Διδάσκων: Γεώργιος Γιακουμάκης
Κωδικός Μαθήματος: ΤΕΤΕΧ05
Εξάμηνο: 8ο επ. (Εαρινό)
Απαιτούμενα:
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Αριθμός Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 5,5

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το μάθημα παρουσιάζει στους φοιτητές/τριες τις σύγχρονες μεθόδους, τεχνολογίες και συστήματα ανακύκλωσης καθώς και την εφαρμογή αυτών για την περιβαλλοντικά φιλική διαχείριση αποβλήτων & απορριμμάτων στα πλαίσια της βιωσιμότητας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της εξοικονόμησης φυσικών πόρων και ενέργειας. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην διεπιστημονικότητα του αντικειμένου, καθώς και σε κρίσιμες κοινωνικές και οικονομικές παραμέτρους.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

  • Επιλέγουν την κατάλληλη τεχνολογία ανακύκλωσης βάσει τεχνο-οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων
  • Καταρτούν βασικά μαθηματικά μοντέλα για την περιγραφή των διαφόρων διαδικασιών
  • Αξιολογούν και να αξιοποιούν εναλλακτικά μοντέλα διαχείρισης αποβλήτων-απορριμμάτων

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε