Διδάσκων: Παντελής Παντελίδης, Αικατερίνη-Ευφραιμία Καραδημητροπούλου (Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης)
Κωδικός Μαθήματος: ΤΕΟΙΚ02
Εξάμηνο: 2ο (Εαρινό)
Απαιτούμενα:
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Αριθμός Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 5,5

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Σκοπός του μαθήματος είναι να δοθούν στους φοιτητές/τριες εισαγωγικές γνώσεις σχετικά με τη μέτρηση και τον τρόπο προσδιορισμού των βασικών μεγεθών μιας οικονομίας, όπως επίσης και σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας αυτής.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα:

 • Γνωρίζουν σε βάθος τη λειτουργία του οικονομικού συστήματος και τα εργαλεία της μακροοικονομικής ανάλυσης για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων.
 • Κατανοούν τα αίτια και να αναλύουν επιστημονικά τα μακροοικονομικά φαινόμενα.
 • Αξιολογούν κριτικά τις θεωρητικές προσεγγίσεις και να αξιοποιούν χωρίς δογματισμούς τα εργαλεία της μικροοικονομικής ανάλυσης.
 • Μπορούν να μελετούν και να προτείνουν λύσεις σε επιμέρους μακροοικονομικά ζητήματα.
 • Έχουν επαρκείς ικανότητες κατανόησης της σύνθετης οικονομικής πραγματικότητας και έρευνάς της.
 • Μπορούν να αξιοποιούν τα εργαλεία της μακροοικονομικής και να επιλύουν σύνθετα προβλήματα.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Σκοπός του μαθήματος είναι να δοθούν στους φοιτητές/τριες εισαγωγικές γνώσεις σχετικά με τη μέτρηση και τον τρόπο προσδιορισμού των βασικών μεγεθών μιας οικονομίας, όπως επίσης και σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας αυτής.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα:

 • Γνωρίζουν σε βάθος τη λειτουργία του οικονομικού συστήματος και τα εργαλεία της μακροοικονομικής ανάλυσης για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων.
 • Κατανοούν τα αίτια και να αναλύουν επιστημονικά τα μακροοικονομικά φαινόμενα.
 • Αξιολογούν κριτικά τις θεωρητικές προσεγγίσεις και να αξιοποιούν χωρίς δογματισμούς τα εργαλεία της μικροοικονομικής ανάλυσης.
 • Μπορούν να μελετούν και να προτείνουν λύσεις σε επιμέρους μακροοικονομικά ζητήματα.
 • Έχουν επαρκείς ικανότητες κατανόησης της σύνθετης οικονομικής πραγματικότητας και έρευνάς της.
 • Μπορούν να αξιοποιούν τα εργαλεία της μακροοικονομικής και να επιλύουν σύνθετα προβλήματα.

ΣΤΟΧΟΙ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος παρουσιάζονται έννοιες όπως:

 • Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ορισμοί, στοιχεία, περιεκτικότητα, τρόποι μέτρησης, ανισότητα), ΑΕΠ σε τρέχουσες και σταθερές τιμές, πληθωρισμός (αποπληθωρισμός ΑΕΠ, δείκτες τιμών καταναλωτή)
 • Τρόποι μέτρησης ΑΕΠ (δαπάνης, αμοιβών συντελεστών παραγωγής, προστιθέμενης αξίας), εθνικοί λογαριασμοί, ισορροπία (κλειστή οικονομία χωρίς δημόσιο τομέα)
 • Ιδιωτική επένδυση (πολλαπλασιαστής επένδυσης, καταλύτες, ξένη επένδυση)
 • Δημόσιος τομέας (λειτουργία, δαπάνες, φορολογία), κλειστή οικονομία με δημόσιο τομέα, δημοσιονομική πολιτική και προϋπολογισμός
 • Δημοσιονομικό ισοζύγιο, δημόσιο χρέος, ανοικτή οικονομία (συναρτήσεις εισαγωγών-εξαγωγών, ισορροπία στην ανοικτή οικονομία)
 • Το χρήμα στην οικονομία (μέτρηση και μεγέθη), λειτουργία των τραπεζών, το χρηματοπιστωτικό σύστημα
 • Ζήτηση και αγορά χρήματος, νομισματική πολιτική, χρήμα και πληθωρισμός
 • Βραχυπρόθεσμη ανάλυση οικονομικών διακυμάνσεων (IS-LM)
 • Αξιολόγηση οικονομικής πολιτικής
 • Καμπύλες ζήτησης και μακροχρόνια ισορροπία

Επιπλέον, στο eclass αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων και διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Βιβλίο [68394231]: Εισαγωγή στη Μακροοικονομική Θεωρία, Γιαννέλης Δ.
 • Βιβλίο [13256260]: Μακροοικονομική: Αρχές και Πολιτική, Baumol W.J., Blinder A.S
 •  

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

 • 100% από τις γραπτές εξετάσεις

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος ανακοινώνεται στο eclass μετά το τελευταίο μάθημα του εξαμήνου. Ο τελικός βαθμός του μαθήματος διαμορφώνεται κατά 100% από τις γραπτές εξετάσεις, δίωρης διάρκειας, στην εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου και, σε περίπτωση αποτυχίας, στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.
Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει την επίλυση προβλημάτων/ασκήσεων διεξάγεται με κλειστά βιβλία.
Οι φοιτητές/τριες με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην γραφή και στην ανάγνωση (όπως αυτές πιστοποιούνται και χαρακτηρίζονται από αρμόδιο φορέα) εξετάζονται βάσει της προβλεπόμενης από το Τμήμα διαδικασίας.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διδασκαλία: Διαλέξεις με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα, υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass
Επικοινωνία με τους φοιτητές: email, πλατφόρμα eclass

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΛΑΝΟ

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε