Διδάσκοντες: Δημήτριος ΕμίρηςΑλέξανδρος Μπουσδέκης
Κωδικός Μαθήματος: ΤΕΟΔΕ13
Εξάμηνο: 8ο επ. (Εαρινό)
Απαιτούμενα:
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Αριθμός Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 5,5

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές/τριες να εξοικειωθούν με την υλοποίηση και την χρήση βασικών υπολογιστικών μεθόδων και εργαλείων στη βιομηχανική διοίκηση. Το μάθημα εστιάζει σε μεθόδους περιγραφικής, προβλεπτικής, και προδιαγραφικής αναλυτικής δεδομένων με τη χρήση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης και στην κατανόηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η αξιοποίησή τους για την επίλυση σύγχρονων βιομηχανικών προβλημάτων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην υλοποίηση τέτοιων μεθόδων με την εκμάθηση και χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Python, η οποία, μέσω της πληθώρας έτοιμων βιβλιοθηκών που προσφέρει, αποτελεί ένα μέσο για την δημιουργία αποτελεσματικών υπολογιστικών εργαλείων που επιλύουν πραγματικά προβλήματα. Στα πλαίσια του μαθήματος και μέσα από πρακτικές εφαρμογές, οι φοιτητές/τριες θα εξοικειωθούν με τη βασική χρήση της Python καθώς και με βιβλιοθήκες αναλυτικής δεδομένων, καθώς και με τον συνδυασμό τους, για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

  • Να αναλύουν μια μελέτη περίπτωσης στην βιομηχανία και να επιλέγουν τις κατάλληλες υπολογιστικές τεχνικές που απαιτούνται.
  • Να σχεδιάζουν μία υπολογιστική μέθοδο που συνδυάζει αλγορίθμους μηχανικής μάθησης για αναλυτική δεδομένων.
  • Να εφαρμόζουν μία υπολογιστική μέθοδο και να χρησιμοποιούν έτοιμα εργαλεία για περιγραφική, προβλεπτική, και προδιαγραφική αναλυτικής δεδομένων.
  • Να αναπτύξουν την ικανότητα να χρησιμοποιούν τη γλώσσα προγραμματισμού Python και να αντιλαμβάνονται τις βασικές αρχές προγραμματισμού αλλά και τις πιο προηγμένες λειτουργίες της γλώσσας.

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε