Διδάσκουσες: Τατιάνα Ταμπουρατζή, Βασίλειος Κανελλίδης, Αγγελική Γεροντή
Κωδικός Μαθήματος: ΤΕΠΛΗ02
Εξάμηνο: 4ο (Εαρινό)
Απαιτούμενα:
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Αριθμός Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 5,5

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με βασικές έννοιες προγραμματισμού ΗΥ και επίλυσης προβλημάτων με το λογισμικό MATLAB.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

 • Να χρησιμοποιούν το MATLAB για την επίλυση προβλημάτων (μοντελοποίηση, προγραμματισμός, βελτιστοποίηση).
 • Να αναπτύσσουν τη λογική στα προγράμματά τους χρησιμοποιώντας τις εντολές ελέγχου και ροής του προγράμματος.
 • Να σχεδιάζει προγράμματα χρησιμοποιώντας συναρτήσεις.
 • Να αναπτύσσει πολυπλοκότερα προγράμματα χρησιμοποιώντας πίνακες και δομές δεδομένων.
 • Να διαχειρίζεται αρχεία δεδομένων στα προγράμματά του.

ΣΤΟΧΟΙ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος παρουσιάζονται έννοιες όπως:

 • Το MATLAB ως περιβάλλον: Πλοήγηση (Πλοήγηση στον Η/Υ, Πλοήγηση στο περιβάλλον MATLAB), Η MATLAB ως περιβάλλον, Ενεργοποίηση και πλοήγηση, help
 • To MATLAB ως περιβάλλον “Υπολογιστής Τσέπης”: Επιτρεπτά μεγέθη (Αριθμοί (scalars), Διανύσματα (μονοδιάστατοι πίνακες, vectors), Διδιάστατοι πίνακες (arrays), Ακολουθίες χαρακτήρων (λέξεις, strings)), Επιτρεπτές πράξεις (Αριθμητικές πράξεις, Πράξεις χαρακτήρων, Λογικές πράξεις, Σχετικές πράξεις, Προτεραιότητα πράξεων)
 • Η MATLAB ως περιβάλλον “Προγραμματισμού Γραμμής”: Προγραμματισμός με άμεση αλληλεπίδραση χρήστη – Η/Υ, Επιτρεπτά μεγέθη (Αριθμοί – πίνακες – ακολουθίες χαρακτήρων, Πολυδιάστατοι πίνακες, Δομές δεδομένων (structures), Πίνακες κελιών (cellarrays)), Δυνατές λειτουργίες (Επίλυση γραμμικών συστημάτων, Πολυωνυμική προσέγγιση δεδομένων, Δημιουργία γραφικών παραστάσεων, Εντολές εισόδου-εξόδου (αλληλεπίδραση με μνήμη υπολογιστή))
 • Το MATLAB ως περιβάλλον “Γλώσσα Προγραμματισμού”: Προγράμματα – Αρχεία .Μ (.Μ αρχεία για εκτέλεση εντολών (scriptfiles) 4.1.2. Μ αρχεία για εκτέλεση συναρτήσεων(functionfiles)), Έλεγχος μεταβλητών – Ροή εντολών (Ικανοποίηση συνθηκών –διακλαδώσεις επιλογής εκτελέσιμων εντολών (ifend, ifelseend, ifelseif … elseend, case), Eπανάληψη εντολών – κύκλοι (loops, for end, nested loops, while end)), Τελικά στοιχεία προγραμματισμού

Επίσης, οι φοιτητές/τριες παρακολουθούν εργαστηριακά μαθήματα στο Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Παραγωγής, με σκοπό την εξοικείωσή τους με τη θεματολογία του μαθήματος, καθώς και την πρακτική τους εξάσκηση στις έννοιες που παρουσιάζονται στις διαλέξεις. Το λογισμικό που χρησιμοποιείται είναι το MS EXCEL ή κάποιο ισοδύναμο (Open Office, κλπ.). Οι φοιτητές/τριες εκπαιδεύονται στα εργαστήρια με σύστημα εκ περιτροπής. Το πρόγραμμα των εργαστηρίων αναρτάται στην ιστοσελίδα του μαθήματος και στο eclass στην αρχή του εξαμήνου.
Επιπλέον, στο eclass αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων και διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Βιβλίο [50656337]: MATLAB: Μια πρακτική εισαγωγή στον προγραμματισμό και την επίλυση προβλημάτων. Stormy Attaway

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

 • 70% από τις γραπτές εξετάσεις
 • 30% από την εργασία

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος ανακοινώνεται στο eclass μετά το τελευταίο μάθημα του εξαμήνου. Ο τελικός βαθμός του μαθήματος διαμορφώνεται κατά 30% από την εργασία (project) και κατά 70% από τις γραπτές εξετάσεις, ωριαίας διάρκειας, στην εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου και, σε περίπτωση αποτυχίας, στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.
Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει την επίλυση προβλημάτων/ασκήσεων και ερωτήσεις σύντομης απάντησης. Διεξάγεται με ανοικτά βιβλία.
Οι φοιτητές/τριες με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην γραφή και στην ανάγνωση (όπως αυτές πιστοποιούνται και χαρακτηρίζονται από αρμόδιο φορέα) εξετάζονται βάσει της προβλεπόμενης από το Τμήμα διαδικασίας.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διδασκαλία: Διαλέξεις με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα, υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass
Εργαστηριακή εκπαίδευση: Χρήση λογισμικού ανοικτής πρόσβασης για τις εργαστηριακές ασκήσεις
Επικοινωνία με τους φοιτητές: email, πλατφόρμα eclass

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε