Διδάσκων: Δημήτριος Εμίρης
Κωδικός Μαθήματος: ΤΕΠΑΡ35
Εξάμηνο: 5ο (Χειμερινό)
Απαιτούμενα:
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Αριθμός Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 5,5

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Ο Προγραμματισμός και Έλεγχος Παραγωγής εξετάζει θέματα οργάνωσης και ελέγχου λειτουργίας εγκατεστημένων παραγωγικών συστημάτων και ειδικότερα την ανάλυση και επίλυση βραχυ- μεσο-πρόθεσμων προβλημάτων λήψης αποφάσεων σχετικών με την παραγωγή και την εφοδιαστική αλυσίδα που έχουν τακτικό και λειτουργικό χαρακτήρα. Αποτελεί κεντρικό μάθημα στο πρόγραμμα σπουδών και συνδυάζεται με πολλά άλλα μαθήματα του προγράμματος σπουδών. Συνδυάζει οικονομικές και τεχνικές προσεγγίσεις σε μία ενιαία λογική και παρέχει τις γνώσεις για τη συνολική διοίκηση της βιομηχανικής λειτουργίας από το βραχυπρόθεσμο έως και τον μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

 • Να ορίζουν την έννοια της διοίκησης παραγωγής και να κατανοούν τον τρόπο εφαρμογής της σε επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Να εκτιμούν τους παράγοντες και μηχανισμούς λήψης αποφάσεων στην παραγωγή.
 • Να προγραμματίζουν και να ελέγχουν την παραγωγική διαδικασία.
 • Να ποσοτικοποιούν τα πρότυπα απαιτήσεων υλικών και την παραγωγική δυναμικότητα.
 • Να κατανοούν τις έννοιες των σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης των αποθεμάτων.
 • Να εντοπίζουν τα κρίσιμα σημεία απόδοσης της παραγωγικής διαδικασίας και να μπορούν να διαχειριστούν τυχών αποκλίσεις από τα πρότυπα παραγωγής.
 • Να διαχειρίζονται θέματα χρονικού και συγκεντρωτικού προγραμματισμού.
 • Να διαχειρίζονται βασικά θέματα διοίκησης έργων.
 • Να χρησιμοποιήσουν το γνωστικό υπόβαθρο του μαθήματος στη μελλοντική τους σταδιοδρομία σε τομείς όπως: logistics, project management, sales&marketing, product development, συστήματα παραγωγής, ERP.

ΣΤΟΧΟΙ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Οι ενότητες που καλύπτει το μάθημα είναι:

 • Προβλέψεις
 • Συστήματα αποθεμάτων
 • Προγραμματισμός απαιτούμενων υλικών
 • Ολοκληρωμένα συστήματα εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Συγκεντρωτικός προγραμματισμός
 • Χρονικός προγραμματισμός συστημάτων παραγωγής

Επίσης, οι φοιτητές/τριες μπορούν προαιρετικά να συμμετέχουν σε mini-projects κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (ασκήσεις κυρίως σε excel).
Επιπλέον, στο eclass αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων και διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις ή/και λογισμικό για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Βιβλίο [68405566]: Προγραμματισμός παραγωγής, Παππής Κώστας Π.
 • Βιβλίο [11513]: Διοίκηση παραγωγικών συστημάτων, Δημητριάδης Σωτήριος Γ.,Μιχιώτης Αθανάσιος Ν.
 • Βιβλίο [68374324]: Διοίκηση Παραγωγής και Επιχειρησιακών Λειτουργιών: Σχεδιασμός, Προγραμματισμός και Ελεγχος σε Συστήματα Παραγωγής και Υπηρεσιών, Κουλουριώτης Δημήτριος, Ξανθόπουλος Αλέξανδρος

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Για τους φοιτητές που θα έχουν βαθμολογία > 5 και στις 2 προόδους:

 • 50% από την 1η πρόοδο
 • 50% από την 2η πρόοδο
 • 20% βαθμολογική επιβράβευση από τη συμμετοχή στα mini-projects (προαιρετικά)

Για τους φοιτητές που δεν θα έχουν βαθμολογία > 5 σε τουλάχιστον μία από τις 2 προόδους:

 • 100% από τις γραπτές εξετάσεις
 • 20% βαθμολογική επιβράβευση από τη συμμετοχή στα mini-projects (προαιρετικά)

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος ανακοινώνεται στο eclass μετά το τελευταίο μάθημα του εξαμήνου. Συγκεκριμένα, ο τελικός βαθμός του μαθήματος διαμορφώνεται ως εξής:

 • Α’ πρόοδος (αρχές Δεκεμβρίου): 50%, εφόσον η βαθμολογία είναι >5, διαφορετικά 0%. ∆ικαίωμα συμμετοχής στη Β’ πρόοδο.
 • Β’ πρόοδος (μέσα Ιανουαρίου): 50%, εφόσον η βαθμολογία είναι >5, διαφορετικά 0% και για τις δύο προόδους. Απαλλαγή από το τελικό διαγώνισμα.
 • Τελικό διαγώνισμα (εξεταστική χειμερινού εξαμήνου): 100% εφ’ όλης της ύλης.
 • Συμμετοχή στα mini-projects (προαιρετικά): 20% της τελικής βαθμολογίας, προσθετικά στη βαθμολογία των προόδων ή/και της τελικής εξέτασης

Οι εξετάσεις (πρόοδοι και τελικές) είναι δίωρης διάρκειας. Σε περίπτωση αποτυχίας στις προόδους ή/και στο τελικό διαγωνισμό, οι φοιτητές/τριες εξετάζονται στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.
Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει την επίλυση προβλημάτων/ασκήσεων και ερωτήσεις σύντομης απάντησης. Διεξάγεται με κλειστά βιβλία.
Οι φοιτητές/τριες με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην γραφή και στην ανάγνωση (όπως αυτές πιστοποιούνται και χαρακτηρίζονται από αρμόδιο φορέα) εξετάζονται βάσει της προβλεπόμενης από το Τμήμα διαδικασίας.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διδασκαλία: Διαλέξεις με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα, υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass
Επικοινωνία με τους φοιτητές: email, πλατφόρμα eclass

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε