Διδάσκουσες: Τατιάνα Ταμπουρατζή, Αγγελική Γεροντή
Κωδικός Μαθήματος: ΤΕΠΛΗ01
Εξάμηνο: 1ο (Χειμερινό)
Απαιτούμενα:
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Αριθμός Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 5,5

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στη σύγχρονη επιστήμη των υπολογιστών, με έμφαση στα δίκτυα, στο διαδίκτυο και στον παγκόσμιο ιστό, στις γλώσσες σήμανσης για στις ιστοσελίδες καθώς και στην αξιοποίηση βασικών υπολογιστικών εργαλείων (excel) για την ανάλυση και παρουσίαση δεδομένων.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:

 • Να γνωρίζουν τις βασικές αρχιτεκτονικές των Η/Υ.
 • Να γνωρίζουν τις βασικές έννοιες του διαδικτύου και του παγκόσμιου ιστού.
 • Να μπορούν να σχεδιάσουν ιστοσελίδα βάσει HTML.
 • Να κατανοούν και να αναπαριστούν δεδομένα σε διάφορα αριθμητικά συστήματα.
 • Να κατανοούν και να εκτελούν λογικές και αριθμητικές πράξεις.
 • Να χρησιμοποιούν τις δυνατότητες του excel για ομαδοποίηση, ανάλυση και οπτικοποίηση δεδομένων.
 • Να γνωρίζουν την έννοια του αλγόριθμου, να κατανοούν και να παρακολουθούν ή/και να αναπτύσσουν απλούς αλγόριθμους σε μορφή ψευδοκώδικα.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στη σύγχρονη επιστήμη των υπολογιστών, με έμφαση στα δίκτυα, στο διαδίκτυο και στον παγκόσμιο ιστό, στις γλώσσες σήμανσης για στις ιστοσελίδες καθώς και στην αξιοποίηση βασικών υπολογιστικών εργαλείων (excel) για την ανάλυση και παρουσίαση δεδομένων.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:

 • Να γνωρίζουν τις βασικές αρχιτεκτονικές των Η/Υ.
 • Να γνωρίζουν τις βασικές έννοιες του διαδικτύου και του παγκόσμιου ιστού.
 • Να μπορούν να σχεδιάσουν ιστοσελίδα βάσει HTML.
 • Να κατανοούν και να αναπαριστούν δεδομένα σε διάφορα αριθμητικά συστήματα.
 • Να κατανοούν και να εκτελούν λογικές και αριθμητικές πράξεις.
 • Να χρησιμοποιούν τις δυνατότητες του excel για ομαδοποίηση, ανάλυση και οπτικοποίηση δεδομένων.
 • Να γνωρίζουν την έννοια του αλγόριθμου, να κατανοούν και να παρακολουθούν ή/και να αναπτύσσουν απλούς αλγόριθμους σε μορφή ψευδοκώδικα.

ΣΤΟΧΟΙ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η θεματολογία του μαθήματος περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

 • Δίκτυα – Διαδίκτυο – Παγκόσμιος Ιστός: Δίκτυα – Δίκτυα υπολογιστών, Το διαδίκτυο, Ο Παγκόσμιος Ιστός
 • HTML: Δημιουργία ιστοσελίδων, Υπερκείμενο, HTML – HyperTextMark-upLanguage (Προετοιμασία γραφής κώδικα, Σύνταξη των σημάνσεων, Σημάνσεις ορισμού HTML αρχείου, Σημάνσειςμορφοποίησης(ακολουθιών) χαρακτήρων, Σημάνσεις ομαδοποίησης κειμένου, Σημάνσεις ηχητικής/οπτικής μορφοποίησης ιστοσελίδας, Βασικές σημάνσεις δημιουργίας και μορφοποίησης λιστών, Βασικές σημάνσεις δημιουργίας και μορφοποίησης πινάκων, Βασικές σημάνσεις εισαγωγής υπερσυνδέσμων, Βασικές σημάνσεις δημιουργίας εικόνων-χαρτών, Βασικές σημάνσεις δημιουργίαςπλαισίων, Βασικές σημάνσεις συμπλήρωσης πεδίων), Στάδια δημιουργίας υπερκειμενου, Τελικές επισημάνσεις
 • EXCEL: Επεξήγηση δυνατοτήτων και εισαγωγή στο λεξιλόγιο και βασικές λειτουργίες, Εισαγωγή και μορφοποίηση δεδομένων, ακρίβεια (εμφάνιση και κωδικοποίηση), πράξεις και προτεραιότητα πράξεων, Οργάνωση δεδομένων σε γραμμές και στήλες, αλλαγή πεδίων και αυτόματη αλλαγή σχετικών δεδομένων, Ενσωματωμένες συναρτήσεις, Βασικές δυνατότητες συναρτήσεων και αυτόματη αλλαγή πεδίων, Workbooks και worksheets, Δημιουργία πινάκων, Βασικές δυνατότητες γραφικών (charts, σημάνσεις δημιουργίας εικόνων-χαρτών

Επίσης, οι φοιτητές/τριες παρακολουθούν εργαστηριακά μαθήματα στο Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Παραγωγής, με σκοπό την εξοικείωσή τους με τη θεματολογία του μαθήματος, καθώς και την πρακτική τους εξάσκηση στις έννοιες που παρουσιάζονται στις διαλέξεις. Το λογισμικό που χρησιμοποιείται είναι το MS EXCEL ή κάποιο ισοδύναμο (Open Office, κλπ.). Οι φοιτητές/τριες εκπαιδεύονται στα εργαστήρια με σύστημα εκ περιτροπής. Το πρόγραμμα των εργαστηρίων αναρτάται στην ιστοσελίδα του μαθήματος και στο eclass στην αρχή του εξαμήνου.
Επιπλέον, στο eclass αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων, διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες, ασκήσεις και λογισμικό.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Βιβλίο [68407011]: Τεχνολογίες και Προγραμματισμός στον Παγκόσμιο Ιστό, Χρήστος Δουληγέρης, Ρόζα, Μαυροπόδη, Εύη Κοπανάκη, Απόστολος Καραλής

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

 • 70% από τις γραπτές εξετάσεις
 • 30% από την εργασία

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος ανακοινώνεται στο eclass μετά το τελευταίο μάθημα του εξαμήνου. Ο τελικός βαθμός του μαθήματος διαμορφώνεται κατά 30% από την εργασία (project) και κατά 70% από τις γραπτές εξετάσεις, ωριαίας διάρκειας, στην εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου και, σε περίπτωση αποτυχίας, στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.
Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει την επίλυση προβλημάτων/ασκήσεων και ερωτήσεις σύντομης απάντησης. Διεξάγεται με ανοικτά βιβλία.
Οι φοιτητές/τριες με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην γραφή και στην ανάγνωση (όπως αυτές πιστοποιούνται και χαρακτηρίζονται από αρμόδιο φορέα) εξετάζονται βάσει της προβλεπόμενης από το Τμήμα διαδικασίας.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διδασκαλία: Διαλέξεις με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα, υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass
Εργαστηριακή εκπαίδευση: Χρήση λογισμικού ανοικτής πρόσβασης για τις εργαστηριακές ασκήσεις
Επικοινωνία με τους φοιτητές: email, πλατφόρμα eclass

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε