Διδάσκοντες: Δημήτριος ΚαραλέκαςΝικολέτα Χατζηνταή
Κωδικός Μαθήματος: ΤΕΠΑΡ06-1
Εξάμηνο: 7ο επ. (Χειμερινό)
Απαιτούμενα:
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Αριθμός Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 5,5

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το μάθημα έχει σαν σκοπό να εισάγει τους φοιτητές/τριες στις αρχές που πρέπει να εξετάζονται προκειμένω να επιλεγούν ένα ή περισσότερα υλικά κατά τη σχεδίαση ενός προϊόντος ή μιας ομάδας προϊόντων. Επιπλέον, θα τονιστεί ο διττός ρόλος των υλικών, δηλαδή η ανάγκη να είναι λειτουργικά από τεχνική άποψη αλλά και να δημιουργούν ταυτόχρονα την προσωπικότητα του προϊόντος.
Στόχος του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές/τριες βασικές γνώσεις που θα τους βοηθήσουν να:

 • Κατανοήσουν τα υλικά και τις διεργασίες παραγωγής τους.
 • Κατανοήσουν τις ιδιότητες των υλικών.
 • Επιλέγουν τα υλικά που πληρούν καλύτερα τις απαιτήσεις του σχεδιασμού.
 • Εξοικειωθούν με εργαλεία σύγκρισης και επιλογής υλικών.

ΣΤΟΧΟΙ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Το μάθημα καλύπτει τις ακόλουθες ενότητες:

 • Σχεδιασμός προϊόντων
 • Ιδιότητες υλικών και διεργασίες παραγωγής τους
 • Μέθοδοι και εργαλεία επιλογής υλικών
 • Οικολογικός σχεδιασμός προϊόντων
 • Καινοτόμα υλικά

Επίσης, οι φοιτητές/τριες συμμετέχουν σε ατομικές ή ομαδικές εργασίες, καθώς και σε εργαστηριακά μαθήματα, στο Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Παραγωγής. Χρησιμοποιούνται εμπορικά πακέτα εξειδικευμένου λογισμικού. Οι φοιτητές/τριες εκπαιδεύονται στα εργαστήρια με σύστημα εκ περιτροπής. Το πρόγραμμα των εργαστηρίων αναρτάται στην ιστοσελίδα του μαθήματος και στο eclass στην αρχή του εξαμήνου.
Επιπλέον, στο eclass αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων, διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες, λογισμικό, ασκήσεις και μελέτες περίπτωσης για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Βιβλίο [12534905]: Υλικά: Μηχανική, Επιστήμη, Επεξεργασία και Σχεδιασμός, Michael Ashby, Hugh Shercliff, David Cebon

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

 • 50% από τις γραπτές εξετάσεις
 • 30% από την εργασία
 • 10% από την ενεργή συμμετοχή στο μάθημα
 • 10% από την ενεργή συμμετοχή στο εργαστήριο

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος ανακοινώνεται στο eclass μετά το τελευταίο μάθημα του εξαμήνου. Ο τελικός βαθμός του μαθήματος διαμορφώνεται ως εξής:

 • Κατά 50% από τον βαθμό της γραπτής εξέτασης, δίωρης διάρκειας, στην εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου και, σε περίπτωση αποτυχίας, στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου
 • Κατά 30% από την εργασία
 • Κατά 10% από την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών/τριών στο μάθημα
 • Κατά 10% από τη συμμετοχή των φοιτητών/τριών στο εργαστήριο

Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει την επίλυση προβλημάτων/ασκήσεων και διεξάγεται με κλειστά βιβλία.
Οι φοιτητές/τριες με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην γραφή και στην ανάγνωση (όπως αυτές πιστοποιούνται και χαρακτηρίζονται από αρμόδιο φορέα) εξετάζονται βάσει της προβλεπόμενης από το Τμήμα διαδικασίας.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διδασκαλία: Διαλέξεις με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα, υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass
Εργαστηριακή εκπαίδευση: Χρησιμοποιούνται εμπορικά πακέτα εξειδικευμένου λογισμικού
Επικοινωνία με τους φοιτητές: email, πλατφόρμα eclass

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΛΑΝΟ

Ειδικότερα, ο προγραμματισμός του μαθήματος έχει ως εξής:

Εβδομάδα Περιεχόμενα Μαθήματος
Σχεδιασμός προϊόντων – Εισαγωγή στα υλικά – Εργαστήριο
Οικογενειακά δέντρα υλικών και διεργασιών -Διαγράμματα ιδιοτήτων υλικών – Εργαστήριο
Ταίριασμα υλικών και σχεδιασμού – Εργαστήριο
Στρατηγική επιλογής υλικών: Μελέτες περίπτωσης – Εργαστήριο
Στρατηγική επιλογής υλικών: Ασκήσεις – Εργαστήριο
Πυκνότητα,  Μηχανικές ιδιότητες υλικών – Εργαστήριο
Μηχανικές ιδιότητες υλικών – Δείκτες απόδοσης υλικών – Εργαστήριο
Δείκτες απόδοσης υλικών: Ασκήσεις – Εργαστήριο
Ασκήσεις – Μελέτες περίπτωσης – Εργαστήριο
10η Υλικά & Περιβάλλον – Εργαστήριο
11η Βιομηχανικός σχεδιασμός – Καινοτόμα υλικά – Εργαστήριο
12η Μελέτες περίπτωσης – Εργαστήριο
13η Επανάληψη αρχών μαθήματος– Εργασία (Παρουσίαση)

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε