Διδάσκων: Σωκράτης Μοσχούρης
Κωδικός Μαθήματος: ΤΕΠΑΡ41-2
Εξάμηνο: 6ο (Εαρινό)
Απαιτούμενα:
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Αριθμός Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 5,5

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η διοίκηση εφοδιασμού ορίζεται ως ένα σύνολο ενοποιημένων δραστηριοτήτων που καθιστούν δυνατή την απόκτηση υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών που απαιτούνται για την εκπλήρωση της αποστολής κάθε οικονομικής μονάδας. Έτσι, έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό, την εφαρμογή, τη βελτιστοποίηση και την διαχείριση των εξωτερικών και των εσωτερικών συνιστωσών που συγκροτούν το σύστημα εφοδιασμού μιας επιχείρησης ή ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες:

 • Θα έχουν αποκτήσει γνώσεις σε βασικές θεματικές ενότητες της διοίκησης εφοδιασμού.
 • Θα μπορούν να εφαρμόσου ντις μεθοδολογίες που παρουσιάσθηκαν για την αντιμετώπιση προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την απόκτηση υλικών και υπηρεσιών από επιχειρήσεις και οργανισμούς.

ΣΤΟΧΟΙ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

 • Ο Εφοδιασμός στη Σύγχρονη Επιχείρηση
 • Η Στρατηγική Πλευρά του Εφοδιασμού
 • Δομή του Τμήματος Εφοδιασμού
 • Σχέσεις του Εφοδιασμού με τους Πελάτες
 • Σχέσεις του Εφοδιασμού με τους Προμηθευτές
 • Ανάθεση Δραστηριοτήτων σε Τρίτους
 • Περιγραφή των Απαιτήσεων Αγοραζόμενου Είδους
 • Αξιολόγηση και Επιλογή Προμηθευτών
 • Ανάλυση Τιμών και Κόστους
 • Ολικό Κόστος Υλικών και Υπηρεσιών

Επίσης, με την ολοκλήρωση κάθε ενότητας, διανέμεται μια μελέτη πραγματικής περίπτωσης προκειμένου να ενισχυθεί η κατανόηση του περιεχομένου και να ασκηθούν οι φοιτητές/τριες στην επίλυση πραγματικών προβλημάτων.
Επιπλέον, στο eclass αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων και διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις ή/και λογισμικό για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Βιβλίο [7487]: Διοίκηση Εφοδιασμού, Λάιος Λάμπρος

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

 • 100% από τις γραπτές εξετάσεις

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος ανακοινώνεται στο eclass μετά το τελευταίο μάθημα του εξαμήνου. Ο τελικός βαθμός του μαθήματος διαμορφώνεται κατά 100% από τις γραπτές εξετάσεις, δίωρης διάρκειας, στην εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου και, σε περίπτωση αποτυχίας, στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.
Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει ερωτήσεις σύντομης απάντησης και πολλαπλής επιλογής. Διεξάγεται με κλειστά βιβλία.
Οι φοιτητές/τριες με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην γραφή και στην ανάγνωση (όπως αυτές πιστοποιούνται και χαρακτηρίζονται από αρμόδιο φορέα) εξετάζονται βάσει της προβλεπόμενης από το Τμήμα διαδικασίας.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διδασκαλία: Διαλέξεις με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα, υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass
Επικοινωνία με τους φοιτητές: email, πλατφόρμα eclass

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε