Διδάσκων: Βασίλειος Δεδούσης, Ιωάννης Γιαννατσής
Κωδικός Μαθήματος: ΤΕΠΛΗ67-1
Εξάμηνο: 7ο (Χειμερινό)
Απαιτούμενα:
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Αριθμός Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 5,5

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στο πλαίσιο του μαθήματος γίνεται μια εισαγωγή των φοιτητών στην έννοια του σχεδιασμού προϊόντων/κατασκευών/μηχανών και στις σύγχρονες σχεδιαστικές αντιλήψεις όπως Σχεδίαση για Κατασκευή/Συναρμολόγηση (Design for manufacture/assembly). Επίσης αναλύεται στους φοιτητές η σημασία του σχεδιασμού και η σύνδεση με τις σύγχρονες αυτοματοποιημένες μεθόδους παραγωγής. Μετά την θεωρητική εισαγωγή στον σχεδιασμό προϊόντων οι φοιτητές διδάσκονται σε συντομία στοιχεία τεχνικού/μηχανολογικού σχεδίου και των βασικών λειτουργιών του λογισμικού γραφικών των συστημάτων CAD (Computer Aided Design). Παράλληλα παρουσιάζονται αναλυτικά οι σύγχρονες τεχνικές και τα εργαλεία αναπαράστασης και επεξεργασίας γεωμετρικών δεδομένων που χρησιμοποιούνται στο σύγχρονο λογισμικό CAD. Συγχρόνως με τη θεωρητική ανάλυση γίνεται και συστηματική εργαστηριακή άσκηση των φοιτητών στον σχεδιασμό προϊόντων/κομματιών χρησιμοποιώντας κορυφαία εμπορικά πακέτα CAD όπως το λογισμικό Pro-Engineer. Στόχος του μαθήματος είναι η ενημέρωση των φοιτητών γύρω από τις δυνατότητες που διαθέτουν τα σύγχρονα εργαλεία CAD και η εξοικείωσή τους με αυτά έτσι ώστε να είναι σε θέση ως μελλοντικά στελέχη βιομηχανικών επιχειρήσεων να προβαίνουν σε αξιολογήσεις προσφορών, επιλογή αντίστοιχων προϊόντων, κατάστρωση προδιαγραφών για προμήθειες λογισμικού CAD κ.λ.π.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες:

 • Θα έχουν αποκτήσει γνώσεις σχετικά με τις δυνατότητες που προσφέρουν τα σύγχρονα εργαλεία CAD.
 • Θα είναι εξοικειωμένοι με τα σύγχρονα εργαλεία CAD προκειμένου, ως μελλοντικά στελέχη βιομηχανικών επιχειρήσεων να προβαίνουν σε αξιολογήσεις προσφορών, σε επιλογές αντίστοιχων προϊόντων, σύνθεση προδιαγραφών για προμήθειες λογισμικού CAD, κλπ.
 • Θα γνωρίζουν τις διαδικασίες και τις τεχνικές μηχανολογικού σχεδιασμού και τους τρόπους με τους οποίους συνδέονται με την παραγωγή.
 • Θα έχουν αποκτήσει το βασικό μαθηματικό υπόβαθρο των τεχνολογιών βιομηχανικού σχεδιασμού και ανάλυσης προϊόντων.
 • Θα είναι εξοικειωμένοι με τις μεθοδολογίες σχεδιασμού παραγωγής (DFM-DFA).
 • Θα είναι εξοικειωμένοι με τη φύση και τους κώδικες του μηχανολογικού σχεδίου.

ΣΤΟΧΟΙ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος παρουσιάζονται οι ακόλουθες ενότητες:

 • Σχεδιασμός και παραγωγή
 • Σχεδιασμός και συναρμολόγηση
 • Αυτοματοποίηση
 • Τεχνικός και μηχανολογικός σχεδιασμός
 • Βασικά στοιχεία CAD
 • Λογισμικό γραφικών CAD
 • Τεχνικές γεωμετρικής αναπαράστασης

Εκτός των διαλέξεων, οι φοιτητές/τριες συμμετέχουν σε εργαστηριακά μαθήματα τα οποία πραγματοποιούνται στο Εργαστήριο Σύγχρονων Τεχνολογιών Παραγωγής & Ελέγχου. Χρησιμοποιούνται εμπορικά πακέτα CAD, όπως το λογισμικό ProEngineer και CATIA. Οι φοιτητές/τριες εκπαιδεύονται στα εργαστήρια με σύστημα εκ περιτροπής. Το πρόγραμμα των εργαστηρίων αναρτάται στην ιστοσελίδα του μαθήματος και στο eclass στην αρχή του εξαμήνου.
Επιπλέον, στο eclass αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων, διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες και ασκήσεις για εξάσκηση.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Βιβλίο [320304]: Συστήματα CAD, Βασίλειος Δεδούσης, Ιωάννης Γιαννατσής, Βασίλης Κανελλίδης http://hdl.handle.net/ 11419/4500
 • Βιβλίο [41955474]: Συστήματα CAD/CAM και τρισδιάστατη μοντελοποίηση – Νέα αναθεωρημένη έκδοση, Μπιλάλης Νικόλαος Α., Μαραβελάκης Εμμανουήλ
 • Βιβλίο [13624]: Βασικές Αρχές Συστημάτων CAD/CAM/CAE, Kunwoo Lee.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • Computer-Aided Design
 • International Journal of Advanced Manufacturing Technology
 • Robotics and Computer-Integrated Manufacturing

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Για φοιτητές/τριες του 4ου έτους:

 • 70% από τις γραπτές εξετάσεις
 • 30% από τον βαθμό του εργαστηρίου.

Για φοιτητές/τριες παλαιοτέρων ετών:

 • 100% από τις γραπτές εξετάσεις

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος ανακοινώνεται στο eclass μετά το τελευταίο μάθημα του εξαμήνου. Ο τελικός βαθμός του μαθήματος διαμορφώνεται κατά 30% από τον βαθμό του εργαστηρίου και κατά 70% από τον βαθμό της γραπτής εξέτασης, δίωρης διάρκειας, στην εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου και, σε περίπτωση αποτυχίας, στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Οι φοιτητές/τριες παλαιότερων ετών βαθμολογούνται κατά 100% από τον βαθμό της γραπτής εξέτασης.
Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει την επίλυση προβλημάτων/ασκήσεων και διεξάγεται με κλειστά βιβλία.
Οι φοιτητές/τριες με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην γραφή και στην ανάγνωση (όπως αυτές πιστοποιούνται και χαρακτηρίζονται από αρμόδιο φορέα) εξετάζονται βάσει της προβλεπόμενης από το Τμήμα διαδικασίας.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διδασκαλία: Διαλέξεις με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα, υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass
Εργαστηριακή εκπαίδευση: Χρησιμοποιούνται εμπορικά πακέτα CAD, όπως το λογισμικό ProEngineer και CATIA
Επικοινωνία με τους φοιτητές: email, πλατφόρμα eclass

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΛΑΝΟ

Το μάθημα καλύπτει τις ακόλουθες ενότητες:

Εβδομάδα Περιεχόμενα Μαθήματος
Εισαγωγή
Σχεδιασμός και παραγωγή
Σχεδιασμός και συναρμολόγηση
Αυτοματοποίηση
Εισαγωγή στον τεχνικό και μηχανολογικό σχεδιασμό
Βασικά στοιχεία CAD
Λογισμικό γραφικών CAD
Τεχνικές γεωμετρικής αναπαράστασης
Θεωρία / Ασκήσεις
10η Εργαστηριακή άσκηση CAD
11η Εργαστηριακή άσκηση CAD
12η Εργαστηριακή άσκηση CAD
13η Εργαστηριακή άσκηση CAD

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε