Για την απόκτηση πτυχίου απαιτούνται σαράντα-οκτώ (48) μαθήματα, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα μαθήματα ξένης γλώσσας.
Τα μαθήματα του 1ου, 2ου, 3ου και 4ου έτους που καταργούνται, συγχωνεύονται ή αντικαθίστανται, στα οποία έχουν εξεταστεί με επιτυχία, λαμβάνονται υπόψη στον αριθμό μαθημάτων για την απόκτηση πτυχίου, ενώ για όσα από αυτά δεν εξετάστηκαν επιτυχώς ως και την εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2015, ισχύουν τα εξής:

 • Τα μαθήματα «Εμπορικό Δίκαιο», «Κοινωνιολογία» και «Στατιστική Ι» αντιστοιχίζονται με οποιοδήποτε μάθημα 7ου ή 8ου εξαμήνου.
 • Το μάθημα «Φυσικές Επιστήμες» αντιστοιχίζεται με το μάθημα «Στοιχεία Φυσικών Επιστημών» του 1ου εξαμήνου του νέου προγράμματος σπουδών.
 • Το μάθημα «Διοικητική Βιομηχανικών Επιχειρήσεων ΙΙ» αντιστοιχίζεται στο μάθημα «Διοίκηση Βιομηχανικών Επιχειρήσεων» του 3ου εξαμήνου του νέου προγράμματος σπουδών.
 • Το μάθημα «Διαχείριση Δεδομένων και Γλώσσες Προγραμματισμού» παραμένει αλλά προσφέρεται στο 4ο εξάμηνο του νέου προγράμματος σπουδών.
 • Το μάθημα «Στοιχεία Μηχανών και Τεχνικές Κατεργασίες» αντιστοιχίζεται στο μάθημα «Στοιχεία Μηχανικής των Υλικών» του 3ου εξαμήνου του νέου προγράμματος σπουδών.
 • Το μάθημα «Στατιστική ΙΙ» αντιστοιχίζεται στο μάθημα «Στατιστική» του 3ου εξαμήνου του νέου προγράμματος σπουδών.
 • Τα μαθήματα «Διοικητική Βιομηχανικών Επιχειρήσεων Ι», «Διοικητική Βιομηχανικών Επιχειρήσεων ΙΙΙ» και «Στοιχεία Ηλεκτροτεχνίας» αντιστοιχίζονται με οποιαδήποτε μαθήματα επιλογής του 7ου ή 8ου εξαμήνου του νέου προγράμματος σπουδών.
 • Το μάθημα «Εφαρμογές Η/Υ» αντιστοιχίζεται στο μάθημα «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν – Πολυμέσα» του 2ου εξαμήνου του νέου προγράμματος σπουδών.
 • Το μάθημα «Βιομηχανικές Φυσικές Διεργασίες» αντιστοιχίζεται στο μάθημα «Βιομηχανικές Διεργασίες IΙ» του 3ου εξαμήνου του νέου προγράμματος σπουδών.
 • Το μάθημα «Βιομηχανικές Χημικές Διεργασίες» αντιστοιχίζεται στο μάθημα «Βιομηχανικές Διεργασίες Ι» του 2ου εξαμήνου του νέου προγράμματος σπουδών.
 • Το μάθημα «Χρημ/κή Λογιστική και Λογιστική Κόστους Ι» αντιστοιχίζεται στο μάθημα «Χρηματοοικονομική Λογιστική» του 1ου εξαμήνου του νέου προγράμματος σπουδών.
 • Το μάθημα «Χρημ/κή Λογιστική και Λογιστική Κόστους ΙΙ» αντιστοιχίζεται στο μάθημα «Λογιστική Κόστους» του 4ου εξαμήνου του νέου προγράμματος σπουδών.
 • Το μάθημα «Βιομηχανικοί Κλάδοι και Υλικά Ι» αντιστοιχίζεται στο μάθημα «Βιομηχανικοί Κλάδοι Ι» του 3ου εξαμήνου του νέου προγράμματος σπουδών.
 • Το μάθημα «Βιομηχανικοί Κλάδοι και Υλικά ΙΙ» αντιστοιχίζεται στο μάθημα «Βιομηχανικοί Κλάδοι ΙΙ» του 4ου εξαμήνου του νέου προγράμματος σπουδών.
 • Το μάθημα «Εργονομία» μεταφέρεται στο 6ο εξάμηνο του νέου προγράμματος σπουδών.
 • Το μάθημα «Σχεδιασμός Συστημάτων Παραγωγής» προσφέρεται στο 4ο εξάμηνο του νέου προγράμματος σπουδών.
 • Το μάθημα «Διαχείριση Υλικών» αντιστοιχίζεται στο μάθημα «Διοίκηση Εφοδιασμού» του 6ου εξαμήνου του νέου προγράμματος σπουδών.
 • Το μάθημα «Συστήματα Διακίνησης και Διανομής Προϊόντων» αντιστοιχίζεται στο μάθημα «Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού» του 5ου εξαμήνου του νέου προγράμματος σπουδών.
 • Τα μαθήματα «Μελέτες Σκοπιμότητας »και «Ειδ. Θέματα Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής» αντιστοιχίζονται με δύο οποιαδήποτε μαθήματα επιλογής του 7ου και 8ου εξαμήνου του νέου προγράμματος σπουδών, αντίστοιχα. Για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής το 2011-2012 ή παλαιότερα, τα εν λόγω μαθήματα θεωρούνται υποχρεωτικά και ως εκ τούτου δεν προσμετρώνται στον συνολικό αριθμό (4) των μαθημάτων επιλογής που απαιτείται για πτυχίο.
 • Τα μαθήματα «Μάρκετινγκ» και «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας» αντιστοιχίζονται στα νέα ομώνυμα μαθήματα επιλογής του 7ου και 8ου εξαμήνου, αντίστοιχα. Για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής το 2011-2012 ή παλαιότερα τα εν λόγω μαθήματα θεωρούνται υποχρεωτικά και ως εκ τούτου δεν προσμετρώνται στον συνολικό αριθμό (4) των μαθημάτων επιλογής που απαιτείται για πτυχίο.
 • Το μάθημα «Συστήματα παραγωγής με Η/Υ (CAD/CAM/CAE) I» αντιστοιχίζεται στο μάθημα «Σχεδιασμός Προϊόντων με Η/Υ» του 7ου εξαμήνου του νέου προγράμματος σπουδών.
 • Το μάθημα «Συστήματα παραγωγής με Η/Υ (CAD/CAM/CAE) IΙ» αντιστοιχίζεται στο μάθημα «Κατασκευή Προϊόντων με Η/Υ» του 8ου εξαμήνου του νέου προγράμματος σπουδών.
 • Το μάθημα «Έρευνα και Ανάπτυξη» αντιστοιχίζεται στο μάθημα «Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία Προϊόντος» του 8ου εξαμήνου του νέου προγράμματος σπουδών.
 • Το μάθημα «Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων – Έμπειρα Συστήματα» αντιστοιχίζεται στο μάθημα «Πληροφοριακά Συστήματα» του 5ου εξαμήνου του νέου προγράμματος σπουδών.
 • Το μάθημα «Συστήματα Ποιοτικού Ελέγχου/Διασφάλισης Ποιότητας» αντιστοιχίζεται στο μάθημα «Διασφάλιση και Έλεγχος Ποιότητας» του 7ου εξαμήνου του νέου προγράμματος σπουδών.
 • Το μάθημα «Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική» αντιστοιχίζεται στο μάθημα «Επιχειρησιακή Στρατηγική» του 8ου εξαμήνου του νέου προγράμματος σπουδών.

Όσοι φοιτητές αδυνατούν να ενταχθούν σε κάποιο μάθημα επιλογής λόγω κάλυψής τους, μπορούν να επιλέξουν αποκλειστικά και μόνον το μάθημα επιλογής «Εργασία Ι», το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση ανεξαρτητοποιείται από την «Εργασία ΙΙ».

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε