Διδάσκων: Νικόλαος Ραχανιώτης
Κωδικός Μαθήματος: ΤΕΠΑΡ09
Εξάμηνο: 8ο επ. (Εαρινό)
Απαιτούμενα:
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Αριθμός Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 5,5

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί ο προσδιορισμός, η εκτίμηση και η αντιμετώπιση των κινδύνων που απειλούν την απρόσκοπτη λειτουργία (business continuity) σε όλα τα στάδια παραγωγής και εφοδιασμού των σύγχρονων επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται και αναλύονται οι πιθανοί κίνδυνοι που σχετίζονται με τις επιμέρους διαδικασίες των παραγωγικών συστημάτων (προμήθειες, παραγωγή, αποθήκευση, μεταφορές, ανταπόκριση στη ζήτηση) και οι συναφείς προσεγγίσεις όσον αφορά τον σχεδιασμό, τον έλεγχο και την διαχείριση παραγωγικών συστημάτων στο σύνολό τους. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη διαχείριση κινδύνου στην περίπτωση παραγωγικών συστημάτων τα οποία αποτελούν μέρος ευρύτερων/διεθνοποιημένων αλυσίδων εφοδιασμού (globalized supply chains). Τέλος, παρουσιάζονται στρατηγικές μετριασμού (mitigation) και αντιμετώπισης των κινδύνων καθώς και βέλτιστες πρακτικές (best practices) που υιοθετούνται από καινοτόμες επιχειρήσεις για την διαχείριση των κινδύνων στις διαδικασίες παραγωγής/εφοδιασμού.

 • Θα γνωρίζουν τις βασικές αρχές και προσεγγίσεις για τον εντοπισμό των κινδύνων στις επιχειρήσεις και τη διαχείριση παραγωγικών μονάδων.
 • Θα αναπτύσσουν μεθοδολογικά εργαλεία για την αξιολόγηση και ιεράρχηση των κινδύνων.
 • Θα αναγνωρίζουν το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα σε μια έκθεση κινδύνων.
 • Θα εφαρμόζουν ποιοτικές και ποσοτικές μεθόδους σε ένα υπόδειγμα διαχείρισης κινδύνων σε μια επιχείρηση ή μονάδα παραγωγής.
 • Θα προσδιορίζουν το περιεχόμενο και τα κύρια μέρη της διαδικασίας παρακολούθησης και αξιολόγησης κινδύνων στις επιχειρήσεις και τη διαχείριση παραγωγικών μονάδων.

ΣΤΟΧΟΙ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Το μάθημα καλύπτει τις ακόλουθες ενότητες:

 • Κίνδυνος και συσχέτιση με διαδικασίες παραγωγής/εφοδιασμού
 • Στρατηγικές και βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης κινδύνου
 • Διαχείριση κινδύνου κατά τον σχεδιασμό συστημάτων παραγωγής/εφοδιασμού
 • Διαχείριση κινδύνου από διαταραχές στην ομαλή διαδικασία
 • Διαχείριση κινδύνων που πηγάζουν από τις διαδικασίες πρόβλεψης της ζήτησης
 • Ανάλυση και αντιμετώπιση κινδύνων στις διαδικασίες προμηθειών
 • Προσδιορισμός και ανάλυση/αντιμετώπιση κινδύνου σε συστήματα παραγωγής/αποθήκευσης/μεταφοράς.
 • Διαχείριση οικονομικών κινδύνων σε συστήματα παραγωγής/εφοδιασμού
 • Διαχείριση κινδύνων πνευματικής ιδιοκτησίας

Οι φοιτητές/τριες θα παρακολουθήσουν εργαστήριο και θα εκπονήσουν εργασία την οποία και θα παρουσιάσουν στην τάξη. Οι εργασίες είναι ομαδικές και σχετίζονται με τα θέματα της διαχείρισης κινδύνου σε συστήματα παραγωγής. Οι ομάδες θα είναι 3 ή 4 ατόμων. Θα προταθεί από τον διδάσκοντα μία λίστα υποψηφίων θεμάτων. Κάθε θέμα επιλέγεται από μία και μόνο ομάδα φοιτητών. Στις τελευταίες διαλέξεις του μαθήματος και σε ημερομηνίες που θα καθοριστούν από τον διδάσκοντα οι ομάδες θα παρουσιάσουν τις εργασίες τους. Η διάρκεια κάθε παρουσίασης είναι περίπου 20’ και συμμετέχουν όλα τα μέλη της ομάδας. Στο τέλος της ακολουθεί συζήτηση και ερωτήσεις. Στις παρουσιάσεις είναι δυνατή η χρήση διαφανειών PowerPoint.
Επίσης, μετά την ολοκλήρωση κάθε ενότητας, παρουσιάζονται στους φοιτητές/τριες μελέτες περίπτωσης σε πραγματικά επιχειρησιακά ζητήματα.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Donald Waters, Supply Chain Risk Management: Vulnerability and Resilience in Logistics, Kogan Page; Second Edition (November 15, 2011)

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • International Journal of Production Research
 • International Journal of Production Economics
 • International Journal of Decision Sciences

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

 • 60% από τις γραπτές εξετάσεις
 • 30% από την εργασία
 • 10% από την παρουσίαση της εργασίας

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος ανακοινώνεται στο eclass μετά το τελευταίο μάθημα του εξαμήνου. Ο τελικός βαθμός του μαθήματος διαμορφώνεται ως εξής:

 • Kατά 60%από τον βαθμό της γραπτής εξέτασης, δίωρης διάρκειας, στην εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου και, σε περίπτωση αποτυχίας, στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.
 • Κατά 30% από την εργασία.
 • Κατά 10% από την παρουσίαση της εργασίας.

Τα κριτήρια αξιολόγησης της εργασίας και η βαρύτητά τους παρουσιάζονται παρακάτω:

Κριτήρια Βαρύτητα
Ανάλυση-Τεκμηρίωση 0.7
Κατανόηση 0.1
Σαφήνεια-Έκφραση 0.1
Παρουσίαση 0.1

Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει ερωτήσεις σύντομης απάντησης ή/και ανάπτυξης δοκιμίου. Διεξάγεται με κλειστά βιβλία.
Οι φοιτητές/τριες με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην γραφή και στην ανάγνωση (όπως αυτές πιστοποιούνται και χαρακτηρίζονται από αρμόδιο φορέα) εξετάζονται βάσει της προβλεπόμενης από το Τμήμα διαδικασίας.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διδασκαλία: Διαλέξεις με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα, υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass
Εργαστηριακή εκπαίδευση: Χρήση λογισμικού ανοικτής πρόσβασης και εξειδικευμένο λογισμικό
Επικοινωνία με τους φοιτητές: email, πλατφόρμα eclass

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΛΑΝΟ

Το μάθημα καλύπτει τις ακόλουθες ενότητες:

Εβδομάδα Περιεχόμενα Μαθήματος
Εισαγωγή στην έννοια του κινδύνου και συσχέτιση με τις επιμέρους διαδικασίες παραγωγής/εφοδιασμού. Επικέντρωση στην έννοια του κινδύνου στην περίπτωση σύνθετων/διεθνοποιημένων συστημάτων παραγωγής/εφοδιασμού καθώς και συστημάτων αυξημένης πολυπλοκότητας/πολλαπλών επιπέδων διοίκησης.
Στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου σε συστήματα παραγωγής/εφοδιασμού (εντοπισμός, εκτίμηση και διαχείριση). Παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών (best practices) διαχείρισης κινδύνου.
Διαχείριση κινδύνου κατά τον σχεδιασμό συστημάτων παραγωγής/εφοδιασμού.
Διαχείριση κινδύνου από διαταραχές (disruptions) στην ομαλή διαδικασία παραγωγής/εφοδιασμού.
Διαχείριση κινδύνων που πηγάζουν από τις διαδικασίες πρόβλεψης της ζήτησης σε σύνθετα δίκτυα παραγωγής/εφοδιασμού.
Ανάλυση και αντιμετώπιση κινδύνων στις διαδικασίες προμηθειών.
Προσδιορισμός και ανάλυση/αντιμετώπιση κινδύνου σε συστήματα παραγωγής.
Προσδιορισμός και ανάλυση/αντιμετώπιση κινδύνου σε συστήματα αποθήκευσης.
Προσδιορισμός και ανάλυση/αντιμετώπιση κινδύνου σε συστήματα μεταφοράς.
10η Διαχείριση οικονομικών κινδύνων σε συστήματα παραγωγής/εφοδιασμού.
11η Διαχείριση κινδύνων πνευματικής ιδιοκτησίας.
12η – 13η Παρουσίαση εργασιών.

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε