Διδάσκων: Σωκράτης Μοσχούρης
Κωδικός Μαθήματος: ΤΕΟΔΕ10
Εξάμηνο: 7ο επ. (Χειμερινό)
Απαιτούμενα:
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Αριθμός Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 5,5

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το μάθημα παρουσιάζει ειδικά θέματα της διοίκησης εφοδιασμού. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση αυτών των θεμάτων συμβάλλει καθοριστικά στην επίλυση αρκετών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες επιχειρήσεις.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες:

 • Θα κατανοούν βασικές αρχές των προμηθειών, όπως παγκοσμιοποίηση, ηλεκτρονικές προμήθειες, κλπ.
 • Θα κατανοούν τη χρήση των πληροφοριακών συστημάτων στο εφοδιασμό.
 • Θα γνωρίζουν τις βασικές αρχές της διαπραγμάτευσης με τους προμηθευτές και θα μπορούν να χειρισθούν αποτελεσματικά συναφείς καταστάσεις.
 • Θα γνωρίζουν βασικά στοιχεία των συμβάσεων (κατάρτιση, τιμολόγηση, κλπ.).
 • Θα μπορούν να χειρισθούν συμβάσεις σχετικές με προμήθειες και εφοδιασμό.
 • Θα κατανοούν ζητήματα που αφορούν στις αγορές παγίων.

Το μάθημα επιδιώκει να αποτελέσει τη βάση για περαιτέρω, επαγγελματική ή ακαδημαϊκή, ειδίκευσή των φοιτητών/τριων σε αυτό το ταχέως αναπτυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο.

ΣΤΟΧΟΙ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Το μάθημα καλύπτει τις ακόλουθες ενότητες:

 • Παγκοσμιοποίηση των Προμηθειών
 • Πληροφοριακά Συστήματα και Εφοδιασμός
 • Ηλεκτρονικές Προμήθειες
 • Διαπραγματεύσεις με τους Προμηθευτές
 • Κατάρτιση Συμβάσεων
 • Μέθοδοι Τιμολόγησης Συμβάσεων
 • Διαχείριση των Συμβάσεων
 • Αγορές Παγίων

Επίσης, μετά την ολοκλήρωση κάθε ενότητας, παρουσιάζονται στους φοιτητές/τριες μελέτες περίπτωσης.
Επιπλέον, στο eclass αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων, διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες και μελέτες περίπτωσης για εξάσκηση.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Βιβλίο [7487]: Διοίκηση Εφοδιασμού, Λάϊος Λάμπρος

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • International Journal of Logistics Management
 • International Journal of Logistics Systems and Management
 • Journal of Business Logistics

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

 • 80% από τις γραπτές εξετάσεις
 • 20% από την ενεργή συμμετοχή στο μάθημα

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος ανακοινώνεται στο eclass μετά το τελευταίο μάθημα του εξαμήνου. Ο τελικός βαθμός του μαθήματος διαμορφώνεται ως εξής:

 • Kατά 80% από τον βαθμό της γραπτής εξέτασης, δίωρης διάρκειας, στην εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου και, σε περίπτωση αποτυχίας, στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.
 • Κατά 20% από την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών/τριών στο μάθημα.

Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει ερωτήσεις σύντομης απάντησης και πολλαπλής επιλογής. Διεξάγεται με κλειστά βιβλία.
Οι φοιτητές/τριες με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην γραφή και στην ανάγνωση (όπως αυτές πιστοποιούνται και χαρακτηρίζονται από αρμόδιο φορέα) εξετάζονται βάσει της προβλεπόμενης από το Τμήμα διαδικασίας.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διδασκαλία: Διαλέξεις με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα, υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass
Επικοινωνία με τους φοιτητές: email, πλατφόρμα eclass

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε