Διδάσκων: Γεώργιος Γιακουμάκης
Κωδικός Μαθήματος: ΤΕΤΕΧ06
Εξάμηνο: 8ο επ. (Εαρινό)
Απαιτούμενα:
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Αριθμός Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 5,5

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το μάθημα πραγματεύεται θέματα όπως: διαχωρισμό των φυσικών πόρων, ανάλυση ανανεώσιμων και μη ανανεώσιμων πόρων, διάκριση των αποβλήτων σε κατηγορίες, ποιοτική και ποσοτική σύσταση των αποβλήτων, διαχείριση στερών αποβλήτων (συλλογή και μεταφορά, μείωση στην πηγή, ανακύκλωση, κομποστοποίηση, αποτέφρωση, χώροι διάθεσης αποβλήτων), διαχείριση υγρών αποβλήτων (φυσικές, χημικές, βιολογικές παράμετροι της ποιότητας του νερού), γενικές αρχές καθαρισμού των υγρών αποβλήτων (πρωτοβάθμιος, δευτεροβάθμιος, τριτοβάθμιος καθαρισμός), περιγράφονται εκτενέστερα οι τεχνολογίες επεξεργασίας υγρών βιομηχανικών αποβλήτων (χημική καθίζηση, ηλεκτροδιάλυση, ιονοανταλαγή, ανάκτηση με εξάτμιση, προσρόφηση) και δίνεται ιδιαίτερη βάση στην διαδικασία της προσρόφησης και την χρήση προσροφητικών υλικών καθώς και στην προσομοίωση – μοντελοποίηση διεργασιών προσρόφησης. Επίσης αναλύεται η ρύπανση και ποιότητα του αέρα (μονάδες μετρήσεων, πηγές ρυπαντών, κατάταξη ρυπαντών στον αέρα, μέθοδοι ελέγχου αέριων ρύπων), Ευρωπαϊκό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο με έμφαση στη Οδηγία Πλαίσιο για τα απόβλητα και την πρόσφατη ενσωμάτωσή της στο εθνικό δίκαιο, διαχείριση αποβλήτων και κλιματική αλλαγή. Επιπλέον περιγράφονται τα Συστήματα Διαχείρισης του Περιβάλλοντος (ISO 14001, EMAS, διαδικασία πιστοποίησης σύμφωνα με πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης), ενώ αναλύονται μελέτες περιπτώσεων Ελληνικών Επιχειρήσεων πιστοποιημένων σύμφωνα με τα Πρότυπα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

 • Διακρίνουν τα απόβλητα σε κατηγορίες βάσει την ποιοτική και ποσοτική σύσταση αυτών
 • Γνωρίζουν θέματα διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων
 • Αξιολογούν μεθόδους κατεργασίας στερεών αποβλήτων
 • Διαχειρίζονται υγρά απόβλητα
 • Αξιολογούν μεθόδους καθαρισμού υγρών αποβλήτων
 • Γνωρίζουν τις τεχνολογίες προσρόφησης και τα προσροφητικά υλικά
 • Χρησιμοποιούν προσομοίωση – μοντελοποίηση στις διεργασίες προσρόφησης
 • Γνωρίζουν τα θέματα ρύπανσης και ποιότητας του αέρα
 • Μπορούν να επιλέγουν μεθόδους ανακύκλωσης και εξοικονόμησης ενέργειας
 • Γνωρίζουν συστήματα διαχείρισης του περιβάλλοντος
 • Μπορούν να εφαρμόσουν Πρότυπα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε περιπτώσεις Ελληνικών Επιχειρήσεων

Το μάθημα επιδιώκει να αποτελέσει τη βάση για περαιτέρω, επαγγελματική ή ακαδημαϊκή, ειδίκευσή των φοιτητών/τριων σε αυτό το ταχέως αναπτυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο.

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε