 • Ενότητα 3: Ανάλυση των γνωστικών περιοχών της Διοίκησης Έργων – Διεργασίες και ομάδες διεργασιών Διοίκησης Έργων – Ανάλυση των ενεργειών σε κάθε φάση ενός έργου.
 • Ενότητα 4: Συνολική διοίκηση του έργου – Καταστατικό και έκθεση φυσικού αντικειμένου – Σχέδιο (πρόγραμμα) έργου και συνιστώσες του – Κεντρική και ολοκληρωμένη διαχείριση αλλαγών – Παρουσίαση πρότυπων καταστατικών και σχεδίων Διοίκησης Έργου.
 • Ενότητα 5: Διαχείριση φυσικού αντικειμένου του έργου – Τεχνικές και πρότυπα δομής Ανάλυσης Εργασιών (Work Breakdown Structure – WBS) – Σχέδιο διαχείρισης φυσικού αντικειμένου – Επεξηγηματικά παραδείγματα.
 • Ενότητα 6: Διαχείριση χρόνου του έργου – Εκτίμηση παραγωγικού δυναμικού και διάρκειας δραστηριοτήτων – Τεχνικές εκτίμησης και συνήθη προβλήματα – Ανάπτυξη ακολουθίας δραστηριοτήτων και τεχνικές ανάπτυξης γραφημάτων – Εξαρτήσεις, περιορισμοί και προθεσμίες – Η μέθοδος της Κρίσιμης Διαδρομής (CPM) – Καμπύλες κόστους-διάρκειας – Συμπίεση χρονοδιαγράμματος και βελτιστοποίηση – Εκτίμηση τριών σημείων και ανάλυση PERT – Πρότυπα χρονικής διαχείρισης έργων – Επεξηγηματικά παραδείγματα.
 • Ενότητα 7: Οικονομική διαχείριση έργου – Τιμές και είδη παραγωγικού δυναμικού – Ανάπτυξη προϋπολογισμού και μέθοδοι κατάρτισής του – Ανάθεση παραγωγικού δυναμικού και εξισορρόπησή της απασχόλησης βάσει προτεραιοτήτων – Διαχείριση χρηματικών ροών σε σχέση με το σχέδιο εκτέλεσης – Βελτιστοποίηση διάρκειας έργου – Πρότυπα οικονομικής διαχείρισης έργων – Επεξηγηματικά παραδείγματα.
 • Ενότητα 8: Παρακολούθηση και έλεγχος της φυσικής και οικονομικής προόδου ενός έργου – Πρότυποι δείκτες και μορφές αναφορών – Η μέθοδος Διοίκησης της Δεδουλευμένης Αξίας (Earned Value Management – EVM) – Σύγκριση προϋπολογισμένου και πραγματικού κόστους – Εντοπισμός αποκλίσεων, διόρθωση πορείας και μελλοντικές εκτιμήσεις – Διαχείριση αλλαγών κατά την εκτέλεση.
 • Ενότητα 9: Διαχείριση επικοινωνιών έργου – Είδη και μοντέλα επικοινωνίας – Πρότυπα διαχείρισης επικοινωνιών έργου – Εργαλεία αναφορών – Παραδείγματα και πρότυπα αναφορών.
 • Ενότητα 10: Διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού του έργου – Οργανωσιακή θεωρία – Δομές Οργανωτικής Ανάλυσης (Organizational Breakdown Structures – OBS) – Πίνακες Ευθύνης και Ανάθεσης (Responsibility and Assignment Matrices – RAM) – Τεχνικές παρακίνησης και αξιολόγησης ομάδας – Μορφές διοίκησης, ηγεσίας και εξουσίας – Πρότυπα διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού του έργου.
 • Ενότητα 11: Διαχείριση κινδύνων έργου – Κίνδυνος, διακινδύνευση και κρίση – Μητρώο κινδύνων – Μέθοδοι ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης κινδύνων – Η μέθοδος Monte Carlo – Η διαχείριση των εκτάκτων καταστάσεων – Σχεδιασμός και τεχνικές αντιμετώπισης κινδύνων – Προληπτική και διορθωτική διαχείριση κινδύνων έργου – Παρακολούθηση εξέλιξης κινδύνων – Πρότυπα Διαχείρισης Κινδύνων Έργων – Επεξηγηματικά παραδείγματα – Παρουσίαση του Λογισμικού Crystal Ball για Μοντελοποίηση και Αξιολόγηση Κινδύνων με Χρήση της Τεχνικής Monte Carlo.
 • Ενότητα 12: Διαδικασία κλεισίματος έργου – Έλεγχος ολοκλήρωσης σύμβασης και παραλαβή έργου – Ρήτρες – Ιστορικά στοιχεία.
 • Ενότητα 13: Επισκόπηση της Διοίκησης Έργων στην Ελλάδα και στον κόσμο – Επιστημονικές ενώσεις και επαγγελματικοί οργανισμοί.
 • Ενότητα 14: Μελέτες περίπτωσης.
 • Ενότητα 15: Προετοιμασία και εξετάσεις αξιολόγησης.

Επίσης, οι φοιτητές/τριες συμμετέχουν σε ατομικά και ομαδικά mini projects. Κάποιες μελέτες περίπτωσης δίνονται στην αγγλική γλώσσα, ενώ η ορολογία δίνονται και στα αγγλικά.
Επιπλέον, στο eclass αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων και διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις ή/και λογισμικό για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Βιβλίο [59382628]: Διοίκηση Έργων, 11η Έκδοση, Kerzner Harold, Κατσαβούνης Στέφανος (επιμ.)
 • Βιβλίο [41955477]: Διαχείριση έργου, Burke Rory

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

 • 80% από τις γραπτές εξετάσεις
 • 20% από τις εργασίες (mini-projects)

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος ανακοινώνεται στο eclass μετά το τελευταίο μάθημα του εξαμήνου. Ο τελικός βαθμός του μαθήματος διαμορφώνεται ως εξής:

 • Κατά 20% από την εργασία (mini-projects).
 • Kατά 80% από τις γραπτές εξετάσεις, δίωρης διάρκειας, στην εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου και, σε περίπτωση αποτυχίας, στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.

Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Διεξάγεται με κλειστά βιβλία.
Οι φοιτητές/τριες με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην γραφή και στην ανάγνωση (όπως αυτές πιστοποιούνται και χαρακτηρίζονται από αρμόδιο φορέα) εξετάζονται βάσει της προβλεπόμενης από το Τμήμα διαδικασίας.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διδασκαλία: Διαλέξεις με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα, υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass, λογισμικό MS PROJECT
Επικοινωνία με τους φοιτητές: email, πλατφόρμα eclass

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε