Διδάσκοντες: Δημήτριος Ψυχογυιός
Κωδικός Μαθήματος: ΤΕΧΡΗ02
Εξάμηνο: 8ο επ. (Εαρινό)
Απαιτούμενα:
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά / Αγγλικά (σε τάξη ERASMUS)
Αριθμός Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 5,5

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το εν λόγω μάθημα στοχεύει στην παρουσίαση στον φοιτητή/τρια των σύγχρονων κριτηρίων, μεθοδολογιών και εργαλείων απαραίτητα για την κατανόηση, αποτίμηση, και σύγκριση των σύγχρονων επενδυτικών προϊόντων. Σκοπός του είναι να εφοδιάσει τον φοιτητή/τρια τόσο με τη θεωρητική κατάρτιση όσο και να τον εξοικειώσει με εφαρμογές, αναλυτικά εργαλεία και πρακτικά προβλήματα για τη λήψη βέλτιστων κατά περίπτωση επενδυτικών αποφάσεων.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

  • Κατανοούν τη λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος και των αγορών χρήματος και κεφαλαίου
  • Γνωρίζουν ποια χρηματοοικονομικά προϊόντα υπάρχουν και ποια η χρησιμότητά τους
  • Μπορούν να υπολογίζουν τη «δίκαιη» τιμή μιας μετοχής ή ενός ομολόγου
  • Γνωρίζουν εάν και κατά πόσον είναι δυνατή η πρόβλεψη της πορείας του Χρηματιστηρίου
  • Γνωρίζουν τις βασικές αρχές της θεωρίας χαρτοφυλακίου
  • Γνωρίζουν με ποιους τρόπους είναι δυνατή η μέτρηση του κινδύνου και της απόδοσης ενός χρεογράφου ή ενός χαρτοφυλακίου

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε