Διδάσκων: Γεώργιος Παπαναστασόπουλος (Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων)
Κωδικός Μαθήματος: ΤΕΛΟΓ41-1
Εξάμηνο: 1ο (Χειμερινό)
Απαιτούμενα:
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Αριθμός Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 5,5

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στη Λογιστικήκαι στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τα στοιχεία που συνθέτουν την επαγγελματική περιούσια μιας επιχείρησης (Ενεργητικό, Καθαρή Θέση, Υποχρεώσεις), καθώς και τα στοιχεία που προσδιορίζουν το οικονομικό αποτέλεσμα της (Έσοδα, Έξοδα).
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

 • Να γνωρίζουν τη διαφορά και τη σχέση μεταξύ της λογιστικής και της καταστιχογραφίας
 • Να προσδιορίζουν το νόημα και το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τις κατηγορίες των λογαριασμών και την έννοια του λογιστικού γεγονότος.
 • Να διακρίνουν πότε χρεώνονται και πότε πιστώνονται οι λογαριασμοί ισολογισμού και οι αποτελεσματικοί λογαριασμοί.
 • Να έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης των δικαιολογητικών με το ημερολόγιο, το καθολικό και το ισοζύγιο.
 • Να κατανοούν πλήρως το συνολικό φάσμα των λογιστικών διαδικασιών.
 • Να αναπτύσσουν τη διπλογραφική μέθοδο μέσω της οποίας καταγράφονται στα λογιστικά βιβλία και να κατανοούν τις μεταβολές που επιφέρουν τα λογιστικά γεγονότα στην περιούσια μιας επιχείρησης θέτοντας σε κίνηση δυο τουλάχιστον λογαριασμούς.
 • Θα μπορούν να κατανοούν τα αίτια και να αναλύουν επιστημονικά τα μικροοικονομικά φαινόμενα

ΣΤΟΧΟΙ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η Λογιστική ορίζεται ως ο επιστημονικός κλάδος που ασχολείται με τη συστηματική συγκέντρωση, την επεξεργασία και την καταγραφή πληροφοριών που αφορούν την επαγγελματική περιούσια και το οικονομικό αποτέλεσμα των επιχειρήσεων.
Το μάθημα αυτό έχει σχεδιαστεί για να αναπτύξει τις έννοιες των στοιχείων που συνθέτουν την επαγγελματική περιούσια μιας επιχείρησης (Ενεργητικό, Καθαρή Θέση, Υποχρεώσεις), καθώς και των στοιχείων που προσδιορίζουν το οικονομικό αποτέλεσμα της (Έσοδα, Έξοδα). Παράλληλα, αναπτύσσεταιη διπλογραφική μέθοδος μέσω της οποίας καταγράφονται στα λογιστικά βιβλία, οι μεταβολές που επιφέρουν τα λογιστικά γεγονότα στην περιούσια μιας επιχείρησης θέτοντας σε κίνηση δυο τουλάχιστον λογαριασμούς. Τέλος, δίδεται έμφαση στα θέματα της συμφωνίας των λογιστικών βιβλίων, της διόρθωσης των λογιστικών σφαλμάτων, των λογιστικών έγγραφων τέλους χρήσεως, της φορολογίας και της διάθεσης των κερδών.
Ειδικότερα, το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

 • Οικονομικές Καταστάσεις των Επιχειρήσεων
 • Ισολογισμός
 • Αποτελέσματα Χρήσεως
 • Διπλογραφική Μέθοδος, Λογιστικά Γεγονότα και Λογιστικά Βιβλία
 • Λογιστικές Εργασίες Τέλους Χρήσεως

Επιπλέον, στο eclass αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων και διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Βιβλίο [50662467]: Εισαγωγή στη Λογιστική, Needles B. Marian P.
 • Βιβλίο [59383959]: Χρηματοοικονομική Λογιστική, Γκίκας Δ., Παπαδάκη Α. Σιουγλέ Γ., Δεμοιράκος Ε., Τζόβας Χ.
 • Βιβλίο [59357357]: Χρηματοοικονομική Λογιστική, Τόμος Α’. Αληφαντής Γ.
 • Βιβλίο [59370438]: Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομικής Λογιστική, Καραγιώργος Θ.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • Journal of Economic Studies
 • The British Accounting Review
 • Review of Accounting and Finance

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

 • 100% από τις γραπτές εξετάσεις

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος ανακοινώνεται στο eclass μετά το τελευταίο μάθημα του εξαμήνου. Ο τελικός βαθμός του μαθήματος διαμορφώνεται κατά 100% από τις γραπτές εξετάσεις, δίωρηςδιάρκειας, στην εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου και, σε περίπτωση αποτυχίας, στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.
Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει την επίλυση προβλημάτων/ασκήσεων και ερωτήσεις σύντομης απάντησης. Διεξάγεται με κλειστά βιβλία.
Οι φοιτητές/τριες με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην γραφή και στην ανάγνωση (όπως αυτές πιστοποιούνται και χαρακτηρίζονται από αρμόδιο φορέα) εξετάζονται βάσει της προβλεπόμενης από το Τμήμα διαδικασίας.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διδασκαλία: Διαλέξεις με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα, υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass
Επικοινωνία με τους φοιτητές: email, πλατφόρμα eclass

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε