Διδάσκων: Κωνσταντίνος Κωστόπουλος
Κωδικός Μαθήματος: ΤΕΜΑΘ35-2
Εξάμηνο: 8ο (Εαρινό)
Απαιτούμενα:
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Αριθμός Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 5,5

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το παρόν μάθημα μελετά την ανταγωνιστικότητα των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών ως αποτέλεσμα της ικανότητας τους να αναλύουν το εσωτερικό και εξωτερικό τους περιβάλλον, να θέτουν στόχους, και να σχεδιάζουν και να υλοποιούν στρατηγικές για την επίτευξη διατηρήσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Σε αυτό το πλαίσιο, αντικείμενο του μαθήματος είναι η κατανόηση βασικών εννοιών και προσεγγίσεων της στρατηγικής διοίκησης επιχειρήσεων, η αξιολόγηση του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης, καθώς και ο προσδιορισμός αποτελεσματικών εταιρικών (επιχειρησιακών) και ανταγωνιστικών (επιχειρηματικών) στρατηγικών. Επίσης, θα εξεταστούν και οι διαφορετικές επιλογές και διαδικασίες υλοποίησης, αξιολόγησης και ελέγχου των υιοθετούμενων στρατηγικών. Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων θα γίνει συζήτηση και ανάλυση πραγματικών μελετών περίπτωσης (case studies) και χρήση βιωματικών ασκήσεων με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων εφαρμογής των θεωριών στρατηγικής διοίκησης.
Με τη χρήση της σύγχρονης βιβλιογραφίας, μελετών περίπτωσης και σχετικού οπτικοακουστικού υλικού, οι φοιτητές/τριες θα βοηθηθούν στη κατανόηση επιστημονικών εννοιών καθώς και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που αφορούν:

 • Στις διαφορετικές προσεγγίσεις στρατηγικής διοίκησης και των αντίστοιχων πρακτικών υλοποίησης επιχειρησιακών στρατηγικών
 • Στις τεχνικές και στα εργαλεία ανάλυσης του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος των σύγχρονων επιχειρήσεων
 • Στις διαδικασίες ανάπτυξης στρατηγικών σε εταιρικό και επιχειρηματικό επίπεδο
 • Στις μεθόδους υλοποίησης και ελέγχου στρατηγικών 

ΣΤΟΧΟΙ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Το μάθημα καλύπτει τις ακόλουθες ενότητες:

 • Εισαγωγή στις προσεγγίσεις και στις θεμελιώδεις έννοιες της στρατηγικής διοίκησης
 • Αξιολόγηση του εξωτερικού περιβάλλοντος
 • Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος
 • Εταιρικές στρατηγικές
 • Ανταγωνιστικές στρατηγικές
 • Υλοποίηση της στρατηγικής
 • Αξιολόγηση και έλεγχος της στρατηγικής
 • Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διαμόρφωση πολύ-επίπεδης στρατηγικής

Επίσης, παρουσιάζονται επιλεγμένες μελέτες περίπτωσης από τη βιβλιογραφία, γίνεται ανάλυση και συζήτηση των μελετών περίπτωσης σε πραγματικά επιχειρησιακά ζητήματα, βιωματικές (ομαδικές) ασκήσεις, καθώς και προβολή σχετικών video.
Επιπλέον, στο eclass αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων, διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες και ασκήσεις για εξάσκηση.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Βιβλίο [68383883]: Στρατηγικό Μάνατζμεντ, Εκδόσεις Μπένου, 2013,Γεωργόπουλος Νικόλαος,
 • Βιβλίο [50659970]:Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Διεθνής και Ελληνική Εμπειρία, Τόμος Α’: Θεωρία, Εκδόσεις Μπένου, 2016,Παπαδάκης Βασίλης
 • Βιβλίο [59396604]:Σχεδιασμός και Υλοποίηση Στρατηγικής των Επιχειρήσεων- Η αναζήτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, Θεωρία και Μελέτες Περιπτώσεων, Εκδόσεις Utopia, 2017, Thompson Arthur, Peteraf Margaret, Gamble John, Strickland III A. J. 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • Strategic Management Journal
 • Organization Science
 • Academy of Management Review
 • Academy of Management Journal
 • Journal of Management
 • Journal of Management Studies
 • Journal of Business Research
 • Administrative Science Quarterly
 • Academy of Management Perspectives
 • Harvard Business Review

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

 • 70% από τις γραπτές εξετάσεις
 • 30% από την τελική εργασία

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος ανακοινώνεται στο eclass μετά το τελευταίο μάθημα του εξαμήνου. Ο τελικός βαθμός του μαθήματος διαμορφώνεται ως εξής:

 • Κατά 30% από την τελική εργασία
 • Κατά 70% από τον βαθμό της γραπτής εξέτασης, δίωρης διάρκειας, στην εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου και, σε περίπτωση αποτυχίας, στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου

Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει ερωτήσεις σύντομης απάντησης ή/και ανάπτυξης δοκιμίου. Διεξάγεται με κλειστά βιβλία.
Οι φοιτητές/τριες με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην γραφή και στην ανάγνωση (όπως αυτές πιστοποιούνται και χαρακτηρίζονται από αρμόδιο φορέα) εξετάζονται βάσει της προβλεπόμενης από το Τμήμα διαδικασίας.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διδασκαλία: Διαλέξεις με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα, υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass
Επικοινωνία με τους φοιτητές: email, πλατφόρμα eclass

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε