Διδάσκων: Δημήτριος Καραλέκας
Κωδικός Μαθήματος: ΤΕΠΑΡ29-1
Εξάμηνο: 8ο (Εαρινό)
Απαιτούμενα:
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Αριθμός Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 5,5

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στις σύγχρονες αρχές, μεθόδους και πρακτικές για την σχεδίαση και ανάπτυξη καινοτομικών προϊόντων. Το μάθημα καλύπτει κύριες φάσεις της διαδικασίας ανάπτυξης ενός προϊόντος, όπως για παράδειγμα: προγραμματισμός ανάπτυξης, προσδιορισμός αναγκών πελάτη, δημιουργία ιδεών για το προϊόν, επιλογή βέλτιστης ιδέας προς ανάπτυξη, οικονομική ανάλυση, δοκιμή μίας ιδέας, βιομηχανικό σχεδιασμό, σχεδιάζοντας για το περιβάλλον. Οι περισσότερες αρχές που αναπτύσσονται αφορούν κυρίως φυσικά προϊόντα αλλά μπορούν να εφαρμοστούν και για την ανάπτυξη υπηρεσιών ή προϊόντων λογισμικού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην καταγραφή των αναγκών του πελάτη και τη μετατροπή αυτών σε προδιαγραφές σχεδίασης & ανάπτυξης του προϊόντος. Κατά τη διάρκεια των εβδομαδιαίων διαλέξεων παρουσιάζονται και αναλύονται σχετικές μελέτες περίπτωσης ενώ οι φοιτητές καλούνται να διεκπεραιώσουν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου μία εργασία που αφορά τη μελέτη ανάπτυξης ενός προϊόντος στηριζόμενοι στις θεματικές ενότητες του μαθήματος.
Με τη χρήση της σύγχρονης βιβλιογραφίας, μελετών περίπτωσης και σχετικού οπτικοακουστικού υλικού, οι φοιτητές/τριες θα βοηθηθούν στη κατανόηση επιστημονικών εννοιών καθώς και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που αφορούν:

 • στην ικανότητα δημιουργίας και ανάπτυξης νέων καινοτόμων προϊόντων
 • στο συντονισμό ενός πλήθους εργασιών και διεπιστημονικών ομάδων για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού που ονομάζεται «τελικό προϊόν»

ΣΤΟΧΟΙ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Το μάθημα καλύπτει κύριες φάσεις της διαδικασίας ανάπτυξης ενός προϊόντος, όπως:

 • προγραμματισμός ανάπτυξης,
 • προσδιορισμός αναγκών χρήστη,
 • δημιουργία ιδεών για το προϊόν,
 • επιλογή βέλτιστης ιδέας προς ανάπτυξη,
 • οικονομική ανάλυση,
 • δοκιμή μίας ιδέας,
 • βιομηχανικό σχεδιασμό,
 • σχεδιάζοντας για το περιβάλλον,
 • κατασκευή πρωτοτύπων.

Επίσης, πραγματοποιείται συζήτηση με τους φοιτητές/τριες στο τέλος της παρουσίασης της κάθε θεματικής ενότητας με τη χρήση παραδειγμάτων από πραγματικά προϊόντα. Παρουσιάζονται μελέτες περίπτωσης από διεθνή άρθρα και σχετικά βιβλία, όπως, π.χ., Product Design and Development, 5th Edition, by Karl T. Ulrich and Steven D. Eppinger, McGraw Hill, International Edition, 2012. Οι φοιτητές/τριες οργανώνονται σε ολιγομελείς ομάδες έργων (projects) για τη μελέτη ανάπτυξης ενός προϊόντος στηριζόμενοι στις αρχές και μεθοδολογίες που παρουσιάσθηκαν στις διαλέξεις.
Επιπλέον, στο eclass αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων, διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες και ασκήσεις για εξάσκηση.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

 • 60% από τις γραπτές εξετάσεις
 • 40% από την εργασία

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος ανακοινώνεται στο eclass την τελευταία εβδομάδα του μαθήματος. Ο τελικός βαθμός του μαθήματος διαμορφώνεται ως εξής:

 • κατά 40% από την εργασία: 30% από την ποιότητα μεθοδολογίας και παρουσίασης εργασίας ανάπτυξης ενός προϊόντος και 10% εκπόνηση μελετών περίπτωσης
 • κατά 60% από τον βαθμό της γραπτής εξέτασης, δίωρης διάρκειας, στην εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου και,σε περίπτωση αποτυχίας, στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου

Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει ερωτήσεις σύντομης απάντησης ή/και ανάπτυξης δοκιμίου. Διεξάγεται με κλειστά βιβλία.
Οι φοιτητές/τριες με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην γραφή και στην ανάγνωση (όπως αυτές πιστοποιούνται και χαρακτηρίζονται από αρμόδιο φορέα) εξετάζονται βάσει της προβλεπόμενης από το Τμήμα διαδικασίας.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διδασκαλία: Διαλέξεις με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα, υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass
Επικοινωνία με τους φοιτητές: Ώρες γραφείου, email, πλατφόρμα eclass

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΛΑΝΟ

Το μάθημα περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

Εβδομάδα Περιεχόμενα Μαθήματος
Βασικές Έννοιες Έρευνας & Ανάπτυξης Προϊόντων
Βασικές Έννοιες Τεχνολογικής Καινοτομίας
Εισαγωγή στη Σχεδίαση και Ανάπτυξη Προϊόντων
Οργανισμοί και Διαδικασίες
Προγραμματισμός Έργων Ανάπτυξης Προϊόντων
Προσδιορισμός Αναγκών Πελατών, Προδιαγραφές Προϊόντος
Γένεση Ιδεών Προϊόντος, Επιλογή Ιδεών Προϊόντος
Δοκιμή Ιδεών Προϊόντος
Αρχιτεκτονική Προϊόντος, Βιομηχανικός Σχεδιασμός
10η Σχεδιάζοντας για Παραγωγή, Αρχές Χρήσης Πρωτοτύπων
11η Σχεδιάζοντας για Αξιοπιστία, Σχεδιάζοντας για το Περιβάλλον
12η Πατέντες και Πνευματικά Δικαιώματα, Παρουσίαση Εργασίας Ανάπτυξης
13η Παρουσίαση Εργασιών

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε