Επιβλέπων: Μέλος ΔΕΠ
Κωδικός Μαθήματος: ΤΕΕΡΓ02
Εξάμηνο: 8ο επ. (Εαρινό)
Απαιτούμενα:
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Αριθμός Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 5,5

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Τα μαθήματα επιλογής «Εργασία Ι» (χειμερινό εξάμηνο) και «Εργασία ΙΙ» (εαρινό εξάμηνο) αποτελούν μία ενιαία δραστηριότητα, διάρκειας ενός ακαδημαϊκού έτους, η οποία ισοδυναμεί με 11 ECTS. Η δυνατότητα αυτή απευθύνεται μόνον σε τεταρτοετείς φοιτητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον 30 μαθήματα των προηγούμενων ετών σπουδών. Στα πλαίσια της δραστηριότητας αυτής, ο φοιτητής/τρια ασχολείται υπό την επίβλεψη ενός μέλους ΔΕΠ του Τμήματος με ένα ερευνητικό αντικείμενο και καθοδηγείται στην αναζήτηση, μελέτη και αξιολόγηση βιβλιογραφίας, στη σύνθεση και συγγραφή μελέτης, καθώς και στην προφορική παρουσίαση εργασίας.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση της Εργασίας, ο φοιτητής/τρια:

 • Θα έχει μελετήσει σε βάθος ένα συγκεκριμένο θέμα των επιστημονικών περιοχών που θεραπεύει το Τμήμα.
 • Θα έχει αξιοποιήσει τις σχετικές γνώσεις του/της από την φοίτηση.
 • Θα έχει αναπτύξει συνθετική ικανότητα.
 • Θα έχει μάθει να αναζητά την κατάλληλη επιστημονική πληροφορία από την σχετική επιστημονική βιβλιογραφία.
 • Θα έχει αποκτήσει δεξιότητα στη συγγραφή επιστημονικού κειμένου.
 • Θα έχει αποκτήσει δεξιότητα στην οργάνωση και προφορική παρουσίαση του θέματος της εργασίας.

ΣΤΟΧΟΙ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η Εργασία χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν:

 • Αναζήτηση και μελέτη βιβλιογραφίας
 • Διεξαγωγή ερευνητικού/εργαστηριακού μέρους
 • Συγγραφή εργασίας
 • Παρουσίαση εργασίας

Για την εκπόνηση της Εργασίας, ακολουθείται ο Κανονισμός Εκπόνησης Εργασίας του Τμήματος. Η ανάθεση της Εργασίας σε επιβλέπων μέλος ΔΕΠ πραγματοποιείται από τη συνέλευση του Τμήματος, η οποία ορίζει, επίσης, και δεύτερο μέλος ΔΕΠ για την αξιολόγηση της Εργασίας.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

 • 40% από την βιβλιογραφική ανασκόπηση
 • 40% από την εργασία
 • 20% από την παρουσίαση της εργασίας

Η αξιολόγηση του μαθήματος πραγματοποιείται ως εξής:

 • Κατά 40% από βιβλιογραφική ανασκόπηση που παραδίδεται μέχρι το τέλος του χειμερινού εξαμήνου
 • Κατά 40% από την αξιολόγηση της γραπτής εργασίας από διμελή επιτροπή αξιολόγησης
 • Κατά 20% από την παρουσίαση της εργασίας σε διμελή επιτροπή αξιολόγησης

Η τελική βαθμολογία (Εργασία Ι και Εργασία ΙΙ) καταχωρείται στην εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Συναντήσεις με το επιβλέπων μέλος ΔΕΠ.
Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της εργασίας χρησιμοποιούνται μηχανές αναζήτησης και ανάλογα με τη φύση της εργασίας, εξειδικευμένα λογισμικά
Επικοινωνία με τους φοιτητές: email, πλατφόρμα eclass

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε