Διδάσκων: Δημήτριος Εμίρης
Κωδικός Μαθήματος: ΤΕΠΛΗ05
Εξάμηνο: 8ο επ. (Εαρινό)
Απαιτούμενα:
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Αριθμός Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 5,5

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το μάθημα είναι προπαρασκευαστικό για εξάσκηση και προχωρημένη μελέτη στα ρομποτικά συστήματα. Προτίθεται να εισάγει το σπουδαστή στις βασικές αρχές λειτουργίας ρομπότ και αισθητήρων. Ο σκοπός του μαθήματος είναι τριπλός:

 • να παρέχει θεωρητική και πρακτική κατανόηση των ρομποτικών συστημάτων,
 • να παρέχει πρακτική εμπειρία στη χρήση ρομποτικών συστημάτων, και
 • να παροτρύνει και να ενθαρρύνει περαιτέρω μελέτη στην περιοχή της Ρομποτικής.

Η παρουσίαση στοχεύει στην ανάπτυξη ενδιαφέροντος για την εφαρμογή της ύλης του μαθήματος στο εργαστήριο. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην επίλυση προβλημάτων.

 • Να αξιολογούν τον διεπιστημονικό σχεδιασμό συστημάτων μέσω του παραδείγματος της ρομποτικής και μηχατρονικής και των εφαρμογών αυτών
 • Να γνωρίζουν τη φυσική που διέπει τα εξαρτήματα ενός μηχατρονικούσυστήματοςκαιτοντρόποπουσυλλέγουνπληροφορίατααισθητήρια
 • Να αξιολογήσουν συνήθεις τεχνικές ελέγχου κίνησης
 • Να αναλύουν τα οφέλη και τους κινδύνους από την ενσωμάτωση ρομποτικών συστημάτων σε συστήματα παραγωγής
 • Να αξιολογούν την καταλληλότητα και μηχανική αποτελεσματικότητα ρομποτικών βραχιόνων στη βιομηχανία
 • Να αντιλαμβάνονται την πολυπλοκότητα, το είδος και τα χαρακτηριστικά των αισθητήρων που συνεργάζονται σε ένα σύγχρονο ρομποτικό σύστημα
 • Να υλοποιούν με απλά υλικά ένα απλό μοντέλο ρομπότ με ηλεκτρικούς κινητήρες

ΣΤΟΧΟΙ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Το μάθημα καλύπτει τις ακόλουθες ενότητες:

 • Αρχές λειτουργίας και χειρισμού ρομπότ και αισθητήρων
 • Κινηματική, δυναμική και στατική ανάλυση ρομποτικών βραχιόνων
 • Ανάλυση χώρου εργασίας και σύνθεση ρομποτικών βραχιόνων
 • Σχεδιασμός κίνησης ρομπότ, προγραμματισμός και έλεγχος
 • Στρατηγικές βασισμένες σε αισθητήρια και τεχνικές αποφάσεων
 • Ρομποτικά συστήματα και εφαρμογές
 • Μηχατρονική και εφαρμογές
 • Ανάλυση κινητήρων DC
 • Κωδικοποιητές
 • Συστήματα Ελέγχου και Αισθητήρες
 • Project ανάπτυξης ρομπότ

Η διδασκαλία του μαθήματος περιλαμβάνει δίωρες διαλέξεις θεωρίας καθώς και 4 δίωρα εργαστηριακά μαθήματα. Το εργαστηριακό μέρος διεξάγεται στο Εργαστήριο Σύγχρονων Τεχνολογιών Παραγωγής και Ελέγχου. Χρησιμοποιούνται εμπορικά πακέτα λογισμικού. Οι φοιτητές/τριες εκπαιδεύονται στα εργαστήρια με σύστημα εκ περιτροπής. Το πρόγραμμα των εργαστηρίων αναρτάται στην ιστοσελίδα του μαθήματος και στο eclass στην αρχή του εξαμήνου. Πέραν αυτών, οι φοιτητές/τριες κατανέμονται σε ομάδες για την εκπόνηση σχετικής εργασίας.
Επιπλέον, στο eclass αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων, διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες και ασκήσεις για εξάσκηση.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Βιβλίο [2004]: Ρομποτική, Δ. Εμίρης, Δ. Κουλουριώτης

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

 • 60% από τις γραπτές εξετάσεις
 • 40% από την εργασία

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος ανακοινώνεται στο eclass μετά το τελευταίο μάθημα του εξαμήνου. Ο τελικός βαθμός του μαθήματος διαμορφώνεται ως εξής:

 • κατά 60% από τον βαθμό της γραπτής εξέτασης, δίωρης διάρκειας, στην εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου και, σε περίπτωση αποτυχίας, στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου
 • κατά 40% από την εργασία

Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει την επίλυση προβλημάτων, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή/και ερωτήσεις σύντομης απάντησης. Διεξάγεται με κλειστά βιβλία.
Οι φοιτητές/τριες με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην γραφή και στην ανάγνωση (όπως αυτές πιστοποιούνται και χαρακτηρίζονται από αρμόδιο φορέα) εξετάζονται βάσει της προβλεπόμενης από το Τμήμα διαδικασίας.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διδασκαλία: Διαλέξεις με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα, υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass
Εργαστηριακή εκπαίδευση: Χρησιμοποιούνται εμπορικά πακέτα λογισμικού
Επικοινωνία με τους φοιτητές: email, πλατφόρμα eclass

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε