Διδάσκων: Κωνσταντίνος Κωστόπουλος
Κωδικός Μαθήματος: ΤΕΟΔΕ05
Εξάμηνο: 8ο επ. (Εαρινό)
Απαιτούμενα:
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Αριθμός Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 5,5

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το παρόν μάθημα εστιάζει στη γνώση (organizational knowledge) ως έναν από τους σημαντικότερους πόρους των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών, συντελώντας καθοριστικά στην επιτυχή υλοποίηση οργανωσιακών αλλαγών και διατηρήσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Υπό αυτό το πρίσμα, αντικείμενο του μαθήματος είναι η κατανόηση και η εφαρμογή εκείνων των διοικητικών πρακτικών και εννοιών που καθιστούν δυνατή την αποτελεσματική απόκτηση, επεξεργασία, και χρήση των πόρων γνώσης με τρόπο που επιτρέπει στους οργανισμούς να «μαθαίνουν», και να προσαρμόζονται στις (ή να δημιουργούν τις) αλλαγές που συντελούνται στο εσωτερικό και εξωτερικό τους περιβάλλον, και να επιτυγχάνουν υψηλή απόδοση. Επίσης, θα αναλυθούν και τα διαφορετικά στάδια και οι διαδικασίες διοίκησης οργανωσιακών αλλαγών. Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων θα γίνει συζήτηση και ανάλυση πραγματικών μελετών περίπτωσης (case studies) και χρήση βιωματικών ασκήσεων με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων εφαρμογής των θεωριών διοίκησης γνώσης και αλλαγής.
Με τη χρήση της σύγχρονης βιβλιογραφίας, μελετών περίπτωσης και σχετικού οπτικοακουστικού υλικού, οι φοιτητές θα βοηθηθούν στη κατανόηση επιστημονικών εννοιών καθώς και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που αφορούν:

 • Στις διαφορετικές προσεγγίσεις διοίκησης γνώσης και των αντίστοιχων πρακτικών υλοποίησης έργων εντάσεως γνώσης που ακολουθούνται στους σύγχρονους οργανισμούς.
 • Στο ρόλο και στα χαρακτηριστικά των σύγχρονων οργανισμών εντάσεως γνώσης.
 • Στη διασύνδεση των πόρων γνώσης με την οργανωσιακή μάθηση και την διαχείριση κρίσεων και συγκρουόμενων στρατηγικών στόχων.
 • Στις διαδικασίες διοίκησης οργανωσιακής αλλαγής και των τεχνικών διαχείρισης της αντίστασης στην αλλαγή.

ΣΤΟΧΟΙ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Το μάθημα καλύπτει τις ακόλουθες ενότητες:

 • Εισαγωγή στις προσεγγίσεις διοίκησης γνώσης και οργανωσιακής αλλαγής
 • Διάρθρωση και χαρακτηριστικά οργανισμών εντάσεως γνώσης και η σημασία διαχείρισης των οργανωσιακών αλλαγών
 • Οργανωσιακοί πόροι και στρατηγικές συμμαχίες στη διοίκηση γνώσης και αλλαγής
 • Διοίκηση γνώσης, οργανωσιακή μάθηση και διοίκηση αλλαγών
 • Διαδικασίες διαχείρισης αλλαγών και η αντίσταση στην αλλαγή
 • Διοίκηση ομάδων εντάσεως γνώσης και διαχείρισης οργανωσιακών αλλαγών
 • Δημιουργία οργανωσιακής γνώσης, οργανωσιακή αλλαγή και διοίκηση καινοτομίας
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση στρατηγικής για τη διοίκηση γνώσης και οργανωσιακής αλλαγής

Θα χρησιμοποιηθεί συνδυασμός διδακτικών και μαθησιακών μεθόδων με στόχο την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών και την πρακτική εφαρμογή των υπό εξέταση θεματικών ενοτήτων: διαλέξεις με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων, ανάλυση και συζήτηση μελετών περίπτωσης σε πραγματικά επιχειρησιακά ζητήματα, βιωματικές (ομαδικές) ασκήσεις, καθώς και προβολή σχετικών video. Επίσης, οι φοιτητές/τριες θα εκπονήσουν ατομική ή ομαδική εργασία.
Επιπλέον, στο eclass αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων, διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες, μελέτες περίπτωσης και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Βιβλίο [16924]: Η επιχείρηση της γνώσης, Εκδόσεις Καστανιώτη, 2003, Nonaka Ikujiro, Takeuchi Hirotaka
 • Βιβλίο [59391294]: Η Στρατηγική Διοίκηση της Τεχνολογικής Καινοτομίας, Εκδόσεις Broken Hill, 2017, Schilling A. Melissa
 • Βιβλίο: Οργανωσιακή Αλλαγή, ΕκδόσειςBrokenHill, 2017, Senior and Swails

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • Journal of Knowledge Management
 • Journal of Product Innovation Management
 • Entrepreneurship Theory and Practice
 • Research Policy
 • R&D Management
 • Technovation
 • Journal of Management
 • Journal of Management Studies
 • Academy of Management Journal

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

 • 70% από τις γραπτές εξετάσεις
 • 30% από την τελική εργασία

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος ανακοινώνεται στο eclass μετά το τελευταίο μάθημα του εξαμήνου. Ο τελικός βαθμός του μαθήματος διαμορφώνεται ως εξής:

 • Κατά 70% από τον βαθμό της γραπτής εξέτασης, δίωρης διάρκειας, στην εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου και, σε περίπτωση αποτυχίας, στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου
 • Κατά 30% από την τελική εργασία

Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει ερωτήσεις σύντομης απάντησης ή/και ανάπτυξης δοκιμίου. Διεξάγεται με κλειστά βιβλία.
Οι φοιτητές/τριες με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην γραφή και στην ανάγνωση (όπως αυτές πιστοποιούνται και χαρακτηρίζονται από αρμόδιο φορέα) εξετάζονται βάσει της προβλεπόμενης από το Τμήμα διαδικασίας.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διδασκαλία: Διαλέξεις με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα, υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass
Επικοινωνία με τους φοιτητές: email, πλατφόρμα eclass

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε