Διδάσκων: Δημήτριος Ψυχογυιός
Κωδικός Μαθήματος: ΤΕΧΡΗ01-1
Εξάμηνο: 5ο (Χειμερινό)
Απαιτούμενα:
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Αριθμός Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 5,5

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το μάθημα αυτό έχει σκοπό να προσδώσει τις απαραίτητες γνώσεις και τα εργαλεία για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζει μια σύγχρονη επιχείρηση. Σκοπός του είναι να παρουσιάσει στους φοιτητές θέματα όπως: αξιολόγηση επενδύσεων, τρόποι χρηματοδότησης μίας επιχείρησης, κόστος κεφαλαίου, λειτουργική και χρηματοοικονομική μόχλευση, κεφαλαιακή διάρθρωση. Η παρουσίαση είναι προσανατολισμένη στα δεδομένα που ισχύουν στις ανεπτυγμένες αγορές, κυρίως των ΗΠΑ και της Ευρώπης, με εκτενείς αναφορές στην ελληνική πραγματικότητα.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα μπορεί να απαντήσει σε ερωτήματα, όπως:

 • Ποιος ο ρόλος και οι σκοποί της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης;
 • Ποιες είναι οι βασικές χρηματοοικονομικές λειτουργίες μιας επιχείρησης;
 • Τι μερισματική πολιτική πρέπει να ακολουθήσει μια σύγχρονη επιχείρηση και ποια είναι η άριστη κεφαλαιακή διάρθρωση στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον;
 • Ποιες επενδύσεις πρέπει να επιλέξει μια επιχείρηση και πως θα τις χρηματοδοτήσει;
 • Με ποιους τρόπους είναι δυνατή η μέτρηση του κινδύνου και της αποδοτικότητας μιας επένδυσης;

ΣΤΟΧΟΙ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος παρουσιάζονται τα ακόλουθα:

 • Σκοπός και διακυβέρνηση εταιρείας
 • Χρηματοοικονομική ανάλυση
 • Πηγές Ξένων και Ιδίων Κεφαλαίων
 • Κίνδυνος και Απόδοση
 • Αποτίμηση Περιουσιακών Στοιχείων
 • Κόστος Κεφαλαίου
 • Αξιολόγηση Επενδύσεων
 • Ικανοποιητική Χρηματοδότηση
 • Leasing
 • Τιτλοποίηση
 • VCs, Business Angels και Seed Capital
 • Project Finance

Επίσης, στους φοιτητές/τριες παρουσιάζονται μελέτες περίπτωσης από τα ακόλουθα βιβλία:

 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση Θεωρία & Πρακτική των Δ. Βασιλείου & Ν. Ηρειώτης Εκδόσεις: Rosili (2008)
 • Damodaran, A. (2006) Applied Corporate Finance: A User’s Manual, 2nd Latestedition, New York: John Wiley & Sons
 • Brealey R. A., Myers, S.C. (2007), Principles of Corporate Finance, Latest EditionMcgraw Hill
 • Brigham E.F., Ehrhardt M.C. (2007) Financial Management: Theory and Practice. Latest Edition.South-Western

Επιπλέον, στο eclass αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων και διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις ή/και λογισμικό για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Βιβλίο [22679252]: Logistics Μάνατζμεντ και Στρατηγική, AlanHarrison, Remko Van Hoek, Δ. Γιαννακόπουλος, Σ. Μοσχούρης
 • Βιβλίο [22739]: Εισαγωγή στα Logistics, Παπαδημητρίου Στράτος, Σχινάς Ορέστης

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

 • 100% από τις γραπτές εξετάσεις

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος ανακοινώνεται στο eclass μετά το τελευταίο μάθημα του εξαμήνου. Ο τελικός βαθμός του μαθήματος διαμορφώνεται κατά 100% από τις γραπτές εξετάσεις, δίωρης διάρκειας, στην εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου και, σε περίπτωση αποτυχίας, στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.
Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει την επίλυση προβλημάτων/ασκήσεων, ερωτήσεις σύντομης απάντησης ή/και ανάπτυξης δοκιμίου. Διεξάγεται με κλειστά βιβλία.
Οι φοιτητές/τριες με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην γραφή και στην ανάγνωση (όπως αυτές πιστοποιούνται και χαρακτηρίζονται από αρμόδιο φορέα) εξετάζονται βάσει της προβλεπόμενης από το Τμήμα διαδικασίας.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διδασκαλία: Διαλέξεις με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα, υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass
Επικοινωνία με τους φοιτητές: email, πλατφόρμα eclass

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΛΑΝΟ

Το μάθημα καλύπτει τις ακόλουθες ενότητες:

Εβδομάδα Περιεχόμενα Μαθήματος
Σκοπός και διακυβέρνηση εταιρείας
Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά (ΠΑ, ΜΑ, Ράντες)
Πηγές Ξένων Κεφαλαίων (Αγορά Χρήματος, Ομόλογα)
Πηγές Ιδίων Κεφαλαίων (Μετοχές)
Κίνδυνος και Απόδοση
Υπόδειγμα Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων (CAPM)
Κόστος Κεφαλαίου
Αξιολόγηση Επενδύσεων (Payback, Λογιστική Απόδοση)
10η Αξιολόγηση Επενδύσεων (ΚΤΡ, ΚΠΑ, ΕΒΑ)
11η Ικανοποιητική Χρηματοδότηση
12η Ειδικά Θέματα Χρηματοδότησης (Leasing, Τιτλοποίηση, VCs, Business Angels, Seed Capital, Project Finance)
13η Επενδυτικά Σχέδια (Business Plans)

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε