Διδάσκων: Αλέξανδρος Φλάμος
Κωδικός Μαθήματος: ΤΕΟΙΚ61
Εξάμηνο: 6ο (Εαρινό)
Απαιτούμενα:
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Αριθμός Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 5,5

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στο πλαίσιο του μαθήματος εξετάζονται οι βασικές τεχνοοικονομικές παράμετροι οι οποίες επηρεάζουν την βιωσιμότητα ενός τεχνολογικού συστήματος (τεχνολογική αλλαγή, διάχυση τεχνολογίας, εκμάθηση, κλπ.) και αναλύονται μεθοδολογίες και εργαλεία λήψης οικονομοτεχνικών αποφάσεων.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

 • Να αναγνωρίζουν τις αρχές της Τεχνικής Οικονομικής και να διακρίνουν τις κρίσιμες τεχνοοικονομικές παραμέτρους ενός συστήματος.
 • Να αξιολογούν την οικονομική βιωσιμότητα ενός συστήματος.
 • Να επιλέγουν τις καλύτερες δυνατές εναλλακτικές λύσεις για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς στους οποίους δραστηριοποιούνται.
 • Να αναπτύσσουν τεκμηριωμένες εισηγήσεις, ανάλογα με την θέση τους στην επιχείρηση.
 • Να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις αναφορικά με τα παραπάνω θέματα.

ΣΤΟΧΟΙ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος παρουσιάζονται οι ακόλουθες ενότητες:

 • Εισαγωγή στην Τεχνολογική Οικονομική: Εισαγωγικές έννοιες (Οικονομική Επιστήμη, Τεχνολογία, Σύστημα) ‐ Δόμηση Συστημικού Προβλήματος ‐ Αναγνώριση του Συστήματος Αναφοράς ‐ Προσδιορισμός ορίων συστήματος.
 • Τεχνολογία: Τεχνολογική Εφικτότητα ‐ Οικονομική Βιωσιμότητα ‐ Χρηματοδοτική Δυνατότητα ‐ Αρχική Δαπάνη ‐ Κόστος Λειτουργίας ‐ Σταθμισμένο κόστος.
 • Ανάλυση Συστημάτων: Συναρτήσεις Παραγωγής και Τεχνολογία ‐ Οριακή Παραγωγικότητα και Τεχνολογία ‐ Οικονομίες Κλίμακας ‐ Συναρτήσεις Κόστους ‐ Τεχνολογική Υποκατάσταση.
 • Τεχνοοικονομική Αξιολόγηση: Κριτήρια και Δείκτες Αξιολόγησης ‐ Κριτήριο Καθαρής Παρούσας Αξίας (ΚΠΑ) ‐ Κριτήριο Ισοδύναμης Ετήσιας Αξίας (ΙΕΑ) ‐ Κριτήριο του Ενδογενούς Ποσοστού Απόδοσης (ΕΠΑ) ‐ Κριτήριο του Λόγου Ωφελειών προς Δαπάνες (Ω/Δ) ‐ Σύγκριση εναλλακτικών.
 • Εργαλεία Τεχνοοικονομικής Απόφασης: Ανάλυση “break even” point ‐ Προσδιορισμός σταθμισμένου κόστους ενέργειας ‐ Δέντρα Αποφάσεων ‐ Ανάλυση Ευαισθησίας.
 • Τεχνική vs Τεχνολογία: Τεχνολογική Αλλαγή (Σημασία – επιπτώσεις) ‐ Καινοτομία ‐ Έρευνα και Ανάπτυξη (Χαρακτηριστικά ‐ Επιπτώσεις).
 • Εξέλιξη και Διάχυση Τεχνολογίας: Τεχνολογικές τροχιές ‐ Τεχνολογικές ευκαιρίες ‐ Διάχυση τεχνολογίας ‐Καμπύλη διάχυσης τεχνολογίας ‐ Φάσεις εξέλιξης τεχνολογίας ‐ Μελέτη Περιπτώσεων. Εκμάθηση Τεχνολογίας: Εξέλιξη κόστους τεχνολογίας ‐ Εξέλιξη τιμής τεχνολογίας ‐ Καμπύλες εκμάθησης τεχνολογίας ‐ Μεταφορά τεχνολογίας ‐ Προώθηση τεχνολογίας.
 • Επιπτώσεις Τεχνολογικής Αλλαγής: Επιχειρηματικοί κύκλοι ‐ Τεχνολογική αλλαγή και κλάδοι ‐ Τεχνολογική αλλαγή και οι επιχειρήσεις ‐ Ανταγωνιστικότητα – Ασκήσεις ‐ Μελέτη Περιπτώσεων.

Επίσης, παρουσιάζονται επιλεγμένες μελέτες περίπτωσης από τη βιβλιογραφία:

 • Donald G. Newnan, Ted G. Eschenbach, Jerome P. Lavelle, Engineering Economic Analysis, Oxford University Press, 2004.
 • Chan S. Park, Fundamentals of Engineering Economics, Pearson Education, 2004.
 • Adedeji B. Badiru& Olufemi A. Omitaomu, Computational Economic Analysis for Engineering and Industry, CRC Press, Taylor & Francis Group, 2007.
 • G. Thuesen, W. J. Fabrycky, G. J. Thuesen, Engineering Economy, Prentice‐Hall, Inc., 5th Edition, 1977.

Επιπλέον, στο eclass αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις ή/και λογισμικό για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Βιβλίο [1765]: Συστημική Μεθοδολογία & Τεχνική Οικονομική, Παναγιωτακόπουλος Δημήτριος
 • Βιβλίο [31900]: Οικονομική της τεχνολογίας, Βερναρδάκης Νίκος

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

 • 100% από τις γραπτές εξετάσεις

Ο τελικός βαθμός του μαθήματος διαμορφώνεται κατά 100% από τις γραπτές εξετάσεις, δίωρης διάρκειας, στην εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου και, σε περίπτωση αποτυχίας, στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.
Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει την επίλυση προβλημάτων/ασκήσεων και ερωτήσεις σύντομης απάντησης. Διεξάγεται με ελεύθερη χρήση τυπολογίου και κλειστά βιβλία.
Οι φοιτητές/τριες με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην γραφή και στην ανάγνωση (όπως αυτές πιστοποιούνται και χαρακτηρίζονται από αρμόδιο φορέα) εξετάζονται βάσει της προβλεπόμενης από το Τμήμα διαδικασίας.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διδασκαλία: Διαλέξεις με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα, υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass
Επικοινωνία με τους φοιτητές: email, πλατφόρμα eclass

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε