Διδάσκων: Σωκράτης Μοσχούρης
Κωδικός Μαθήματος: ΤΕΠΡΑ01
Εξάμηνο: 7ο επ. (Χειμερινό)
Απαιτούμενα:
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Αριθμός Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 5,5

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το μάθημα δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές/τριες του 4ου έτους σπουδών να έρθουν σε επαφή με τους χώρους εργασίας, να αποκτήσουν καινούριες γνώσεις, να συμμετάσχουν ενεργά σε ομαδική εργασία και λήψη αποφάσεων, να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, να συμμετάσχουν στον σχεδιασμό και την περάτωση έργων και να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία.
Πέραν αυτών, η συμμετοχή των φοιτητών/τριών στο πρόγραμμα ενισχύει τη διασύνδεση του Τμήματος με την αγορά εργασίας και συμβάλλει στην ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας.
Επιπλέον, η Πρακτική Άσκηση αποτελεί κατάλληλο μέσο αξιολόγησης του γνωστικού υποβάθρου και των δεξιοτήτων των φοιτητών/τριών προκειμένου (α) οι φοιτητές/τριες να προβούν στις κατάλληλες ενέργειες ώστε να βελτιώσουν τις προοπτικές σταδιοδρομίας τους και (β) το Τμήμα να προβεί στις κατάλληλες παρεμβάσεις προκειμένου να βελτιώσει τις διδακτικές διαδικασίες.

ΣΤΟΧΟΙ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά τεταρτοετείς φοιτητές/τριες του Τμήματος και έχει χρονική διάρκεια δύο (2) μηνών για κάθε ασκούμενο/νη. Οι φοιτητές/τριες μπορούν να επιλέξουν μόνον ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο (είτε το χειμερινό είτε το εαρινό) για την πρακτική τους άσκηση.
Οι ασκούμενοι/ες φοιτητές/τριες αμείβονται και ασφαλίζονται αποκλειστικά μέσω του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης και όχι από το φορέα απασχόλησης. Να σημειωθεί ότι ο φορέας απασχόλησης μπορεί να είναι οποιουδήποτε τύπου επιχείρηση/εταιρεία του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα (π.χ. βιομηχανία, λογιστικό γραφείο, τράπεζα, εταιρείες τηλεπικοινωνιών, οργανισμοί, βιοτεχνίες, κλπ.) η οποία περιλαμβάνεται στο μητρώο.
Ο/Η ασκούμενος/νη πρέπει να απασχολείται σε εργασίες σχετικές με τις σπουδές του/της (οικονομικό/διοικητικό/τεχνολογικό περιεχόμενο πρακτικής άσκησης). Κάθε έτος προκηρύσσεται περίοδος υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή των φοιτητών/τριών στο πρόγραμμα. Αναρτώνται σχετικές ανακοινώσεις για την έναρξη υποβολής αιτήσεων πρακτικής άσκησης στην ιστοσελίδα του Τμήματος, στην ιστοσελίδα του προγράμματος και στο eclass. Επιπλέον, στην ιστοσελίδα του προγράμματος και στο eclass αναρτώνται πληροφορίες σχετικά με τις ώρες λειτουργίας του γραφείου της πρακτικής άσκησης. Στην περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον μέγιστο αριθμό φοιτητών/τριών του προγράμματος, γίνεται επιλογή βάσει κριτηρίων (αριθμός μαθημάτων τα οποία οι φοιτητές/τριες έχουν ολοκληρώσει, μέσος όρος βαθμολογίας, κλπ.). Η λίστα προσωρινών αποτελεσμάτων επιλογής φοιτητών για πρακτική άσκηση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος καθώς και στην ιστοσελίδα του προγράμματος για υποβολή τυχόν ενστάσεων για χρονικό διάστημα 5 ημερολογιακών ημερών. Μετά από την πάροδο του ανωτέρου διαστήματος, εξετάζονται τυχόν ενστάσεις και συντάσσεται η λίστα οριστικών αποτελεσμάτων η οποία αναρτάται στον ιστότοπο του Τμήματος καθώς και στον ιστότοπο του προγράμματος.
Ο τελικός πίνακας των επιλεγέντων φοιτητών/τριών εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση του Τμήματος και στη συνέχεια προωθείται προς έγκριση από την Επιτροπή του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου. Μετά από την έγκριση της Επιτροπής, είναι δυνατή η έναρξη της πρακτικής άσκησης.
Τέλος, γίνεται ανάθεση των επιτυχόντων φοιτητών/τριων σε φορείς απασχόλησης. Οι φορείς απασχόλησης έχουν ήδη επιλεγεί ή επιλέγονται από τους φοιτητές / φοιτήτριες σε συνεργασία με τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο του προγράμματος. Οι φοιτητές/τριες που θα συμμετάσχουν στην πρακτική άσκηση μπορούν να δηλώσουν φορείς απασχόλησης που δέχονται να συνεργαστούν με το τμήμα στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης και είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο. Οι φορείς απασχόλησης μπορούν να βρίσκονται οπουδήποτε στην Ελλάδα και ο φοιτητής/τρια μπορεί να απασχοληθεί εκτός του νομού Αττικής, εφόσον το επιθυμεί.
Ο/Η ασκούμενος/νη στο χώρο της εργασίας του/της υποχρεούται να ακολουθεί το ωράριο εργασίας της/του Επιχείρησης/Φορέα, τους κανονισμούς ασφαλείας και εργασίας καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση ή κανονισμό που ισχύει για το προσωπικό της/του Επιχείρησης/Φορέα, σύμφωνα με το αντικείμενο της Πρακτικής Άσκηση.
Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, ζητούνται στοιχεία σχετικά με την πρακτική άσκηση τόσο από τον φοιτητή/τρια όσο και από τον φορέα απασχόλησης. Με το πέρας της πρακτικής, συντάσσονται ατομικές εκθέσεις παρακολούθησης και γίνεται συλλογή μίας σύντομης αναφοράς από το φορέα απασχόλησης (ανά φοιτητή/τρια).Ο φοιτητής/τρια καταθέτει στον ακαδημαϊκό υπεύθυνο έκθεση σχετικά με τον φορέα απασχόλησης, τη θέση εργασίας, τις δραστηριότητες που ανέλαβε, κλπ.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Αξιολόγηση από τον επόπτη του Φορέα πρακτικής και από τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του Τμήματος. Παράδοση και Έκθεσης στον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του Τμήματος και τελική αξιολόγηση.
Η πρακτική άσκηση δεν αξιολογείται βαθμολογικά αλλά μόνον όσον αφορά την κατοχύρωση των μονάδων ECTS.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Καθοδηγούμενη πρακτική άσκηση από τον επόπτη του Φορέα πρακτικής και από τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του Τμήματος.
Επικοινωνία με τους φοιτητές: email, πλατφόρμα eclass

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε