Διδάσκων: Γρηγόριος Χονδροκούκης
Κωδικός Μαθήματος: ΤΕΜΑΘ36-2
Εξάμηνο: 5ο (Χειμερινό)
Απαιτούμενα:
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Αριθμός Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 5,5

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στόχος του μαθήματος είναι αφενός η κατανόηση των πληροφοριακών συστημάτων και του ρόλου τους στους σύγχρονους οργανισμούς, αφετέρου η κατανόηση των τεχνολογιών διαχείρισης της πληροφορίας και της διαδικασίας δημιουργίας των πληροφοριακών συστημάτων για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και των λειτουργιών των επιχειρήσεων.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

 • Να κατανοούν τον ρόλο των πληροφοριακών συστημάτων.
 • Να κατανοούν τη σχέση των πληροφορικών συστημάτων με τις στρατηγικές των επιχειρήσεων.
 • Να αναγνωρίζουν τα διάφορα είδη πληροφοριακών συστημάτων και τα διαδικτυακά περιβάλλοντα.
 • Να κατανοούν τα ηθικά και κοινωνικά ζητήματα που σχετίζονται με τα πληροφοριακά συστήματα.
 • Να περιγράφουν τις τεχνολογίες που αποτελούν τη βασική υποδομή της πληροφορίας.
 • Να σχεδιάζουν στρατηγική διαδικτύου για την προώθηση ιστοτόπων.
 • Να χρησιμοποιούν πληροφοριακά συστήματα για την εξόρυξη πληροφοριών, την υποστήριξη λήψης απόφασης και την ηλεκτρονική μάθηση.
 • Να σχεδιάζουν και να κατασκευάζουν σχεσιακές βάσεις δεδομένων.

ΣΤΟΧΟΙ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος παρουσιάζονται τα ακόλουθα:

 • Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα: Ρόλος Πληροφοριακών Συστημάτων στις Επιχειρήσεις, Δεδομένα – Πληροφορίες – Γνώση, Συστατικά του Πληροφοριακού Συστήματος, Προκλήσεις Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Πληροφοριακά Συστήματα και Στρατηγική: Οι Πέντε δυνάμεις του ανταγωνισμού ( Μοντέλο Porter), Εξωγενείς Παράγοντες που επιδρούν στις πέντε δυνάμεις, Αλυσίδα της αξίας, Σχέση Πληροφοριακών Συστημάτων και Στρατηγικών επιχειρήσεων
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών: Ανάλυση των υλικών μερών του υπολογιστή, Βασικά είδη Λογισμικού, Μέσα Μετάδοσης και Δίκτυα, Επιχειρησιακή Αρχιτεκτονική
 • Βάσεις Δεδομένων: Φύση των Πληροφοριών, Συστήματα Διαχείρισης Αρχείων, Σχεδιασμός, Προσπέλαση, Διαχείριση Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων, Πολλαπλές Βάσεις Δεδομένων, Αποθήκη Δεδομένων
 • Πληροφοριακά Συστήματα Επιχείρησης: Χρηματοοικονομικά Πληροφοριακά Συστήματα, Διοίκηση Ανθρώπινου Κεφαλαίου, Διαχείριση Αλυσίδας Εφοδιασμού, Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων, Διαχείριση Επιχειρησιακών Πόρων
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδίκτυο: Στρατηγική Διαδικτύου, Ιστότοποι ( Web Sites), Web0, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Προώθηση Ιστότοπων
 • Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων: Επιχειρηματική Ευφυία, Επίπεδα Λήψης Αποφάσεων, Εξόρυξη Δεδομένων, Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων, Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης Ιστότοπων
 • Τεχνολογίες Συνεργασίας: Χαρακτηριστικά Τεχνολογιών Συνεργασίας, Τεχνολογίες Συνεργασίας WEB, Διαδικτυακά Περιβάλλοντα
 • Ηλεκτρονική Μάθηση: Κατηγορίες Διανοητικού Κεφαλαίου, Είδη Γνώσης, Στρατηγική Διαχείρισης Γνώσης, Ηλεκτρονική Μάθηση

Επίσης, οι φοιτητές/τριες παρακολουθούν εργαστηριακά μαθήματα στο Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Παραγωγής, με σκοπό την εξοικείωσή τους με τη θεματολογία του μαθήματος, καθώς και την πρακτική τους εξάσκηση στις έννοιες που παρουσιάζονται στις διαλέξεις. Για τα εργαστήρια χρησιμοποιείται λογισμικό ανοικτής πρόσβασης καθώς και εξειδικευμένο λογισμικό. Οι φοιτητές/τριες εκπαιδεύονται στα εργαστήρια με σύστημα εκ περιτροπής. Το πρόγραμμα των εργαστηρίων αναρτάται στην ιστοσελίδα του μαθήματος και στο eclass στην αρχή του εξαμήνου. Η θεματολογία του εργαστηρίου περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Εργαστήριο 1: Έννοιες Οντότητας – Γνωρίσματος – Συσχέτισης, Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων, Είδη Γνωρισμάτων, Συμμετοχή Συσχέτισης, Λόγος Πολλαπλότητας Συσχέτισης
 • Εργαστήριο 2: Σχεσιακό Μοντέλο, Σχήμα Σχεσιακής Βάσης Δεδομένων, Μετατροπή ΜΟΣ, 5 Βήματα Μετατροπής
 • Εργαστήριο 3: Γλώσσα Δομημένων Ερωτημάτων, Εισαγωγή Δεδομένων, Διαγραφή Δεδομένων, Τροποποίηση Δεδομένων, Αναζήτηση Δεδομένων
 • Εργαστήριο 4: Δημοφιλές Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, Δημιουργία Νέας Βάσης Δεδομένων, Δημιουργία Πινάκων, Κανόνες Επικύρωσης
 • Εργαστήριο 5: Δήλωση Ξένων Κλειδιών & Αναφορών τους, Ορισμός Σχέσεων, Εισαγωγή Δεδομένων
 • Εργαστήριο 6: Αναζήτηση Δεδομένων, Ερωτήματα Αναζήτησης, Δημιουργία Ερωτήματος, Εκτέλεση Ερωτήματος, Σύνθετα Κριτήρια, Ερωτήματα Επιλογής σε πάνω από ένα πίνακα, Συγκεντρωτικές Συναρτήσεις, Ομαδοποίηση Αποτελεσμάτων
 • Εργαστήριο 7: Ερώτημα Δημιουργίας Πίνακα, Ερωτήματα Ενημέρωσης, Ερωτήματα Διαγραφής, Ερωτήματα Προσάρτησης
 • Εργαστήριο 8: Φόρμες, Δημιουργία Φόρμας, Εσωτερική Δομή Φόρμας, Ενότητες Φόρμας, Αλλαγές Εμφάνισης Φόρμας
 • Εργαστήριο 9: Εκθέσεις, Καλές Πρακτικές, Δημιουργία Έκθεσης, Εισαγωγή Συγκεντρωτικής Συνάρτησης, Έκθεση που περιέχει δεδομένα από δυο Πίνακες

Επιπλέον, στο eclass αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων και διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις ή/και λογισμικό για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Βιβλίο [4274]: Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων, Γρηγόρης Π. Χονδροκούκης
 • Βιβλίο [32997695]: Πληροφοριακά Συστήματα Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών, Γκοτσίνας, Καλοβρέκτης
 • Βιβλίο [2717]: Πληροφοριακά Συστήματα για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονόμου Γεώργιος, Γεωργόπουλος Νικόλαος

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

 • 80% από τις γραπτές εξετάσεις
 • 20% από τον βαθμό του εργαστηρίου

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος ανακοινώνεται στο eclass μετά το τελευταίο μάθημα του εξαμήνου. Ο τελικός βαθμός του μαθήματος διαμορφώνεται ως εξής:

 • Ο βαθμός του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος συμμετέχει σε ποσοστό 20% του τελικού εξαγόμενου βαθμού. Συγκεκριμένα, το μέγιστο σύνολο μονάδων είναι δύο (2) οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως: μία (1) μονάδα λαμβάνει κάθε φοιτητής/τρια εφόσον δεν έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από δύο (2) απουσίες κατά τη διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων και μέχρι μία (1) μονάδα λαμβάνει κάθε φοιτητής/τρια κατά την προφορική εξέταση των εργαστηριακών ασκήσεων.
 • Ο βαθμός του θεωρητικού μέρους του μαθήματος συμμετέχει σε ποσοστό 80% του τελικού εξαγόμενου βαθμού. Οι γραπτές εξετάσεις, δίωρης διάρκειας, διεξάγονται στην εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου και, σε περίπτωση αποτυχίας, στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.

Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει την επίλυση προβλημάτων/ασκήσεων, ερωτήσεις σύντομης απάντησης και ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίου. Διεξάγεται με κλειστά βιβλία.
Οι φοιτητές/τριες με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην γραφή και στην ανάγνωση (όπως αυτές πιστοποιούνται και χαρακτηρίζονται από αρμόδιο φορέα) εξετάζονται βάσει της προβλεπόμενης από το Τμήμα διαδικασίας.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διδασκαλία: Διαλέξεις με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα, υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass
Εργαστηριακή εκπαίδευση: Χρήση λογισμικού ανοικτής πρόσβασης και εξειδικευμένο λογισμικό
Επικοινωνία με τους φοιτητές: email, πλατφόρμα eclass

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε