Προκήρυξη κενής θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας

 στην κατηγορία Προκηρύξεις Θέσεων Μελών ΔΕΠ

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP5877

Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής

Γνωστικό αντικείμενο: Μοντελοποίηση και ανάλυση κατασκευών προηγμένων τεχνολογιών παραγωγής με τη χρήση αριθμητικών μεθόδων – πεπερασμένων στοιχείων

Περιγραφή: Το επιστημονικό πεδίο της θέσης αφορά στη χρήση υπολογιστικών μεθόδων που στηρίζονται στη χρήση πεπερασμένων στοιχείων για την επίλυση προβλημάτων που εμφανίζονται σε σύγχρονες βιομηχανικές κατασκευές και εφαρμογές. Το γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει την εφαρμογή των πεπερασμένων στοιχείων για την προσομοίωση βιομηχανικών εφαρμογών, τη μελέτη καταπονήσεων και πρόβλεψη αιτιών αστοχίας κατασκευών/προϊόντων και τη βελτίωσή τους πριν το στάδιο παραγωγής. Έμφαση δίνεται στη χρήση αριθμητικών μεθόδων με τη χρήση πεπερασμένων στοιχείων για τη βιομηχανική και βιοϊατρική μοντελοποίηση ειδικών προηγμένων κατασκευών τρισδιάστατης εκτύπωσης (στρωματικής εναπόθεσης).

Θεματική περιοχή: Τεχνολογία και Επιστήμες Μηχανικών

Θέμα: Βιομηχανική Τεχνολογία και Μηχανική

Φ.Ε.Κ.: Πατείστε για να κατεβάσετε το αρχείο από τη σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου

Ημερομηνία Φ.Ε.Κ.: 25/04/2018

Περίοδος Υποβολών: 09/05/2018 – 09/07/2018

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε