Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην:

Βιομηχανική Διοίκηση & Τεχνολογία

Το Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς λειτουργεί και οργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) με τίτλο «Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία». To συγκεκριμένο ΠΜΣ είναι οργανωμένο σε τρεις κατευθύνσεις:

 • Διοίκηση Logistics (Logistics Management)
 • Διαχείριση Ενέργειας και Περιβάλλοντος (Energy and Environmental Management)
 • Διοίκηση Έργων και Ανάπτυξη Προϊόντων (Project Management & Product Development)

Βασικό σκοπό του ΠΜΣ αποτελεί η καλλιέργεια της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας σε πεδία που σχετίζονται με τις τρεις κατευθύνσεις και η δημιουργία ειδικευμένων επιστημόνων ικανών να στελεχώσουν υπεύθυνα επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα για την εκπόνηση μελετών ή την παροχή τεχνογνωσίας καθώς και συμβουλευτικών ή άλλων υπηρεσιών στα θεματικά αντικείμενα που αυτό καλύπτει.


To συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι κατάλληλα οργανωμένο και σχεδιασμένο ώστε με το διδακτικό προσωπικό, την υλικοτεχνική υποδομή, το πρόγραμμα σπουδών, την άρτια οργάνωση και το θεματικό πλουραλισμό του να καλύπτει γνωσιολογικά, μαθησιακά και ερευνητικά τις απαιτήσεις, τις ανησυχίες και τις αναζητήσεις των σπουδαστών του.

Διοίκηση Logistics (Logistics Management)

Σκοπός της κατεύθυνσης "Διοίκηση Logistics" είναι η παροχή εξειδικευμένων και στοχευμένων γνώσεων ανωτάτου επιπέδου στο αντικείμενο των Logistics βασισμένων σε ένα σύγχρονο επιστημονικό υπόβαθρο. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο να προσφέρει στους συμμετέχοντες τις απαιτούμενες από την αγορά εργασίας εστιασμένες τεχνολογικές γνώσεις και διοικητικές δεξιότητες που οδηγούν σε μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.

Διαχείριση Ενέργειας και Περιβάλλοντος (Energy and Environmental Management)

Η κατεύθυνση "Διαχείριση Ενέργειας και Περιβάλλοντος" στοχεύει στη μεταφορά της επιστημονικής γνώσης και των κατάλληλων πρακτικών και μεθοδολογικών εργαλείων στους φοιτητές του ώστε να καταστούν ικανοί να διαχειρίζονται αποτελεσματικά θέματα που άπτονται ενεργειακών και περιβαλλοντικών προβλημάτων μέσω σύγχρονων ολιστικών και διεπιστημονικών μεθόδων. Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία στελεχιακού δυναμικού που θα είναι σε θέση να καλύψει τις παρούσες και μελλοντικές ανάγκες των επιχειρήσεων και οργανισμών σε θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και υποστήριξης συστημάτων διαχείρισης της ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Διοίκηση Έργων και Ανάπτυξη Προϊόντων (Project Management & Product Development)

Η κατεύθυνση της «Διοίκησης Έργων και Ανάπτυξης Προϊόντων» καλύπτει δύο σύγχρονα και συμπληρωματικά θεματικά πεδία. Η ειδίκευση της Διοίκησης Έργων ασχολείται με τη μεθοδολογία, τα εργαλεία και τις τεχνικές προγραμματισμού, εκτέλεσης και παρακολούθησης ενός έργου ενώ η Ανάπτυξη Προϊόντων ασχολείται με τη χρήση σύγχρονων αρχών, μεθόδων, πρακτικών και προηγμένων εργαλείων για τη δημιουργία και εισαγωγή στην αγορά νέων, καινοτομικών προϊόντων. Το σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών είναι εστιασμένο στην κάλυψη πραγματικών αναγκών της αγοράς εργασίας, αφενός καλύπτοντας γνωσιακές απαιτήσεις σε δύο εξόχως χρήσιμα αντικείμενα, αφετέρου συνδυάζοντάς τα ώστε να προκύπτει αποτέλεσμα προστιθέμενης αξίας για τον εκπαιδευόμενο.

ΠΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Κατεβάστε την αίτηση:

σε μορφή .pdf σε μορφή .doc
Λόγοι για να το επιλέξω
 • Διδάσκοντες διεθνούς κύρους από τον ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό κόσμο
 • Υποτροφίες στους φοιτητές με την καλύτερη ακαδημαϊκή επίδοση
 • Σύγχρονα εργαστήρια για τους φοιτητές του ΠΜΣ
 • Εκμάθηση του ERP SAP και εκπαίδευση που βοηθάει στη διεθνή πιστοποίηση γνώσεων TERP10 του συστήματος SAP
 • Δωρεάν διάθεση εμπορικού λογισμικού της Microsoft μέσω του προγράμματος MSDNAA DreamSpark Premium
 • Πρόσθετες Παροχές (εκπαιδευτικές εκδρομές, επιχορήγηση συμμετοχής σε συνέδρια, κλπ.)
 • Σύνδεση με επιχειρήσεις και παραγωγική διαδικασία
 • Πρόσβαση σε on-line βιβλιοθήκες και βάσεις δεδομένων σχετικές με το πρόγραμμα σπουδών
 • Πρόσβαση σε όλες τις εγκαταστάσεις και υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πειραιώς
Απόψεις Συνεργατών
 • Ευχαριστούμε το Πανεπιστήμιο Πειραιά για την εξαίρετη συνεργασία και τη σημαντική συμβολή του όσον αφορά στη διάχυση της γνώσης για το SAP ERP. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία του Πανεπιστημίου Πειραιά, έχει να επιδείξει εξαιρετικά αποτελέσματα, καθώς στο πλαίσιο του προγράμματος SAP University Alliances, έχει ήδη τροφοδοτήσει την αγορά με αποφοίτους του, που φέρουν πιστοποίηση από τη SAP (Certified - Associate Business Foundation & Integration with SAP ERP). Το Πανεπιστήμιο Πειραιά - Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας είναι το πρώτο Ανώτατο Ίδρυμα που ενεγράφη στο πρόγραμμα αυτό, στο οποίο συμμετέχει ανελλιπώς από το 2009.  
 • Στέφανος Σπυριούνης (University Alliances Manager SAP Hellas S.A.)
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ