• Γιατί συνδυάζει γνώσεις βιομηχανικής τεχνολογίας και βιομηχανικής διοίκησης, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα γνωστικών περιοχών, επιτρέποντας παράλληλα στους φοιτητές/τριες να διερευνήσουν τα ενδιαφέροντά τους, να αναπτύξουν δεξιότητες και να ανακαλύψουν τις κλίσεις τους.
  • Γιατί παρέχει υψηλό επίπεδο σπουδών με έμφαση στις εφαρμογές στη βιομηχανία μέσα από ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που διαρκώς προσαρμόζεται στις γνωσιακές ανάγκες που γεννά η 4η Βιομηχανική Επανάσταση (Industry 4.0).
  • Γιατί ενισχύει την επαφή των φοιτητών με την αγορά εργασίας μέσα από επισκέψεις σε επιχειρήσεις και βιομηχανικές μονάδες, ομιλίες από ειδικούς αλλά και μέσω της δυνατότητας πρακτικής άσκησης σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
  • Γιατί ακολουθεί βέλτιστες εκπαιδευτικές πρακτικές βασισμένες σε σύγχρονα εκπαιδευτικά μέσα με τη χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων, εργαστηριακού εξοπλισμού και ανάλυση πραγματικών περιπτώσεων από το χώρο της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων.
  • Γιατί καλλιεργεί το αίσθημα του «ανήκειν» καθώς και κλίμα συνεργασίας μεταξύ των φοιτητών/τριών και των διδασκόντων μέσα από πλήθος διαδραστικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
  • Γιατί ενισχύει την κινητικότητα φοιτητών/τριών και ερευνητών μέσω του προγράμματος Erasmus+, έχοντας συνάψει διμερείς συμφωνίες με Ευρωπαϊκά Ανώτατα Ιδρύματα σε χώρες όπως η Γερμανία, η Ισπανία, η Φινλανδία κ.α.
  • Γιατί διαθέτει σύγχρονες εργαστηριακές υποδομές που προσφέρουν τη δυνατότητα σε φοιτητές/τριες και ερευνητές για πρακτική άσκηση και έρευνα σε θέματα βιομηχανικής τεχνολογίας.
  • Γιατί προσφέρει υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκή και πρακτική γνώση σε μεταπτυχιακό επίπεδο στους σύγχρονους, εφαρμοσμένους τομείς της Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, της Ενέργειας, του Περιβάλλοντος, της Διοίκησης Έργων και της Ανάπτυξης Προϊόντων.
  • Γιατί προσφέρει ένα σύγχρονο, δυναμικό ερευνητικό περιβάλλον που παράγει συστηματικά υψηλού επιπέδου έρευνα σε διάφορους τομείς αιχμής, όπως αποτυπώνεται από τις δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και την παρουσία σε διεθνή συνέδρια αλλά και μέσα από τη χρηματοδότηση της έρευνας αυτής από ελληνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα.

Και επιπλέον

  • Γιατί το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος είναι πλήρως πιστοποιημένο από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (πλέον Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης) εξασφαλίζοντας εκπαίδευση υψηλής ποιότητας και πτυχίο με διεθνή αναγνώριση.

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε